Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG ỨNG DỤNG EXCEL TRONG ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 326 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI GIẢNG
ỨNG DỤNG EXCEL TRONG ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

Người biên soạn: ThS. Phan Tự Hướng

Hà Nội, 2009

Người biên soạn: Phan Tự Hướng

GIỚI THIỆU
Trong lĩnh vực Địa chất công trình - Địa kỹ thuật (ĐCCT - ĐKT), chúng ta sẽ gặp
một số bài toán nhƣ tính toán, xây dựng các biểu đồ thí nghiệm trong phòng (thí
nghiệm cắt, nén một trục, thành phần hạt, nén cố kết, cắt ba trục,...), xử lý thống kê kết
quả thí nghiệm trong phòng, vẽ biểu đồ thí nghiệm hiện trƣờng (xuyên tĩnh, nén tĩnh
nền, nén tĩnh cọc, thí nghiệm nén ngang, cắt cánh,...), bảng tổng hợp chỉ tiêu cơ lý đất
đá, chƣơng trình tính toán nền móng,...
Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, những bài toán trên có thể
đƣợc giải quyết một cách nhanh chóng, chính xác bằng những công cụ ứng dụng. Đó
là phần mềm Excel.
Phần mềm Excel có bảng tính linh hoạt cùng với biểu đồ sẵn có giúp chúng ta giải
quyết nhiều bài toán về thí nghiệm trong phòng, ngoài trời, tính toán nền móng,...
Excel còn xây dựng sẵn các dạng tƣơng quan cùng với phƣơng trình tƣơng quan, phục
vụ cho công việc xây dựng mối tƣơng quan giữa các đại lƣợng. Các hàm thống kê sẵn
có trong Excel giúp chúng ta xác định các đặc trƣng thống kê của đất đá.
Tuy nhiên, nếu chỉ sử dụng đơn thuần các công thức trong Excel thì nhiều bài toán
không thể giải quyết một cách hoàn chỉnh đƣợc. Để có thể giải quyết đƣợc các bài toán
trên một cách hoàn toàn tự động, chúng ta phải sử dụng ngôn ngữ lập trình ứng dụng
Visual Basic for Applications (VBA) trong Excel. VBA giúp chúng ta lập các hàm tuỳ
biến và thủ tục để giải quyết một vấn đề nào đó. Hiện nay, sinh viên những khoá đại
cƣơng đƣợc trang bị kiến thức về Visual Basic, đó là nền tảng để phát triển ngôn ngữ
VBA. VBA là ngôn ngữ dễ giao tiếp, thân thiện với ngƣời sử dụng. Không chỉ riêng
với ngành kỹ thuật, VBA có ứng dụng rất hiệu quả đối với ngành kinh tế, tài chính, kế
toán, xây dựng,...
Trong đợt tái bản này, tôi đã bổ sung thêm kiến thức về Excel nói chung, liên quan
đến lĩnh vực ĐCCT - ĐKT nói riêng. Hy vọng đây là tài liệu bổ ích cho các bạn sinh
viên, kỹ sƣ ĐCCT - ĐKT trong công tác chuyên môn của mình. Mọi góp ý, bổ sung
xin liên hệ theo email: tuhuongdcct36@gmail.com.

BÀI GIẢNG: Ứng dụng Excel trong Địa chất công trình

2

Người biên soạn: Phan Tự Hướng

BÀI 1: MỞ ĐẦU
Phần mềm Excel chủ yếu dùng để tính toán, xây dựng các biểu đồ thí nghiệm đất
đá trong phòng, hiện trƣờng,... Đây là chƣơng trình có bảng tính mạnh nhất hiện nay,
cho phép thực hiện nhiều công việc khác nhau. Mục đích của bài...
BÀI GING
ỨNG DỤNG EXCEL TRONG ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH
Người biên soạn: ThS. Phan Tự Hướng
Hà Nội, 2009
BÀI GIẢNG ỨNG DỤNG EXCEL TRONG ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG ỨNG DỤNG EXCEL TRONG ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
BÀI GIẢNG ỨNG DỤNG EXCEL TRONG ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH 9 10 395