Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập ASP.Net mvc3

Được đăng lên bởi Nguyễn Anh Vinh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 487 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI TẬP ASP.NET MVC3
Sử dụng MVC3 để phát triển hệ thống Website
cho trường phổ thông
Thời gian nôp
̣ : Ngày 07/6/2012
Tên file: Tên nhóm.zip/rar
(File này chứa tấ t cả các thành phầ n trong thư mục website của các em)
Gửi đế n điạ chỉ email: nguyenvanlot@gmail.com
Tiêu đề email:Tên nhóm – Web Forms
Tiêu chí đánh giá:
Tổ ng số điể m là 14  80%
Nôị dung

Điể m

1

Hình thức và cấu trúc của website

1.0

2

Chức năng quản trị thông báo

1.5

STT

3

4

5

 Tạo mới

[0.5]

 Cập nhật

[0.5]

 Xoá

[0.5]

Chức năng quản trị tin tức và sự kiện

1.0

 Tạo mới

[0.5]

 Cập nhật

[0.25]

 Xoá

[0.25]

Quản trị tài khoản

1.0

 Tạo mới

[0.5]

 Cập nhật tài khoản, phân quyền

[0.5]

Quản trị trang chung

1.0

 Tạo mới

[0.5]

 Cập nhật

[0.25]

 Xoá

[0.25]

1

6

7

Album ảnh

1.75

 Tạo mới

[0.5]

 Cập nhật album

[0.25]

 Upload, xoá các ảnh

[0.5]

 Sắp xếp

[0.5]

Bài viết

1.5

 Tạo mới

[0.5]

 Cập nhật

[0.25]

 Xoá

[0.25]

 Sắp xếp

[0.5]

8

Sử dụng công cụ Editor cho HTML

1.25

9

Sử dụng Multiple Layer (mô hình đa lớp – Data

+1.0

Access Layer, Business Logic Layer, Presentation
Layer)
Phần giao diện dành cho người dùng không cần tài khoản
10

Trang chủ

1.5

11

Mục tin tức

0.5

12

Mục thông báo

0.5

13

Mục album

0.5

14

Mục bài viết

0.5

15

Các trang chung

0.5

Yêu cầ u
1. Giới thiê ̣u
Bài tập này yêu cầu các em xây dựng một hệ thống website ở trường
phổ thông bao gồm 2 phần: 1. Phần quản trị CMS, cung cấp công cụ
cho phép quản lý các thông tin trong Website; 2. Phần giao diện cho
người dùng bình thường để sử dụng để truy xuất thông tin trên website.
Các em sử dụng ASP.NET MVC3 và hệ quản trị SQL Server để xây
dựng hệ thống này.

2

2. Chuẩ n được yêu cầ u
Firefox đượ c sử dụng như một trin
̀ h duyệt chuẩ n, nó giúp các em có
thể sử dụng đầ y đủ các tin
́ h năng của CSS và XHTML
a. Tấ t cả các file HTML đượ c tổ chức tố t và theo chuẩn “XHTML 1.0
Transitional”
b. Tấ t cả các trang HTML phải được cung cấp các thông tin liên quan
đến website trong mục meta gồm: Description, Author, Keywords
c. Tất cả các các file CSS phải ghi chú thông tin của sinh viên gồm: Mã
sinh viên, họ tên.
3. Yêu cầ u nhóm
Bài tập này yêu cầu các em thành lập nhóm từ 4 hoặc 5 sinh viên
4. Một số điểm chính của website
a. Hình thức: Hình thức phải hài hoà, các phẩn tử phải được bố trí
hợp lý, dễ sử dụng.
b. Chức năng tài khoản:
o Tạo, cập nhật tài khoản: Người quản trị...
1
ASP.NET MVC3
S dng MVC3  phát trin h thng Website
cho ng ph thông

 : Ngày 07/6/2012
Tên file: Tên nhóm.zip/rar
(

 


 

)

  
: nguyenvanlot@gmail.com
Tiê email:Tên nhóm Web Forms



:

 

14 80%
STT


1
Hình thc và cu trúc ca website
1.0
2
Ch qun tr thông báo
To mi
Cp nht
Xoá
1.5
[0.5]
[0.5]
[0.5]
3
Chc nng qun tr tin tc và s kin
To mi
Cp nht
Xoá
1.0
[0.5]
[0.25]
[0.25]
4
Qun tr tài khon
To mi
Cp nht tài khon, phân quyn
1.0
[0.5]
[0.5]
5
Qun tr trang chung
To mi
Cp nht
Xoá
1.0
[0.5]
[0.25]
[0.25]
Bài tập ASP.Net mvc3 - Trang 2
Bài tập ASP.Net mvc3 - Người đăng: Nguyễn Anh Vinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài tập ASP.Net mvc3 9 10 582