Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng truyền thông đa phương tiện

Được đăng lên bởi datnv90
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 5141 lần   |   Lượt tải: 28 lần
Truyền thông đa phương tiện

Hoàng Tuấn Hảo

BÀI GIẢNG
TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN
MỤC LỤC
Chương 1 Tổng quan về truyền thông đa phương tiện...................................................................4
1.1 Truyền thông đa phương tiện......................................................................................4
1.1.1 Các thành phần của hệ thống truyền thông đa phương tiện..................................4
1.2 Dữ liệu đa phương tiện ...............................................................................................5
1.3 Truyền dữ liệu đa phương tiện....................................................................................6
1.4 Các phương pháp truyền dữ liệu đa phương tiện........................................................8
1.4.1 Mô hình download................................................................................................8
1.4.2 Mô hình Streaming...............................................................................................9
1.4.3 So sánh các phương pháp truyền dữ liệu đa phương tiện...................................11
1.5 Các thách thức khi xây dựng một hệ thống truyền thông đa phương tiện.................12
Chương 2 Các phương pháp nén dữ liệu đa phương tiện.............................................................13
2.1 Phương pháp nén ảnh................................................................................................13
2.1.1 Phương pháp nén ảnh JPEG...............................................................................13
2.1.1.1 Quá trình nén JPEG..........................................................................14
2.1.1.2 Giải nén JPEG..................................................................................20
2.2 Phương pháp nén Audio............................................................................................22
2.3 Phương pháp nén Video............................................................................................22
2.3.1 Khái quát về H264..............................................................................................23
2.3.1.1 H264 hoạt động như thế nào?..........................................................23
2.3.1.2 H264 trong thực tế............................................................................26
Chương 3 Công nghệ lưu trữ và thu hồi dữ liệu đa phương tiện..................................................26
3.1 Cấu trúc và mô hình đĩa cứng...................................
Truyền thông đa phương tiện Hoàng Tuấn Hảo
BÀI GIẢNG
TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN
MỤC LỤC
Chương 1 Tổng quan về truyền thông đa phương tiện...................................................................4
1.1 Truyền thông đa phương tiện......................................................................................4
1.1.1 Các thành phần của hệ thống truyền thông đa phương tiện..................................4
1.2 Dữ liệu đa phương tiện ...............................................................................................5
1.3 Truyền dữ liệu đa phương tiện....................................................................................6
1.4 Các phương pháp truyền dữ liệu đa phương tiện........................................................8
1.4.1 Mô hình download................................................................................................8
1.4.2 Mô hình Streaming...............................................................................................9
1.4.3 So sánh các phương pháp truyền dữ liệu đa phương tiện...................................11
1.5 Các thách thức khi xây dựng một hệ thống truyền thông đa phương tiện.................12
Chương 2 Các phương pháp nén dữ liệu đa phương tiện.............................................................13
2.1 Phương pháp nén ảnh................................................................................................13
2.1.1 Phương pháp nén ảnh JPEG...............................................................................13
2.1.1.1 Quá trình nén JPEG..........................................................................14
2.1.1.2 Giải nén JPEG..................................................................................20
2.2 Phương pháp nén Audio............................................................................................22
2.3 Phương pháp nén Video............................................................................................22
2.3.1 Khái quát về H264..............................................................................................23
2.3.1.1 H264 hoạt động như thế nào?..........................................................23
2.3.1.2 H264 trong thực tế............................................................................26
Chương 3 Công nghệ lưu trữ và thu hồi dữ liệu đa phương tiện..................................................26
3.1 Cấu trúc và mô hình đĩa cứng....................................................................................27
3.2 Sự lập lịch trình trên đĩa............................................................................................27
3.3 Cải thiện thông lượng đĩa..........................................................................................28
3.4 Lưu trữ và thu nhận dữ liệu trên nhiều đĩa................................................................28
3.4.1 Phân vùng và replication....................................................................................28
3.4.2 Disk striping.......................................................................................................28
3.4.3 Lập lịch trình cho nhiều đĩa................................................................................28
1 Bộ môn An Ninh Mạng - HVKTQS
bài giảng truyền thông đa phương tiện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng truyền thông đa phương tiện - Người đăng: datnv90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
bài giảng truyền thông đa phương tiện 9 10 538