Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng: Xử lý tín hiệu

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 227 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BAØI GIAÛNG
NG
XÖÛ LYÙ SOÁ TÍN HIEÄU
Bieân soaïn: PGS.TS LEÂ TIEÁN THÖÔØNG
NG

Tp.HCM, 02-2005

CHUÔNG 4: BOÄ LOÏC ÑAÙP ÖÙNG
NG XUNG
HÖÕU HAÏN VAØ TÍCH CHAÄP FIR
4.1. Phöông phaùp xöû lyù khoái
4.2. Phöông phaùp xöû lyù maãu.

CHUÔNG 4: BOÄ LOÏC ÑAÙP ÖÙNG
NG XUNG
HÖÕU HAÏN VAØ TÍCH CHAÄP FIR
Caùc phöông phaùp DSP trong thöïc teá
goàm 2 nhoùm cô baûn:
n:
∑ Phöông phaùp xöû lyù khoái.i.
(Block Processing Methods)
∑ Phöông phaùp xöû lyù maãu.
(Sample Processing Methods)

CHUÔNG 4: BOÄ LOÏC ÑAÙP ÖÙNG
NG XUNG
HÖÕU HAÏN VAØ TÍCH CHAÄP FIR
∑ Trong phöông phaùp xöû lí khoái: döõ lieäu

ñöôïc thu thaäp vaø xöû lyù thaønh
nh töøng
ng khoái.i.
Moät soá öùng
ng duïng
ng ñieån hình goàm maïch
ch loïc
FIR cho caùc tín hieäu coù chieàu daøi höõu haïn
duøng
ng tích chaäp,
p, fast convolution cho tín
hieäu daøi baèng
ng caùch
ch chia thaønh
nh caùc ñoaïn
ngaén,
n, tính phoå duøng
ng giaûi thuaät DFT/FFT,
phaân tích vaø toång
ng hôïp ngoân ngöõ, vaø xöû lyù
hình aûnh.
nh.

CHUÔNG 4: BOÄ LOÏC ÑAÙP ÖÙNG
NG XUNG
HÖÕU HAÏN VAØ TÍCH CHAÄP FIR
∑ Trong phöông phaùp xöû lyù maãu: döõ lieäu ñöôïc

xöû lí töøng
ng maãu ôû töøng
ng thôøi ñieåm qua giaûi thuaät
DSP ñeå cho ra output sample. Phöông phaùp naøy
chuû yeáu duøng
ng trong caùc öùng
ng duïng
ng thôøi gian thöïc
nhö maïch
ch loïc thôøi gian thöïc cho long signal, xöû
lí caùc hieäu öùng
ng aâm thanh soá, caùc heä thoáng
ng ñieàu
khieån soá, vaø xöû lí tín hieäu thích nghi. Giaûi thuaät
xöû lí maãu laø baûn chaát state-space ñeå nhaän ra caùc
maïch
ch loïc LTI.

CHUÔNG 4: BOÄ LOÏC ÑAÙP ÖÙNG
NG
XUNG HÖÕU HAÏN VAØ TÍCH CHAÄP
FIR
4.2. Phöông phaùp xöû lyù maãu
4.2.2. FIR Filtering in Direct Form
Giaûi thuaät xöû lyù sample-by-sample:

CHUÔNG 4: BOÄ LOÏC ÑAÙP ÖÙNG
NG
XUNG HÖÕU HAÏN VAØ TÍCH CHAÄP
FIR
4.2. Phöông phaùp xöû lyù maãu
4.2.2. FIR Filtering in Direct Form
Nhö vaäy,
y, töøng
ng maãu tín hieäu vaøo seõ ñöôïc xöû lí theo giaûi
thuaät sample-by-sample ñeå cho ra maãu tín hieäu ra
töông öùng.
ng. Löu yù tröùôc
ôc khi xöû lí thì caùc thanh ghi, hay
sô kieän cuûa boä loïc,
c, phaûi ñöôïc reset veà zero.

...
BA
BA
Ø
Ø
I GIA
I GIA
Û
Û
NG
NG
X
X
ÖÛ
ÖÛ
LY
LY
Ù
Ù
SO
SO
Á
Á
T
T
Í
Í
N HIE
N HIE
Ä
Ä
U
U
Bieân
Bieân
soa
soa
ï
ï
n
n
: PGS.TS LEÂ TIE
: PGS.TS LEÂ TIE
Á
Á
N TH
N TH
Ö
Ö
Ô
Ô
Ø
Ø
NG
NG
Tp.HCM, 02-2005
Bài giảng: Xử lý tín hiệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng: Xử lý tín hiệu - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng: Xử lý tín hiệu 9 10 889