Ktl-icon-tai-lieu

Bài kiểm tra 15 phút Tin Học 11 Bài 17

Được đăng lên bởi hoangthuclam
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1111 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề Kiểm Tra (15 phút) chương VI
1. Mục tiêu đánh giá

Đánh giá kết quả tiếp thu bài của học sinh sau khi học xong bài 17
2. Yêu cầu của đề
 Kiến thức
- Hiểu được khái niệm chương trình con, lợi ích của việc sử dụng chương
trình con.
- Biết sự phân loại chương trình con: thủ tục và hàm
- Nhớ được cấu trúc của một chương trình con.
- Phân biệt tham số hình thức và tham số thực sự
 Kĩ năng
- Biết cách khai báo 2 loại chương trình con với các tham số hình thức.
- Nhận biết được các thành phần đầu của hàm và thủ tục
3. Ma trận đề

Biết
Hiểu
Vận dụng
4.

Bài 17
Câu 2, 4, 6, 7
Câu 1, 3, 5
Câu 8, 9, 10

Đề bài:

Câu 1: Trong các chương trình chuẩn sau đây, chương trình chuẩn nào là thủ tục chuẩn?
A. Sin(x);

B. Sqrt(x);

C. Length(x);

D. Delete(s,5,1);

Câu 2: Khẳng định nào sau đây không đúng với lợi ích của việc sử dụng chương trình
con trong lập trình
A. Tránh việc phải viết lập lại cùng một dãy lệnh hoặc tương tự;
B. Dễ dàng hơn khi viết chương trình lớn;
C. Phục vụ cho quá trình trừu tượng hóa;
D. Tăng tốc độ chương trình khi chạy trên các máy yếu;

Câu 3: Phát biểu: “Chương trình con và chương trính chính có thể đan xen vào
nhau hoặc chương trình con có thể đứng độc lập không cần chương trình chính”
đúng hay sai?
A.
B.

Đúng
Sai

Câu 4: Phát biểu nào sau đây đúng với tham số?
A.
B.
C.
D.

Chương trình con có thể có tham số.
Chương trình con không được có tham số.
Chương trình con nào cũng phải có tham số
Chương trình con chỉ có một tham số

Câu 5: Điền vào chỗ trống đọan còn thiếu sau:
Chương trình con là một .....(1)… mô tả một số…(2)… nhất định và có thể được
thực hiện (được gọi từ)……(3)… trong chương trình.
A.
B.
C.
D.

Nhiều vị trí
Thao tác
Dãy lệnh
Chỉ một vị trí

Câu 6: Biến cục bộ là:
A.
B.
C.
D.

Là biến được khai báo sau từ khóa <var>
Là các biến khai báo ở chương trình con.
Là các biến khai báo ở chương trình chính
Cả 3 câu trên đều đúng

Câu 7: Cấu trúc của chương trình con: (hãy ghép nối)

1

2

<Phần đầu>
<Phần khai báo>

3

<Phần thân>

Câu 8: Cho đoạn chương trình sau:

A

B
C

Là các dãy lệnh thực hiện trong chương trình
con từ dữ liệu vào và được kết quả như mong
muốn

Để khai báo tên, nếu là hàm thì phải khai báo
kiểu dữ liệu trả về
Có thể khai báo cho dữ liệu vào và ra, các hằng
được sử dụng trong chương trình con

Var tong: byte;
Procedure Sum (x: byte); {bắt đầu chương trình con}

Var y: byte;
Begin
Y:= x+1;
Tong:= x+y;
End; {kết thúc chương trình con}
Begin
Tong:= 0;
Sum (2);
End.
8.1 Biến toàn cục trong chương trình là:
A.
B.
C.
D...
Đề Kiểm Tra (15 phút) chương VI
1. Mục tiêu đánh giá
Đánh giá kết quả tiếp thu bài của học sinh sau khi học xong bài 17
2. Yêu cầu của đề
Kiến thức
- Hiểu được khái niệm chương trình con, lợi ích của việc sử dụng chương
trình con.
- Biết sự phân loại chương trình con: thủ tục và hàm
- Nhớ được cấu trúc của một chương trình con.
- Phân biệt tham số hình thức và tham số thực sự
Kĩ năng
- Biết cách khai báo 2 loại chương trình con với các tham số hình thức.
- Nhận biết được các thành phần đầu của hàm và thủ tục
3. Ma trận đề
Bài 17
Biết Câu 2, 4, 6, 7
Hiểu Câu 1, 3, 5
Vận dụng Câu 8, 9, 10
4. Đề bài:
Câu 1: Trong các chương trình chuẩn sau đây, chương trình chuẩn nào là thủ tục chuẩn?
A. Sin(x); B. Sqrt(x); C. Length(x); D. Delete(s,5,1);
Câu 2: Khẳng định nào sau đây không đúng với lợi ích của việc sử dụng chương trình
con trong lập trình
A. Tránh việc phải viết lập lại cùng một dãy lệnh hoặc tương tự;
B. Dễ dàng hơn khi viết chương trình lớn;
C. Phục vụ cho quá trình trừu tượng hóa;
D. Tăng tốc độ chương trình khi chạy trên các máy yếu;
Câu 3: Phát biểu: “Chương trình con và chương trính chính có thể đan xen vào
nhau hoặc chương trình con có thể đứng độc lập không cần chương trình chính”
đúng hay sai?
A. Đúng
B. Sai
Bài kiểm tra 15 phút Tin Học 11 Bài 17 - Trang 2
Bài kiểm tra 15 phút Tin Học 11 Bài 17 - Người đăng: hoangthuclam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài kiểm tra 15 phút Tin Học 11 Bài 17 9 10 943