Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập C++

Được đăng lên bởi Dung DajHjep
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 3316 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI TẬP CHƯƠNG 1
Bài 1. Cho số tự nhiên n. Hãy tìm tất cả các bộ 3 các số tự nhiên a, b, c sao cho
a2+b2 = c2 trong đó a<= b< =c <=n .
Bài 2. Cho số tự nhiên n. Hãy tìm các số Fibonaci nhỏ hơn n. Trong đó các số
Fibonai được định nghĩa như sau:
U0 = 0; U1 = 1; Uk = Uk-1 + Uk-2 ; k=1, 2, . . .
Bài 3. Cho số tự nhiên n. Hãy liệt kê tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn n.
Bài 4. Cho số tự nhiên n. Hãy liệt kê tất cả các cặp số p, 4p+1 đều là số nguyên tố
nhỏ hơn n. Trong đó p cũng là số nguyên tố nhỏ hơn n.
Bài 5. Hãy liệt kê tất cả các số nguyên tố có 5 chữ số sao cho tổng số các chữ số
trong số nguyên tố đó đúng bằng S cho trước 1≤S≤45.
Bài 6 .Một số được gọi là số Mersen nếu nó là số nguyên tố được biểu diễn dưới
dạng 2P -1 trong đó P cũng là một số nguyên tố. Cho số tự nhiên n, tìm tất cả các số
Mersen nhỏ hơn n.
Bài 7. Cho số tự nhiên n. Hãy phân tích n thành tích các thừa số nguyên tố. Ví dụ
12 =2*2*3.
Bài 8. Hai số tự nhiên a, b được gọi là “hữu nghị” nếu tổng các ước số thực sự của
a (kể cả1) bằng b và ngược lại. Cho hai số tự nhiên P , Q. Hãy tìm tất cả các cặp số hữu
nghị trong khoảng [P, Q].
Bài 9. Cho số tự nhiên n. Hãy tìm tất cả các số 1, 2, .., n sao cho các số trùng với
phần cuối bình phương chính nó (Ví dụ : 62 = 36, 252 = 625).
Bài 10. Một số tự nhiên được gọi là số amstrong nếu tổng các lũy thừa bậc n của
các chữ số của nó bằng chính số đó. Trong đó n là số các chữ số ( Ví dụ 153 = 1 3+23+33).
Hãy tìm tất cả các số amstrong gồm 2, 3, 4 chữ số.
Bài 11. Một số tự nhiên là Palindrom nếu các chữ số của nó viết theo thứ tự ngược
lại thì số tạo thành là chính số đó ( Ví dụ: 4884, 393). Hãy tìm: Tất cả các số tự nhiên nhỏ
hơn 100 mà khi bình phương lên thì cho một Palindrom.

27. BiÕ t 2 sè X, Y biÓ u diÓ n thêi gian tÝ nh theo gi© y. Ngêi ta muèn viÕ t ch ¬ng
tr× nh :

- §äc 2 sè nμ y vμ in ra tæng cña chóng
- ChuyÓ n c¸ c sè nμ y vμ tæng ra d¹ ng giê, phÜ t, gi© y cña chóng råi in ra.
KiÓm xem kÕ t qu¶ cña 2 c¸ ch tÝ nh cã như nhau kh«ng?

...
BÀI TẬP CHƯƠNG 1
Bài 1. Cho số tự nhiên n. Hãy tìm tất cả các bộ 3 các số tự nhiên a, b, c sao cho
a
2
+b
2
= c
2
trong đó a<= b< =c <=n .
Bài 2. Cho số tự nhiên n. Hãy tìm các số Fibonaci nhỏ hơn n. Trong đó c s
Fibonai được định nghĩa như sau:
U
0
= 0; U
1
= 1; U
k
= U
k-1
+ U
k-2
; k=1, 2, . . .
Bài 3. Cho số tự nhiên n. Hãy liệt kê tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn n.
Bài 4. Cho số tự nhiên n. Hãy liệt kê tất ccác cặp số p, 4p+1 đều là số nguyên tố
nhỏ hơn n. Trong đó p cũng là số nguyên tố nhỏ hơn n.
Bài 5. Hãy liệt tất cả các số nguyên tố 5 chữ s sao cho tổng s các chữ số
trong số nguyên tố đó đúng bằng S cho trước 1≤S≤45.
Bài 6 .Một số được gọi số Mersen nếu số nguyên tố được biểu diễn dưới
dạng 2P -1 trong đó P cũng một số nguyên tố. Cho số tự nhiên n, tìm tất cả các số
Mersen nhỏ hơn n.
Bài 7. Cho số tự nhiên n. Hãy phân tích n thành tích các thừa số nguyên tố. Ví dụ
12 =2*2*3.
Bài 8. Hai số tự nhiên a, b được gọi là “hữu nghị” nếu tổng các ước số thực sự của
a (kể cả1) bằng b ngược lại. Cho hai số tự nhiên P , Q. Hãy m tất cả các cặp số hữu
nghị trong khoảng [P, Q].
Bài 9. Cho số tự nhiên n. Hãy tìm tất cả các số 1, 2, .., n sao cho các số trùng với
phần cuối bình phương chính nó (Ví dụ : 6
2
= 36, 25
2
= 625).
Bài 10. Một s tự nhiên được gọi số amstrong nếu tổng các lũy thừa bậc n của
các chữ số củabằng chính số đó. Trong đó n là số các chữ số ( Ví dụ 153 = 1
3
+2
3
+3
3
).
Hãy tìm tất cả các số amstrong gồm 2, 3, 4 chữ số.
Bài 11. Một số tự nhiên là Palindrom nếu các chữ số của nó viết theo thứ tự ngược
lại thì số tạo thành là chính số đó ( Ví dụ: 4884, 393). Hãy tìm: Tất cả các số tự nhiên nhỏ
hơn 100 m khi bìnà h phương lên thì cho m t Palindrom.
27. BiÕ t 2 sè X, Y biÓ u diÓ n thêi gian tÝ nh theo gi© y. Ngêi ta muèn viÕ t ch ¬ng
tr× nh :
Bài tập C++ - Trang 2
Bài tập C++ - Người đăng: Dung DajHjep
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập C++ 9 10 332