Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng về Internet

Được đăng lên bởi tamminhtriet
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 1435 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Tµi liÖu tham kh¶o
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ph¹m Hoµng Dòng, Hoµng §øc H¶i, Lµm chñ MicroSoft
Windows 2000 Server, TËp 2 - Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc,
2000.
NguyÔn Quèc B×nh, Internet cho moi ngêi, Nhµ xuÊt b¶n
Thèng kª, 2001.
NguyÔn Quèc Cêng, Internet Working víi TCP/IP, TËp 1,
Nhµ xuÊt b¶n Lao ®éng – x· héi, 2001.
NguyÔn Minh Th, Híng dÉn sö dông Internet, Nhµ xuÊt b¶n
Thèng kª, 2004.
§ç Sü Hoa, Internet nh÷ng ®iÒu b¹n ch biÕt, TËp 2, Nhµ xuÊt
b¶n Thanh niªn, 2004
VN – GUIDE, Sæ tay kü thuËt tin häc – Internet, Nhµ xuÊt
b¶n Thèng kª, 2003.
VN – GUIDE, Sæ tay kü thuËt tin häc – E-Mail, Nhµ xuÊt b¶n
Thèng kª, 2003

Nguyễn Đào Trường

Internet and Web

1

Ch¬ng 1: Më ®Çu
1.1. Giíi thiÖu vÒ Internet
1.2. C¸c ph¬ng ph¸p kÕt nèi víi Internet
1.2.1. Truy cËp trùc tiÕp
1.2.2. DÞch vô trùc tuyÕn
1.2.3. Nhµ cung cÊp dÞch vô (ISP)
1.2.3.1. C«ng nghÖ chuyÓn m¹ng t¬ng tù
1.2.3.2. C«ng nghÖ ADSL
1.3. T¹o kÕt nèi Internet
1.3.1. Cµi ®Æt Modem
1.3.2. Cµi ®Æt Adapter (Card m¹ng) vµ TCP/IP
1.3.3. Cµi ®Æt Dial-up Networking
1.4. Chia sÎ kÕt nèi Internet
Nguyễn Đào Trường

Internet and Web

2

Ch¬ng 2: dÞch vô web
2.1. KiÕn tróc vµ ho¹t cña dÞch vô Web
2.1.1. C¸c thµnh phÇn kiÕn tróc
2.1.2. Bé ®Þnh vÞ tµi nguyªn URL
2.1.3. Giao thøc truyÒn siªu v¨n b¶n HTTP
2.1.4. HTTP GET Request
2.1.5. C¸c th«ng ®iÖp lçi
2.1.6. Tr×nh duyÖt Web
2.2. Tr×nh duyÖt Web Internet Explorer
2.2.1. Më vµ ®ãng Internet Explorer
2.2.2. C¸ch thøc duyÖt Web
2.2.2.1. Truy cËp trang Web theo ®Þa chØ
2.2.2.2. DuyÖt qua l¹i gi÷a c¸c trang web
2.2.3. Sö dông tÝnh n¨ng History
2.2.4. LËp danh s¸ch c¸c trang Web a thÝch
2.2.5. ThiÕt lËp vïng ®Üa ®Öm tr÷, chÕ ®é ngo¹i tuyÕn
Nguyễn Đào Trường

Internet and Web

3

Ch¬ng 2: dÞch vô web (tiÕp)
2.2.6. Lµm viÖc víi trang Web
2.2.6.1. In trang Web
2.2.6.2. Lu trang Web vµo ®Üa
2.2.6.3. T¹o Shortcut dÉn ®Õn trang Web
2.2.7. T×m kiÕm th«ng tin trªn Internet
2.2.8. Download tµi liÖu, phÇn mÒm tõ Internet
2.2.8.1. Download b»ng tr×nh duyÖt Web
2.2.8.2. T¶i vÒ vµ cµi ®Æt ch¬ng tr×nh FTP
2.2.8.3. KÕt nèi víi m¸y phôc vô FTP
2.2.8.4. Download b»ng ch¬ng tr×nh FTP
2.3. Qu¶n trÞ Web Server b»ng Windows 2000 Server
2.3.1. Cµi ®Æt Web Server b»ng IIS (Internet Information
Services)
2.3.2. T¹o mét Web site míi
Nguyễn Đào Trường

Internet and Web

4

Ch¬ng 2: dÞch vô web (tiÕp)
2.3.3. Söa ®æi c¸c ®Æc tÝnh cña Web site
2.3.3.1. C¸c thiÕt dÞnh tæng qu¸t
2.3.3.2. ThiÕt ®Þnh vÒ ®iÒu hµnh viªn
2.3.3.3. ThiÕt ®Þnh vÒ hiÖu n¨ng ho¹t ®éng
2.3.3.4. ThiÕt ®Þnh vÒ Home Directory
2.3.3.5. Thi...
Nguy n ào Tr ng Đ ườ Internet and Web
1
Tµi liÖu tham kh¶o
1. Ph¹m Hoµng Dòng, Hoµng §øc H¶i, Lµm chñ MicroSoft
Windows 2000 Server, TËp 2 - Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc,
2000.
2. NguyÔn Quèc B×nh, Internet cho moi ng êi, Nhµ xuÊt b¶n
Thèng kª, 2001.
3. NguyÔn Quèc C êng, Internet Working víi TCP/IP, TËp 1,
Nhµ xuÊt b¶n Lao ®éng – x· héi, 2001.
4. NguyÔn Minh Th , H íng n dông Internet, Nhµ xuÊt n
Thèng kª, 2004.
5. §ç Sü Hoa, Internet nh÷ng ®iÒu b¹n ch biÕt, TËp 2, Nhµ xuÊt
b¶n Thanh niªn, 2004
6. VN GUIDE, tay thuËt tin häc Internet, Nhµ xuÊt
b¶n Thèng kª, 2003.
7. VN GUIDE, tay thuËt tin häc E-Mail, Nhµ xuÊt n
Thèng kª, 2003
Bài giảng về Internet - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng về Internet - Người đăng: tamminhtriet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
Bài giảng về Internet 9 10 831