Ktl-icon-tai-lieu

bài tập access

Được đăng lên bởi kjssme1212
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1956 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BÀI THỰC HÀNH
Học phần: TIN HỌC ỨNG DỤNG (Microsoft Access)
BÀI SỐ 1
BÀI MỞ ĐẦU
Câu 1: Khởi động Microsoft Access
Câu 2: Thực hiện một số yêu cầu sau:
 Tạo mới và lưu một tập tin Access với tên: QLBH.MDB (Quản lý bán hàng)
 Làm quen với môi trường làm việc của Access
 Đóng tập tin vừa tạo.
 Mở tập tin Access: QLBH.MDB
Câu 3: Thoát khỏi Microsoft Access

BÀI SỐ 2
XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU
Câu 1: Thực hiện một số yêu cầu sau:
 Khởi động Microsoft Access; Mở tập tin Access: QLBH.MDB
 Thiết kế cấu trúc các bảng: kiểu dữ liệu các trường; trường khoá; thuộc tính Lookup và
các thuộc tính khác
Bảng HANG
Field Name
Data Type
Field Size
Note
hangID
Text
7
Mã hàng-Khóa chính
tenhang
Text
25
Tên hàng
donvi
Text
5
Đơn vị tính
dongia
Number
Long Integer
Đơn giá
Bảng KHACH
Field Name
Data Type
Field Size
Note
khachID
Text
7
Mã khách-Khóa chính
tenkhang
Text
40
Họ tên khách hàng
diachi
Text
25
Địa chỉ
email
Text
40
Địa chỉ email
picture
OLE Object
Hình ảnh
Bảng HOADON
Field Name
Data Type
Field Size
Note
hoadonID
Text
10
Mã hóa đơn-Khóa chính
ngayban
Date/Time
Ngày bán
Thiết lập thuộc tính Lookup đến trường
khachID
Text
7
khachID của bảng KHACH
Bảng HANGBAN
Field Name
Data Type
Field Size
Note
Thiết lập thuộc tính Lookup đến trường
hangID
Text
7
hangID của bảng HANG
Thiết lập thuộc tính Lookup đến trường
hoadonID
Text
10
hoadonID của bảng HOADON
soluong
Number
Integer
Số lượng
 Thiết lập quan hệ cùng các thuộc tính đảm bảo toàn vẹn dữ liệu cho các quan hệ.
1

 Nhập dữ liệu cho các bảng như sau:
Bảng KHACH

Bảng HANG

Bảng HOADON

Bảng HANGBAN

2

 Mở bảng HANG, sắp xếp tên hàng theo chiều tăng dần và đơn giá theo chiều giảm dần.
 Mở bảng KHACH, lọc ra các khách hàng có họ “Nguyễn”
 Mở bảng KHACH, lọc ra các khách hàng không có địa chỉ mail.
 Mở bảng KHACH, lọc ra các khách hàng có họ “Nguyễn” và địa chỉ tại “Quy Nhơn”.
 Mở bảng HOADON, lọc ra các hóa đơn có ngày bán là 08/03/2010.
Câu 2: Thực hiện một số yêu cầu sau:
 Tạo mới và lưu tập tin Access có tên QLCB.MDB
 Thiết kế cấu trúc các bảng: kiểu dữ liệu các trường; trường khoá.
Bảng PHONGBAN
Field Name
Data Type
Field Size
Note
phongbanID Text
2
Mã phòng ban-Khóa chính
tenphongban Text
30
Tên phòng ban
Bảng CHUCVU
Field Name
Data Type
Field Size
Note
chucvuID
Text
3
Mã chức vụ-Khóa chính
tenchucvu
Text
30
Tên chức vụ
phucapcv
Number
Long Integer
Phụ cấp chức vụ
Bảng CANBO
Field Name
Data Type Field Size
Note
canboID
Text
7
Mã cán bộ-Khóa chính
Thiết lập thuộc tính Lookup đến trường
phongbanID Text
2
phongba...
BÀI THỰC HÀNH
Học phần: TIN HỌC ỨNG DỤNG (Microsoft Access)
BÀI SỐ 1
BÀI MỞ ĐẦU
Câu 1: Khởi động Microsoft Access
Câu 2: Thực hiện một số yêu cầu sau:
Tạo mới và lưu một tập tin Access với tên: QLBH.MDB (Quản lý bán hàng)
Làm quen với môi trường làm việc của Access
Đóng tập tin vừa tạo.
Mở tập tin Access: QLBH.MDB
Câu 3: Thoát khỏi Microsoft Access
BÀI SỐ 2
XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU
Câu 1: Thực hiện một số yêu cầu sau:
Khởi động Microsoft Access; Mở tập tin Access: QLBH.MDB
Thiết kế cấu trúc các bảng: kiểu dữ liệu các trường; trường khoá; thuộc tính Lookup
các thuộc tính khác
Bảng HANG
Field Name Data Type Field Size Note
hangID Text 7 Mã hàng-Khóa chính
tenhang Text 25 Tên hàng
donvi Text 5 Đơn vị tính
dongia Number Long Integer Đơn giá
Bảng KHACH
Field Name Data Type Field Size Note
khachID Text 7 Mã khách-Khóa chính
tenkhang Text 40 Họ tên khách hàng
diachi Text 25 Địa chỉ
email Text 40 Địa chỉ email
picture OLE Object Hình ảnh
Bảng HOADON
Field Name Data Type Field Size Note
hoadonID Text 10 Mã hóa đơn-Khóa chính
ngayban Date/Time Ngày bán
khachID Text 7
Thiết lập thuộc tính Lookup đến trường
khachID của bảng KHACH
Bảng HANGBAN
Field Name Data Type Field Size Note
hangID Text 7
Thiết lập thuộc tính Lookup đến trường
hangID của bảng HANG
hoadonID Text 10
Thiết lập thuộc tính Lookup đến trường
hoadonID của bảng HOADON
soluong Number Integer Số lượng
Thiết lập quan hệ cùng các thuộc tính đảm bảo toàn vẹn dữ liệu cho các quan hệ.
1
bài tập access - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập access - Người đăng: kjssme1212
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
bài tập access 9 10 625