Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập C

Được đăng lên bởi giusevuong000
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 522 lần   |   Lượt tải: 0 lần
/* Bai tap 9_1 - Dem so lan xuat hien cac ky tu trong chuoi */
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
#include <conio.h>
void main()
{
char chuoi[80];
int i = 0, count = 0;
printf("\nNhap vao mot chuoi bat ky : ");
gets_s(chuoi);
while (chuoi[i] != 0)
{
if (isalpha(chuoi[i++]))
count++;
}
printf("So ky tu trong chuoi = %d", count);
_getch();
}
/* Bai tap - Bai toan Ancarokhi */
#include <stdio.h>
void main()
{
int dai, rong;
printf("\nBai toan Ancarokhi : Tim dien tich hinh chu nhat co
chieu dai gap hai");
printf("\nchieu rong va dien tich = chu vi");
for (dai = 1; dai < 100; dai ++)
for (rong=1; rong < 100; rong++)
if (dai == 2 * rong && (dai + rong)*2 == dai*rong)
printf("\nDai = %d; Rong = %d", dai, rong);
getch();
}
/* Bai tap 2_7 - In ra nam am lich tuong ung voi nam
nhap vao */
#include <stdio.h>
void main()
{
unsigned nam;
char can[][5] = {"Giap", "At", "Binh", "Dinh", "Mau",
"Ky",
"Canh", "Tan", "Nham", "Quy"};
char chi[][5] = {"Ty", "Suu", "Dan", "Meo", "Thin",
"Ty",
"Ngo", "Mao", "Than", "Dau", "Tuat",
"Hoi"};
printf("\nNhap nam can biet : ");
scanf("%d", &nam);
printf("Nam am lich cua %d la %s %s", nam,
can[(nam+6)%10], chi[(nam+8)%12]);
getch();
}
/* Bai tap 2_2 - Nhap chuoi va in chuoi */
#include <stdio.h>
void main()
{
char name[80];
printf("\nXin cho biet ten cua ban : ");
gets(name);

printf("Chao %s\n", name);
getch();
}
/* Bai tap 1_100 - Tinh thu cua ngay */
#include <stdio.h>
struct date
{
int
month;
int day;
int year;
} date_1;
long int funct1 (int y,int m)
{
long int result;
if ( m <= 2 )
y -= 1;
result = y;
return (result);
}
long int funct2 (int m)
{
long int result;
if ( m <= 2 )
result = m + 13;
else
result = m + 1;
return(result);
}
long int day_count (int m, int d, int y)
{
long int number;
number = 1461 * funct1(y,m) / 4 + 153 * funct2(m)
/ 5 + d;
return (number);
}
void main ()
{
long int number_of_days1;
int day_of_week;
printf ("Nhap vao mot ngay (dd mm yyyy), vd 12 03
1999 \n");
scanf ("%d %d %d", &date_1.day, &date_1.month,
&date_1.year);
number_of_days1 = day_count (date_1.month,
date_1.day, date_1.year);
printf ("\nNgay la : " );
day_of_week = (number_of_days1 - 621049) % 7;
switch (day_of_week)
{
case 0 :
printf ("Chu Nhat,");
break;
case 1 :
printf ("Thu Hai,");
break;
case 2 :
printf ("Thu Ba,");
break;
case 3 :

printf ("Thu
break;
case 4 :
printf ("Thu
break;
case 5 :
printf ("Thu
break;
case 6 :
printf ("Thu
break;
}
getch();
}

Tu,");

}
} while (i <= len-1);
}
printf("\nSo ky tu trong %s la %ld", sf, count);

Na...
/* Bai tap 9_1 - Dem so lan xuat hien cac ky tu trong chuoi */
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
#include <conio.h>
void main()
{
char chuoi[80];
int i = 0, count = 0;
printf("\nNhap vao mot chuoi bat ky : ");
gets_s(chuoi);
while (chuoi[i] != 0)
{
if (isalpha(chuoi[i++]))
count++;
}
printf("So ky tu trong chuoi = %d", count);
_getch();
}
/* Bai tap - Bai toan Ancarokhi */
#include <stdio.h>
void main()
{
int dai, rong;
printf("\nBai toan Ancarokhi : Tim dien tich hinh chu nhat co
chieu dai gap hai");
printf("\nchieu rong va dien tich = chu vi");
for (dai = 1; dai < 100; dai ++)
for (rong=1; rong < 100; rong++)
if (dai == 2 * rong && (dai + rong)*2 == dai*rong)
printf("\nDai = %d; Rong = %d", dai, rong);
getch();
}




!
"
#$#%$&!'(')'*')'')'+')',')
'-.')
'/')'0')'1')'2.'3"
#$#%$&!'0.')'4')'+')',')'0')
'0.')
'1')',')'0')'+')'0')
'5'3"
6'7189' "
6':'); "
6'1:::'))
#<= :>?$)#<@ :>$ "
 "
3
1


!
#@?$"
6'7A889' "
 "
6'/:7') "
 "
3
>>??0.


!
"
."
."
3>"
6>.)
!
"
6&
.&>"
&."
 "
3
6
!
"
6&
&<>B"

&<>"
 "
3
.)).
!
8"
8&>C=>6>.) C<>%B6
%<"
8 "
3

!
86.>"
.6DE"
6'1..... )>?B
>FFF7' "
6':::');>.);>)
;>. "
86.>&.>)
>.)>. "
6'71.9' "
.6DE&86.>=>?CF :"
D.6DE
!
?9
6'/1)' "
8E"
>9
6'05)' "
8E"
9
6'0)' "
8E"
B9
Bài tập C - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập C - Người đăng: giusevuong000
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Bài tập C 9 10 631