Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập C cơ bản

Được đăng lên bởi tuananhcnt55vmu
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 326 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập Ngôn ngữ C
Bài
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Loại
Thử
chương
trình

Trang 1

Bài tập Ngôn ngữ C

Nội dung
Tìm và sửa lỗi trong các đoạn chương trình sau:
a) printf(“Tich cua %d va %d la %d”\n,x,y);
b) Scanf(“d”,value);
c) int Max(int a,b)
{if (a>b) then Max:=a else Max:=b;}
Void trao(float x, float y)
{float t; t=*x; x=y;y=t;}
Dãy con Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên gồm N phần tử (N được nhập
vào từ bàn phím). Tìm trong dãy số trên dãy con lớn nhất gồm các phần tử
từng đôi một khác nhau. Hiển thị dãy ban đầu và dãy con tìm được lên màn
hình.
Giai thừa Tìm tất cả các số nhỏ hơn 1000 mà tổng giai thừa của các chữ số tạo thành số
đó bằng chính nó.
Ma trận Viết chương trình nhập ngẫu nhiên 1 ma trận vuông cấp n. Viết hàm hoán vị
dòng thứ i với dòng thứ k của ma trận (i, k, n là các số nguyên dương nhập từ
bàn phím, n >1 và 1<=i, k <= n). Viết hàm hiển thị ma trận ra màn hình. Viết
chương trình sử dụng hai hàm trên để hoán vị hai hàng và đưa 2 ma trận trước
và sau khi hoán vị ra màn hình
Dãy số Cho trước mảng số A[n]. Tìm độ dài đoạn đối xứng (số đầu tiên bằng số cuối
cùng, số thứ hai bằng số đứng trước số cuối cùng…) dài nhất của mảng A. Hãy
in mảng ban đầu và kết quả tìm được ra màn hình.
Ma trận Viết chương trình nhập ngẫu nhiên một ma trận vuông A cấp n. Sau đó:
a. Đưa ra tổng các phần tử A[i] [j] mà i+j chia hết cho 3.
b. Tính trung bình cộng của các phần tử dương của ma trận.

7.
8.

Dãy số

9.

Dãy số

10.

Trộn file

11.

Ma trận

12.

Dãy số

13.

Dãy số

14.

Vòng lặp

Lập chương trình tính diện tích hình thang, hình tròn, hình tam giác và thể tích
khối hộp. Lựa chọn công việc bằng bảng chọn.
Năm 1993 dân số nước ta là a=72 triệu người. Tốc độ tăng dân số là k% mỗi
năm. Hỏi đến năm nào dân số nước ta tăng gấp s lần so với năm 1993, chạy
chương trình với k = 2,3 %, s = 1,5 lần.
Viết chương trình tính tổng:
S=1+1/2!+1/3!+1/4!+…+1/n! cho đến khi 1/n! <a với a là số thực được nhập
từ bàn phím với điều kiện (0<a<1).
Viết chương trình tạo 2 file chứa các số nguyên được sắp xếp không giảm.
Trộn dữ liệu trong 2 file đó vào một file sao cho dãy số thu được vẫn không
giảm. Đưa kết quả ra màn hình
Cho mảng A[n][m]. Hãy thay thế tất cả các số ở cột có chứa số 0 bằng 0. In
mảng ban đầu và mảng kết quả ra màn hình.
Lập chương trình chọn 1 trong các công việc sau bằng lệnh Switch:
a. Nhập dãy số vào mảng nhỏ hơn 20 phần tử.
b. Tìm USCLN của hai số nhập từ bàn phím.
Tìm số lớn nhất trong 2 số nhập vào từ bàn phím.
Nhập vào một dãy số kết thúc bằng 0.
a....
Bài tập Ngôn ngữ C Trang
1
Bài tập Ngôn ngữ C
Bài
Loại
Ni dung
1.
Thử
cơng
trình
Tìm sa lỗi trong các đon cơng trình sau:
a) printf(“Tich cua %d va %d la %d”\n,x,y);
b) Scanf(d”,value);
c) int Max(int a,b)
{if (a>b) then Max:=a else Max:=b;}
Void trao(float x, float y)
{float t; t=*x; x=y;y=t;}
2.
Dãy con
Viết cơng trình nhập o mt dãy s nguyên gồm N phần t (N đưc nhập
o t bàn phím). Tìm trong dãy s trên dãy con lớn nhất gồm các phần t
tng đôi mt kc nhau. Hin thị dãy ban đu dãy con tìm đưc lên n
nh.
3.
Giai thừa
Tìm tất cả các số nh hơn 1000 mà tổng giai tha của các chsố tạo thành số
đó bng cnh nó.
4.
Ma trận
Viết cơng trình nhập ngẫu nhiên 1 ma trn vuông cp n. Viết m hoán vị
dòng thứ i với dòng thứ k của ma trn (i, k, n các s nguyên dương nhập từ
bàn pm, n >1 1<=i, k <= n). Viết hàm hin thị ma trn ra màn nh. Viết
cơng trình s dụng hai m trên đ hoán vị hai ng đưa 2 ma trn tc
sau khi hoán vị ra màn nh
5.
Dãy s
Cho trưc mảng số A[n]. Tìm độ dài đoạn đối xứng (số đầu tiên bng s cuối
cùng, s thứ hai bng s đng trưc s cuối cùng…) dài nhất của mng A. y
in mng ban đu kết quả tìm đưc ra màn nh.
6.
Ma trận
Viết cơng trình nhập ngẫu nhiên mt ma trận vuông A cp n. Sau đó:
a. Đưa ra tổng các phần t A[i] [j] mà i+j chia hết cho 3.
b. Tính trung bình cng của các phần t dương của ma trận.
7.
Lập cơng trình tính din tích hình thang,nh tn, nh tam giác th tích
khối hộp. La chọn công vic bng bng chọn.
8.
Dãy s
Năm 1993 dân số nưc ta là a=72 triệu người. Tốc độ tăng dân số là k% mỗi
năm. Hỏi đến năm nào dân số nưc ta ng gấp s lần so vi năm 1993, chy
chương trình với k = 2,3 %, s = 1,5 lần.
9.
Dãy s
Viết cơng trình tính tng:
S=1+1/2!+1/3!+1/4!+…+1/n! cho đến khi 1/n! <a vi a là số thực đưc nhập
từ bàn phím với điu kiện (0<a<1).
10.
Trộn file
Viết cơng trình to 2 file chứa các s nguyên đưc sp xếp kng giảm.
Trộn dữ liệu trong 2 file đó vào một file sao cho dãy số thu đưc vẫn không
giảm. Đưa kết qura màn hình
11.
Ma trận
Cho mảng A[n][m]. Hãy thay thế tất cả các số ở cột có chứa số 0 bằng 0. In
mng ban đu mng kết quả ra n nh.
12.
Dãy s
Lập cơng trình chọn 1 trong các công việc sau bng lnh Switch:
a. Nhập dãy so mảng nhỏ n 20 phần t.
b. Tìm USCLN của hai số nhập t bàn phím.
Tìm số ln nhất trong 2 số nhập vào từ bàn phím.
13.
Dãy s
Nhập vào một dãy số kết thúc bằng 0.
a. Tính tổng căn bc 2 của các s dương trong dãy.
b. Đếm xem có bao nhiêu số âm và lẻ.
14.
Vòng lặp
Cho trưc s nguyên N. Hãy tìm tất c các ưc s nguyên tố của đưa kết
quả ra n nh.
Bài tập C cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập C cơ bản - Người đăng: tuananhcnt55vmu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài tập C cơ bản 9 10 633