Ktl-icon-tai-lieu

bài tập access cơ bản

Được đăng lên bởi jonnynguyen12352
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1665 lần   |   Lượt tải: 3 lần
aøi taäp ACCESS 1

GV :Hoaøng Nguyeân Khai

BÀI SỐ 1:
Tạo tập tin cơ sở dữ liệu bằng Access với tên tập tin là BanHang.MDB.
Sau đó hãy tạo các bảng sau :
KhachHang (MaKH, TenKH, Diachi,Dthoai)
DonHang (MaDH, NgayDH, NgayGH, MaKH)
MatHang (MaMH, TenMH, DVT, Dongia)
ChiTietDH (MaDH,MaMH, Soluong)
Yêu cầu :

Câu 1 : Thiết lập các thuộc tính theo yêu cầu sau :
KhachHang :
MaKH dài 4 ký tự trong đó 2 ký tự đầu là chữ và tự động hiển thị "KH", 2 ký tự sau là 2
ký số bất kỳ.
TenKH dài 30 ký tự, tự động hiển thị chữ hoa khi nhập và có màu xanh.
Diachi : nếu có hiển thị màu xanh, nếu để trống tự động hiển thị "chưa biết" màu đỏ.
Dthoai : có dạng (4 số ) - ( 4 số) . Thí dụ (8234) - (5678)
DonHang :
MaDH dài 3 ký tự trong đó 2 ký tự đầu là chữ tự động hiển thị "DH" ký tự cuối là 1 ký
số bất kỳ.
NgayDH : dạng Ngày tháng năm (2 số).
NgayGH : dạng Ngày tháng năm (2 số) với ràng buộc là chỉ giao hàng sau khi đặt hàng
3 ngày.
MaKH là 1 combobox tham chiếu dữ liệu từ bảng KhachHang, hiển thị 2 cột (MaKH,
TenKH)
MatHang :
MaMH : dài 4 ký tự, trong đó 2 ký tự đầu là 2 ký tự chữ, tự động hiển thị "MH", 2 ký tự
sau là 2 ký số bất kỳ.
TenMH : viết hoa ký tự đầu tiên, các ký tự còn lại viết thường. Không được để trống và
không được trùng.
DVT : là 1 listbox hiển thị các trị 'Thùng','Cái' ,'Lon','Chai','Hộp'.'Kg'
Dongia là 1 số dương.Nếu nhập sai hiển thị thông báo 'Nhập dữ liệu sai'
ChiTietDH :
MaDH là 1 combobox lấy dữ liệu từ bảng DonHang
MaMH là 1 combobox lấy dữ liệu từ bảng MatHang, hiển thị 4 cột MaMH, TenMH,
DVT,Dongia
Soluong : là 1 số dương.Nếu nhập sai hiển thị thông báo 'Nhập dữ liệu sai'

aøi taäp ACCESS 1

GV :Hoaøng Nguyeân Khai

Câu 2 : Tạo quan hệ giữa các bảng trên, có cài đặt ràng buộc toàn vẹn. Nhập
dữ liệu theo mẫu.
Hướng dẫn

KhachHang :
MaKH dài 4 ký tự trong đó 2 ký tự đầu là chữ, tự động hiển thị "KH", 2 ký tự sau là 2 ký
số bất kỳ.
Bấm chọn field MAKH clcik vào biểu tượng khóa.
Vào field MaKH , vào các thuộc tính sau thiết lập các trị theo yêu cầu :
Field size : 4

Input Mask : "KH"00;0

TenKH dài 30 ký tự, tự động hiển thị chữ hoa khi nhập và có màu xanh.
Vào field TenKH, thiết lập trị cho các thuộc tính sau :
Field size : 30

Format : > [blue]

Diachi :
Format : @ [blue] ; "Chưa biết" [red]
Dthoai :
Input Mask : (####)-(####)
DonDH :
MaDH :Field size : 3
biểu tượng khóa.

Input Mask : "DH"0;0

NgayDH : Format : dd/mm/yy

Bấm chọn field MADH click vào

Input Mask : 00/00/00

NgayGH : Format : dd/mm/yy
Input Mask : 00/00/00 click mouse phải bất kỳ
trên ...
aøi taäp ACCESS 1 GV :Hoaøng Nguyeân Khai
BÀI SỐ 1:
Tạo tập tin cơ sở dữ liệu bằng Access với tên tập tin là BanHang.MDB.
Sau đó hãy tạo các bảng sau :
KhachHang (MaKH, TenKH, Diachi,Dthoai)
DonHang (MaDH, NgayDH, NgayGH, MaKH)
MatHang (MaMH, TenMH, DVT, Dongia)
ChiTietDH (MaDH,MaMH, Soluong)
Yêu cầu :
Câu 1 : Thiết lập các thuộc tính theo yêu cầu sau :
KhachHang :
MaKH dài 4 ký tự trong đó 2 ký tự đầu là chữ và tự động hiển thị "KH", 2 ký tự sau là 2
ký số bất kỳ.
TenKH dài 30 ký tự, tự động hiển thị chữ hoa khi nhập và có màu xanh.
Diachi : nếu có hiển thị màu xanh, nếu để trống tự động hiển thị "chưa biết" màu đỏ.
Dthoai : có dạng (4 số ) - ( 4 số) . Thí dụ (8234) - (5678)
DonHang :
MaDH dài 3 ký tự trong đó 2 ký tđầu chữ tự động hiển thị "DH" ký tcuối 1 ký
số bất kỳ.
NgayDH : dạng Ngày tháng năm (2 số).
NgayGH : dạng Ngày tháng năm (2 số) với ràng buộc là chỉ giao hàng sau khi đặt hàng
3 ngày.
MaKH 1 combobox tham chiếu dữ liệu t bảng KhachHang, hiển thị 2 cột (MaKH,
TenKH)
MatHang :
MaMH : dài 4 ký tự, trong đó 2 ký tự đầu2 ký tự chữ, tự động hiển th "MH", 2 ký tự
sau là 2 ký số bất kỳ.
TenMH : viết hoa ký tđầu tiên, các ký tự còn lại viết thường. Không được để trống và
không được trùng.
DVT : là 1 listbox hiển thị các trị 'Thùng','Cái' ,'Lon','Chai','Hộp'.'Kg'
Dongia là 1 số dương.Nếu nhập sai hiển thị thông báo 'Nhập dữ liệu sai'
ChiTietDH :
MaDH là 1 combobox lấy dữ liệu từ bảng DonHang
MaMH 1 combobox lấy dữ liệu từ bảng MatHang, hiển thị 4 cột MaMH, TenMH,
DVT,Dongia
Soluong : là 1 số dương.Nếu nhập sai hiển thị thông báo 'Nhập dữ liệu sai'
bài tập access cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập access cơ bản - Người đăng: jonnynguyen12352
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
bài tập access cơ bản 9 10 672