Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập C

Được đăng lên bởi chinhedu
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 1911 lần   |   Lượt tải: 1 lần
#include "stdafx.h"
#include "iostream.h"
#include "math.h"
/* Chuong trinh tinh tinh tong cac chu so
void main()
{
int a;
cout<<"Nhap so co 3 chu so = ";
cin>>a;
int dv=0 , chuc=0, tram=0;
dv=a%10;
chuc=(a/10)%10;
tram=a/100;
cout<<"-------------------------\n";
cout<<"Tong cac chu so cua so "<<a<<"= "<<dv+chuc+tram<<"\n";
}
//Chuong trinh tinh tinh tong cac chu so
void main()
{
int so;
cout<<"Nhap so co 4 chu so = ";
cin>>so;
int dv=0 , chuc=0, tram=0,nghin=0;
dv=so%10;
chuc=(so/10)%10;
tram=(so/100)%10;
nghin=so/1000;
cout<<"-------------------------\n";
cout<<"Tong cac chu so cua so "<<so<<"= "<<dv+chuc+tram+nghin<<"\n";
}
// Chuong trinh tinh tinh chu vi hinh tron
void main()
{
int R;
cout<<"Moi ban nhap ban kinh R= ";
cin>>R;
int P=0, s=0;
cout<<"-------------------------\n";
cout<<"Chu vi hinh tron la: "<<R*2*3.14<<"\n";
cout<<"Dien tich hinh tron la: "<<R*R*3.14<<"\n";
}
// Chuong trinh giai phuong trinh bac nhat
void main()
{
int a,b;
cout<<"Moi ban nhap he so a= ";
cin>>a;
cout<<"Moi ban nhap he so b= ";
cin>>b;
if(a= =0) cout<<"phuong trinh vo nghiem \n";
else cout<<"Phuong trinh co nghiem la x= "<< float(-b)/a<<"\n";
}

// Chuong trinh giai phuong trinh bac nhat
void main()
{
int a,b;
cout<<"Moi ban nhap he so a= ";
cin>>a;
cout<<"Moi ban nhap he so b= ";
cin>>b;
if(a= =0)
{if (b= =0) cout<<"phuong trinh co vo so nghiem \n";
else cout<<"Phuong trinh vo nghiem \n";
}
else cout<<"Phuong trinh co nghiem la x= "<< float(-b)/a<<"\n";
}
// Chuong trinh giai phuong trinh bac hai
void main()
{
float a,b,c,delta;
cout<<"Moi ban nhap he so a= ";
cin>>a;
cout<<"Moi ban nhap he so b= ";
cin>>b;
cout<<"Moi ban nhap he so c= ";
cin>>c;
if(a= =0)
{
if (b= =0)cout<<"phuong trinh co vo nghiem \n";
else cout<<"Phuong trinh co nghiem la x= "<<-c/b<<" \n";
}
else
{
delta=b*b-4*a*c;
if (delta= =0)
{
cout<<"Phuong trinh co nghiem kep x= "<<-b/(2*a)<<"\n";
}
else
{
if (delta>0)
{
cout<<"Phuong trinh co hai nghiem phan biet: x1= "<<(b+sqrt(delta))/(2*a)<<" ; "<<"x2= "<<(-b-sqrt(delta))/(2*a)<<"\n";
}
else
{
cout<<"Phuong trinh co nghiem phuc x1= ("<<-b<<"- i*"<<sqrt(delta)<<")/"<<(2*a)<<" ; "<<"x2= ("<<-b<<"+ i*"<<sqrt(-delta)<<")/"<<(2*a)<<"\n";
}
}
}
}
// -----------------------------------------------------------------------------------------------------------// Chuong trinh tinh tong n so hang dau tien s = 1+2+3+…+n
void main()
{

int n,i,s;
cout<<"Nhap n=";
cin>>n;
s=0;
for(i=1;i<=n;i++)
{
s+ = i;
}
cout<<"------------------\n";
cout<<"Tong "<<n<<"so hang dau t...
#include "stdafx.h"
#include "iostream.h"
#include "math.h"
/* Chuong trinh tinh tinh tong cac chu so
void main()
{
int a;
cout<<"Nhap so co 3 chu so = ";
cin>>a;
int dv=0 , chuc=0, tram=0;
dv=a%10;
chuc=(a/10)%10;
tram=a/100;
cout<<"-------------------------\n";
cout<<"Tong cac chu so cua so "<<a<<"= "<<dv+chuc+tram<<"\n";
}
//Chuong trinh tinh tinh tong cac chu so
void main()
{
int so;
cout<<"Nhap so co 4 chu so = ";
cin>>so;
int dv=0 , chuc=0, tram=0,nghin=0;
dv=so%10;
chuc=(so/10)%10;
tram=(so/100)%10;
nghin=so/1000;
cout<<"-------------------------\n";
cout<<"Tong cac chu so cua so "<<so<<"= "<<dv+chuc+tram+nghin<<"\n";
}
// Chuong trinh tinh tinh chu vi hinh tron
void main()
{
int R;
cout<<"Moi ban nhap ban kinh R= ";
cin>>R;
int P=0, s=0;
cout<<"-------------------------\n";
cout<<"Chu vi hinh tron la: "<<R*2*3.14<<"\n";
cout<<"Dien tich hinh tron la: "<<R*R*3.14<<"\n";
}
// Chuong trinh giai phuong trinh bac nhat
void main()
{
int a,b;
cout<<"Moi ban nhap he so a= ";
cin>>a;
cout<<"Moi ban nhap he so b= ";
cin>>b;
if(a= =0) cout<<"phuong trinh vo nghiem \n";
else cout<<"Phuong trinh co nghiem la x= "<< float(-b)/a<<"\n";
}
Bài tập C - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập C - Người đăng: chinhedu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Bài tập C 9 10 888