Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập C

Được đăng lên bởi sinhvienbkdn14
Số trang: 196 trang   |   Lượt xem: 1366 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHƯƠNG 1
CÁC THAO TÁC VÀO RA CƠ BẢN VÀ
CÁC CÂU LỆNH CÓ CẤU TRÚC
1.1. CÂU HỎI
1. Cho biết số các bước lặp nhỏ nhất của câu lệnh while và lệnh do...while?
2. Giả sử s là một câu lệnh có cấu trúc và e1, e2, e3 là các biểu thức, có sự khác nhau
gì giữa đoạn mã:
for (e1;e2;e3)
s;
và đoạn mã:
e1;
while (e2) {
e;
e3;
}
2. Cho biết giá trị của x sau khi thực hiện câu lệnh sau:
for (x = 0; x < 100, x++) ;
3. Cho biết giá trị của x sau khi thực hiện câu lệnh sau:
for (ctr = 2; ctr < 10; ctr += 3) ;
5. Có bao nhiêu ký tự X được in ra sau khi thực hiện đoạn mã:
for (x = 0; x < 10; x++)
for (y = 5; y > 0; y--)
puts("X");
6. Cho biết điểm sai trong đoạn mã sau:
record = 0;
while (record < 100)
{
printf( "\nRecord %d ", record );
printf( "\nGetting next number..." );
}
7. Cho biết điểm sai trong đoạn mã sau:
for (counter = 1; counter < 10; counter++);
printf("\nCounter = %d", counter );
8. Sự khác nhau giữa lệnh break và lệnh continue là gì?
9. Vòng lặp vô hạn là gì? làm thế nào để tạo nó?
10. Hai sự kiện gì làm kết thúc việc chạy chương trình?
1

11. Hàm exit() dùng để làm gì?
12. Câu lệnh làm cho điều khiển chương trình chuyển đến bước lặp kế tiếp trong một
lệnh lặp.
13. Câu lệnh chuyển điều khiển chương trình đến cuối vòng lặp.
14. Có điểm gì sai trong đoạn mã sau?
switch( answer )
{
case 'Y': printf("You answered yes");
break;
case 'N': printf( "You answered no");
}
15. Có điểm gì sai trong đoạn mã sau?
switch( choice )
{
default:
printf("You did not choose 1 or 2");
case 1:
printf("You answered 1");
break;
case 2:
printf( "You answered 2");
break;
}
16. Viết lại câu trên bằng cách dùng lệnh if.
17. Viết một vòng lặp vô hạn do...while.
TRẢ LỜI:
1. Số vòng lặp nhỏ nhất của lệnh while có thể thực hiện là 0 và số vòng lặp nhỏ nhất
của lệnh do...while có thể thực hiện là 1.
2. Không có sự khác nhau giữa hai đoạn mã trừ khi s chứa câu lệnh continue. Ví dụ
câu lệnh for sau đây sẽ lặp 4 lần và kết thúc nhưng câu lệnh while sẽ lặp vô hạn:
for (i = 0; i<4; i++)
if (i = =2) continue;
i = 0;
while (i<4)
{ if (i = = 2) continue;
i++; }
3. x = 100.
4. ctr = 11.
5. 50 ký tự X.
2

6. Chương trình không bao giờ dừng
7. Dấu ; không thể đặt cuối lệnh for
8. Khi gặp lệnh break, việc xử lý sẽ lập tức thoát khỏi lệnh for, do...while hoặc while
chức lệnh break. Khi gặp lệnh continue thì bước lặp kế tiếp của vòng lặp sẽ thực hiện
ngay.
9. Vòng lặp vô hạn thực thi vĩnh viễn. Có thể tạo ra vòng lặp vô hạn bởi các câu lệnh
for, do...while, hoặc while với điều kiện kiểm tra luôn đúng
10. Viê...
1
CHƯƠNG 1
CÁC THAO TÁC VÀO RA CƠ BN VÀ
CÁC CÂU LNH CÓ CU TRÚC
1.1. CÂU HI
1. Cho biết s các bước lp nh nht ca câu lnh while và lnh do...while?
2. Gi s s là mt câu lnh có cu trúc và e1, e2, e3 là các biu thc, có s khác nhau
gì gia đon mã:
for (e1;e2;e3)
s;
đon mã:
e1;
while (e2) {
e;
e3;
}
2. Cho biết giá tr ca x sau khi thc hin câu lnh sau:
for (x = 0; x < 100, x++) ;
3. Cho biết giá tr ca x sau khi thc hin câu lnh sau:
for (ctr = 2; ctr < 10; ctr += 3) ;
5. Có bao nhiêu ký t X được in ra sau khi thc hin đon mã:
for (x = 0; x < 10; x++)
for (y = 5; y > 0; y--)
puts("X");
6. Cho bi
ết đim sai trong đon mã sau:
record = 0;
while (record < 100)
{
printf( "\nRecord %d ", record );
printf( "\nGetting next number..." );
}
7. Cho biết đim sai trong đon mã sau:
for (counter = 1; counter < 10; counter++);
printf("\nCounter = %d", counter );
8. S khác nhau gia lnh break và lnh continue là gì?
9. Vòng lp vô hn là gì? làm thế nào để to nó?
10. Hai s kin gì làm kết thúc vic chy chương trình?
Bài tập C - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập C - Người đăng: sinhvienbkdn14
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
196 Vietnamese
Bài tập C 9 10 332