Ktl-icon-tai-lieu

Bài làm cơ sở sữ liệu về hoạt động của một công ty phát hành sách

Được đăng lên bởi Khỉ Con Kute
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1235 lần   |   Lượt tải: 1 lần
VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ TÀI: Hoạt Động Của Một Công Ty
Phát Hành Sách
Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Thuỳ Linh
Sinh viên thực hiện

: Lê Thị Nga
An Thị Hoài Thu

Lớp: 709B2

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2011

Hoạt động của một công ty phát hành sách

MỤC LỤC
1. Mô tả bài toán……………………………………………… 3
2. Nội dung……………………………………………………. 4
2.1

Xác định tập thực thể và thuộc tính…………………….4

2.2

Xác định mối liên kết và giải thích……………………..5

2.3

Sơ đồ thực thể ER………………………………………7

2.4

Thiết lập mô hình dữ liệu quan hệ……………………...8

2.5

Các câu hỏi truy vấn……………………………………10

2.6

Chuẩn hoá………………………………………………11

3. Tài liệu tham khảo…………………………………………..13
4. Kết luận………………………………………………………13

Lê Thị Nga – An Thị Hoài Thu

2

Hoạt động của một công ty phát hành sách

1. Mô tả bài toán
Khi có yêu cầu nhập sách từ các đại lý, bộ phận quản lý việc phát hàng sẽ
kiểm tra lượng sách hiện có. Nếu có thể đáp ứng yêu cầu thì bộ phận này sẽ lập
một phiếu xuất để xuất sách cho đại lý. Trong phiếu xuất có ghi rõ tên đại lý, địa
chỉ đại lý, người nhận sách, ngày xuất, các thông tin về sách. Hệ thống lưu lại
một bản sao của phiếu xuất và ghi nợ cho đại lí. Nếu không có đủ số lượng hoặc
không có loại sách yêu cầu thì thông báo từ chối xuất.
Khi có yêu cầu bán sách từ các nhà xuât bản, bộ phận quản lí viwcj nhập
sách sẽ kiểm tra chất lượng sách. Nếu chat lượng sách đảm bảo, nhà xuât bản sẽ
chuyển sách đến công ty. Bộ phận này sẽ lập một phiếu sách. Trong phiếu nhập
có ghi rõ tên nhà xuất bản, địa chỉ nhà xuất bản, số điện thoại nhà xuất bản,
ngừời giao sách, ngày nhập, thông tin về sách nhập, đơn giá, số lượng xuất, lĩnh
vực, thành tiền, tổng số tiền, các chữ ký của người viết phiếu, người giao, thủ
trưởng đơn vị. Ngoài ra trên phiếu còn ghi rõ phiếu do công ty sách phát hành
sách phát hành, ngày phát hành, số hiệu phiếu. Một bản phiếu nhập sách giao
cho nhà xuất bản, một bản lưu giữ lại và sai đó sách được chuyển vào kho.
Hàng tháng các đại lý sẽ gửi danh mục những sách đã bán được cho bộ
phận thống kê. Bộ phận này sẽ thống kê lại lượng sách đã bán, thu tiền và điều
chỉnh sách từ các đại lý. Bộ phận này cũng thống kê lượng sách còn tồn trong
kho, sau đó gửi thông báo về sách tồn và thanh toán tiền sách đã bán cho các
nhà xuất bản.
Ngoài ra, hệ thống cần lưu giữ các thông tin về sách gồm tên sách, tên tác
giả, lĩnh vực,…các thông tin về nhà xuất bản gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, số
tài khoản,… trong thông tin lưu trữ về các đại lý cần có thông tin về lượng s...
VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐỀ TÀI: Hoạt Động Của Một Công Ty
Phát Hành Sách
Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Thuỳ Linh
Sinh viên thực hiện : Lê Thị Nga
An Thị Hoài Thu
Lớp: 709B2
Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2011
Bài làm cơ sở sữ liệu về hoạt động của một công ty phát hành sách - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài làm cơ sở sữ liệu về hoạt động của một công ty phát hành sách - Người đăng: Khỉ Con Kute
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Bài làm cơ sở sữ liệu về hoạt động của một công ty phát hành sách 9 10 913