Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG XỬ LÝ TIẾNG NÓI

Được đăng lên bởi Nam Trinhviet
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 4538 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CNT45DH
GROUP

BÀI GIẢNG XỬ LÝ TIẾNG NÓI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÀI GIẢNG MÔN HỌC
XỬ LÝ TIẾNG NÓI

CAO QUYẾT THẮNG

Trang 1

CNT45DH
GROUP

BÀI GIẢNG XỬ LÝ TIẾNG NÓI
MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .................................................................................................................. 2
CHƯƠNG I: NHẬP MÔN
§1. TÍN HIỆU TIẾNG NÓI ............................................................................. 3
§2. XỬ LÝ TÍN HIỆU..................................................................................... 4
§3. XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ .............................................................................. 5
§4. XỬ LÝ TIẾNG NÓI BẰNG SỐ................................................................. 6

CHƯƠNG II: CƠ SỞ XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ
§1. CÁC HỆ THỐNG VÀ CÁC TÍN HIỆU THỜI GIAN RỜI RẠC ................... 9
§2. BIỂU DIỄN BIẾN ĐỔI CỦA CÁC HỆ THỐNG VÀ CÁC TÍN HIỆU ......... 11
§3. CƠ BẢN VỀ CÁC LỌC SỐ ................................................................... 15
§4. LẤY MẪU .............................................................................................. 19

CHƯƠNG III: CÁC MÔ HÌNH SỐ CHO TÍN HIỆU TIẾNG NÓI
§1. NHẬP MÔN .......................................................................................... 22
§2. QUÁ TRÌNH TẠO TIẾNG NÓI............................................................... 23
§ 3. LÝ THUYẾT ÂM HỌC CỦA VIỆC TẠO TIẾNG NÓI ............................. 29
§4. CÁC MÔ HÌNH ỐNG MẤT ÍT ................................................................ 40
§5. CÁC MÔ HÌNH SỐ CHO CÁC TÍN HIỆU TIẾNG NÓI ........................... 48

TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................... 52

CAO QUYẾT THẮNG

Trang 2

CNT45DH
GROUP

BÀI GIẢNG XỬ LÝ TIẾNG NÓI
MỞ ĐẦU

Tiếng nói là phƣơng tiện giao tiếp cơ bản nhất của loài ngƣời, nó hình thành và
phát triển song song với quá trình tiến hóa của loài ngƣời. Đối với con ngƣời, sử dụng lời
nói là một cách diễn đạt đơn giản và hiệu quả nhất. Ƣu điểm của việc giao tiếp bằng tiếng
nói trƣớc tiên là ở tốc độ giao tiếp, tiếng nói từ ngƣời nói đƣợc ngƣời nghe hiểu ngay lập
tức sau khi đƣợc phát ra. Bên cạnh đó, tiếng nói là cách giao tiếp đƣợc sử dụng rộng rãi
nhất – bất cứ ai (dĩ nhiên là trừ những ngƣời khuyết tật) cũng có thể nói đƣợc. Ngày nay,
nhờ sự phát triển của khoa học kỹ thuật, máy móc dần dần thay thế các lao động tay
chân. Tuy nhiên để điều khiển máy móc, con ngƣờ...
BÀI GIẢNG XỬ LÝ TIẾNG NÓI
CAO QUYẾT THẮNG Trang 1
CNT45DH
GROUP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BÀI GIẢNG MÔN HỌC
XỬ LÝ TIẾNG NÓI
BÀI GIẢNG XỬ LÝ TIẾNG NÓI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG XỬ LÝ TIẾNG NÓI - Người đăng: Nam Trinhviet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
BÀI GIẢNG XỬ LÝ TIẾNG NÓI 9 10 456