Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Báo cáo thí nghiệm thông tin số (kèm lời giải)

Được đăng lên bởi nupakachi
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 6588 lần   |   Lượt tải: 51 lần
BÁO CÁO THÍ NGHIỆM THÔNG TIN SỐ
Họ và tên : Hồ Đức Trung
Lớp : ĐT 06 – K54
Mssv: 20092855

Bài 1
1.1 Vẽ hàm phân bố xác suất Gauss của biến ngẫu nhiên µ cho bởi công thức
Pµ(x) =

(

)

√

Giải:
 Code:
x=-4:0.05:4; %bien x lay gia tri tu (-4,4), moi gia tri cach nhau 0.05
p=1/sqrt(2*pi)*exp(-x.^2/2);
plot(x,p); %ham ve do thi lien tuc
title('Ham phan bo xac suat Gauss cua bien ngau nhien');
xlabel('x');
ylabel('P(x)');
 Đồ thị

1.2 Tạo một quá trình ngẫu nhiên với trị trung bình và độ lệch chuẩn như
trường hợp trên:
 Code
m=0;
sigma=1;
n=100000;
x=-4:0.05:4;
p=(1/sqrt(2*pi)*sigma)*exp(-(x-m).^2/2*sigma^2);
check=trapz(x,p);
plot(x,p,'r');
hold on;
y=randn(1,n); % tao ma tran ngau nhien
m=mean(y); % trung binh cua y
vairiance=std(y)^2; % Phuong sai cua y
x2=-4:0.1:4;
c=hist(y,x2); % su phan bo cua y theo x2
stem(x2,c/n/(x2(2)-x2(1))); % ve do thi roi rac
title('Ham mat do phan bo xac suat');
xlabel('X');
ylabel('P(x)');
legend('Ly thuyet','Mo phong');
hold off;
 Đồ thị

Khi độ dài của n tang lên 1.000.000 phần tử

Bài 2
Vẽ hàm tự tương quan của tín hiệu
 Code
x=-4:0.05:4;
p=1/sqrt(2*pi)*exp(-x.^2/2);
z=conv(p,p); %ham tu tuong quan
plot(z);%ve ham tu tuong quan
title('Ham tu tuong quan cua phan bo Gauss');
xlabel('x');
ylabel('z');
 Đồ thị

Bài 3
3.1 Mã đường dây NRZ
 Code
N = 10^6
u = rand(1,N)>0.5; % tạo một vecto N bit ngẫu nhiên
s = 2*u-1; % điều chế BPSK, u
n = 1/sqrt(2)*[randn(1,N) + j*randn(1,N)]; % tạo một nhiễu phức Gauss
SNR = 0:2:6; % tỉ lệ tín hiệu trên tạp âm [dB]
for i = 1:length(SNR)
y = s + 10^(-SNR(i)/20)*n; % cộng nhiễu trắng
uHat = real(y)>0; % kí hiệu thu được
c(i) = size(find([u- uHat]),2);
end
BER = c/N;
theoryBer = 0.5*erfc(sqrt(10.^(SNR/10))); % xác suất lỗi bit lý thuyết
save bpsk BER; % lưu file để phục vụ bài 3.2
semilogy(SNR,BER,'b.-');
xlabel('SNR[dB]');
ylabel('BER');
title('BER/SNR');
 Đồ thị

3.2 So sánh với công thức lý thuyết
 Code
SNR_db=0:2:6;
for i=1:length(SNR_db)
SNR(i)=10^(SNR_db(i)/10);
p(i)=1/2*[1-erf(1/sqrt(2)*sqrt(SNR(i)))];% công thức Pe lý thuyết
end
semilogy(SNR_db,p,'b--');% vẽ đồ thị dB
xlabel('SNR[dB]');
ylabel('Pe');
title('Do thi so sanh ly thuyet va mo phong');
% đồ thị xác suất lỗi lý thuyết
load bpsk BER
% load file bpsk bài 3.1
hold on;
semilogy(SNR_db,BER,'r-'); % vẽ đồ thị với trục dB
legend('Ly thuyet','Mo phong')
hold off;

 Đồ thị

Bài số 4
4.1 Biểu đồ chòm sao của tín hiệu điều chế QPSK mã hóa theo mã Gray :
 Code
x=round(rand(1,10000));% tạo một vecto bit ngẫu nhiên
for i=1:2:le...
BÁO CÁO THÍ NGHIM THÔNG TIN S
H và tên : H Đức Trung
Lp : ĐT 06 K54
Mssv: 20092855
Bài 1
1.1 V hàm phân b xác sut Gauss ca biến ngu nhiên µ cho bi công thc
P
µ
(x) =




Gii:
Code:
x=-4:0.05:4; %bien x lay gia tri tu (-4,4), moi gia tri cach nhau 0.05
p=1/sqrt(2*pi)*exp(-x.^2/2);
plot(x,p); %ham ve do thi lien tuc
title('Ham phan bo xac suat Gauss cua bien ngau nhien');
xlabel('x');
ylabel('P(x)');
Đồ th
Bài tập Báo cáo thí nghiệm thông tin số (kèm lời giải) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Báo cáo thí nghiệm thông tin số (kèm lời giải) - Người đăng: nupakachi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Bài tập Báo cáo thí nghiệm thông tin số (kèm lời giải) 9 10 96