Ktl-icon-tai-lieu

bài powerpoint

Được đăng lên bởi nguyentansy
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 756 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC

750 Điện Biên Phủ, P.11, Q.10, TP. HCM
Điện thoại: (08) 3833 1606) Fax: (08) 3830 0253
Emal: info@vtctelecom.com.vn 

HEÄ THOÁNG GIAÙM SAÙT VAØ ÑIEÀU KHIEÅN TÖØ XA VTRAC

HEÄ THOÁNG GIAÙM SAÙT VAØ ÑIEÀU KHIEÅN TÖØ XA
CAÙC TRAÏM VIEÃN THOÂNG

V-TRAC

HEÄ THOÁNG GIAÙM SAÙT VAØ ÑIEÀU KHIEÅN TÖØ XA VTRAC

Noäi dung chính:
1_Toång quaùt veà heä thoáng giaùm saùt vaø ñieàu khieån töø xa VTRAC
2_Giaùm saùt caùc thoâng soá cuûa traïm
3_Caûnh baùo caùc caûm bieán taïi traïm
4_Ñieàu khieån töø xa caùc thieát bò taïi traïm
5_Töï ñoäng ñieàu khieån caùc thieát bò taïi traïm
6_Moâi tröôøng truyeàn daãn
7_Chöông trình quaûn lyù vaø giaùm saùt taïi trung taâm

HEÄ THOÁNG GIAÙM SAÙT VAØ ÑIEÀU KHIEÅN TÖØ XA VTRAC

1_Toång quaùt veà heä thoáng giaùm saùt vaø ñieàu khieån töø xa VTRAC

HEÄ THOÁNG GIAÙM SAÙT VAØ ÑIEÀU KHIEÅN TÖØ XA VTRAC

2_Giaùm saùt caùc thoâng soá traïm
2.1_Nhieät ñoä, ñoä aåm phoøng maùy
2.2_Ñieän aùp löôùi ñieän ; ñieän aùp, taàn soá, doøng taûi maùy phaùt ñieän
2.3_Ñieän aùp accu traïm, accu maùy phaùt ñieän
2.4_Giaùm saùt baèng IP camera

HEÄ THOÁNG GIAÙM SAÙT VAØ ÑIEÀU KHIEÅN TÖØ XA VTRAC

3_Caûnh baùo caùc caûm bieán taïi traïm
3.1_Ñoät nhaäp
3.2_Baùo chaùy
3.3_Baùo maát ñieän löôùi, heát nhieân lieäu maùy phaùt
3.4_Accu traïm, accu maùy phaùt ñieän quaù ngöôõng cho pheùp
3.5_Nhieät ñoä phoøng quaù ngöôõng cho pheùp
3.6_Maùy laïnh hö
3.7_Maát keát noái traïm vaø trung taâm

HEÄ THOÁNG GIAÙM SAÙT VAØ ÑIEÀU KHIEÅN TÖØ XA VTRAC

3.1_Caûnh baùo ñoät nhaäp

Trung Taâm

HEÄ THOÁNG GIAÙM SAÙT VAØ ÑIEÀU KHIEÅN TÖØ XA VTRAC

3.2_Caûnh baùo chaùy:

Trung Taâm

HEÄ THOÁNG GIAÙM SAÙT VAØ ÑIEÀU KHIEÅN TÖØ XA VTRAC

3.3_Caûnh baùo maát ñieän löôùi, heát nhieân lieäu maùy phaùt ñieän

Trung Taâm

HEÄ THOÁNG GIAÙM SAÙT VAØ ÑIEÀU KHIEÅN TÖØ XA VTRAC

3.4_Caûnh baùo ñieän aùp accu traïm, accu maùy phaùt ñieän quaù ngöôõng
Accu traïm

Trung Taâm

Accu maùy phaùt ñieän

HEÄ THOÁNG GIAÙM SAÙT VAØ ÑIEÀU KHIEÅN TÖØ XA VTRAC

3.5_Nhieät ñoä phoøng quaù ngöôõng cho pheùp

Trung Taâm

HEÄ THOÁNG GIAÙM SAÙT VAØ ÑIEÀU KHIEÅN TÖØ XA VTRAC

3.6_Phaùt hieän maùy laïnh hö

Trung Taâm

HEÄ THOÁNG GIAÙM SAÙT VAØ ÑIEÀU KHIEÅN TÖØ XA VTRAC

4_Ñieàu khieån töø xa caùc thieát bò taïi traïm
4.1_Ñoùng /ngaét ñieän löôùi
4.2_Taét /môû maùy phaùt ñieän
4.3_Taét /môû ñeøn
4.4_Ñieàu khieån thieát bò chöõa chaùy

HEÄ THOÁNG GIAÙM SAÙT VAØ ÑIEÀU KHIEÅN TÖØ XA VTRAC

4.1_Ñieàu khieån ñoùng, ngaét ñieän löôùi

Trung Taâm

HEÄ THOÁN...
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC
750 Điện Biên Phủ, P.11, Q.10, TP. HCM
Điện thoại: (08) 3833 1606) Fax: (08) 3830 0253
Emal: info@vtctelecom.com.vn www.vtctelecom.com.vn
bài powerpoint - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài powerpoint - Người đăng: nguyentansy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
bài powerpoint 9 10 271