Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập cấu trúc dữ liệu

Được đăng lên bởi Trần Thanh Tùng
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 488 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÂN TÍCH - THIẾT KẾ VÀ
ĐÁNH GIÁ ĐỘ PHỨC TẠP CỦA GIẢI THUẬT
1. Giả sử có một bảng giờ tàu cho biết thông tin về 20 chuyến tàu khác nhau của mạng
đường sắt. Hãy biểu diễn các dữ liệu này bằng một cấu trúc dữ liệu thích hợp sao cho dễ
dàng truy xuất giờ khởi hành, giờ đến của một chuyến tàu bất kỳ tại ga.
2. Xây dựng cấu trúc dữ liệu phù hợp cho bài toán quản lý sinh viên. (giả thiết số lượng
sinh viên <=1000)
3. Áp dụng phương pháp tinh chỉnh từng bước, xây dựng thuật toán để giải quyết các
bài toán sau:
- Nhập vào một dãy số nguyên. Kiểm tra xem trong dãy có bao nhiêu số lẻ
dương chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 5. Các số đó nằm ở những vị trí nào
trong mảng? Đánh giá độ phức tạp của thuật toán xây dựng được.
- Nhập vào một dãy số nguyên, đếm xem trong dãy có bao nhiêu số nguyên tố. Số
lượng các số nguyên tố là số chẵn hay lẻ? Đánh giá độ phức tạp của thuật toán xây dựng
được
- Nhập vào 1 số nguyên, kiểm tra xem đó có phải là số hoàn hảo hay không (số
hoàn hảo là số có tổng các ước bằng chính số đó. Ví dụ: 6=1+2+3 là số hoàn hảo)
4. Xác định độ phức tạp tính toán của những giải thuật sau bằng ký pháp chữ O lớn:
a) Đoạn chương trình tính tổng hai đa thức:
P(X) = amxm + am-1xm-1 + ... + a1x + a0 và
Q(X) = bnxn + bn-1xn-1 + ... + b1x + b0
Để được đa thức R(X) = cpxp + cp-1xp-1 + ... + c1x + c0
if (m < n) p = m; else p = n; {p = min(m, n)}
for (i = 0; i<p;i++) c[i] = a[i] + b[i];
if (p < m)
for (i = p + 1; i<m; i++)
c[i] = a[i]
else
for (i = p + 1; i<n; i++)
c[i] = b[i];
while ((p > 0) && (c[p] = 0) )
p = p - 1;
b) Đoạn chương trình tính tích hai đa thức:
P(X) = amxm + am-1xm-1 + ... + a1x + a0 và
Q(X) = bnxn + bn-1xn-1 + ... + b1x + b0
Để được đa thức R(X) = cpxp + cp-1xp-1 + ... + c1x + c0
p = m + n;
for (i = 0; i<p;i++) c[i] = 0;
for (i = 0; i<m;i++)
for (j= 0; j<n;j++)
c[i + j] = c[i + j] + a[i] * b[j];

1

Bài tập chương 2:

ĐỆ QUI VÀ GIẢI THUẬT ĐỆ QUI

1. Các hàm đệ qui sau tính cái gì :
a./
int f(int n)
{
if (n == 0)
f = 1;
else
f = n * f(n-1);
}
b./ float f(float x; int n)
{
if
(n= = 0)
f = 1;
else
f = x * f(x,n-1)
}
c./ int f(int n)
{
if (n < 2) f = 0
else
f = 1 + f(n / 2)
}

=> Tính giai thừa

=> Tính cấp số nhân với công bội x và
có số hạng đầu tiên là 1

2. Viết dạng không đệ qui của các hàm trong bài tập 1.
3. Hàm C(n,k) với n, k là các giá trị nguyên không âm và k  n được định nghĩa
C(n,n) = 1; C(n,0) = 1
C(n,k) = C(n-1,k-1) + C(n-1,k) nếu 0 < k < n
a. Viết một thủ tục đệ qui tính giá trị C(n,k) khi biết n, k

b. Chứng minh rằng thủ tục ...
PHÂN TÍCH - THIẾT KẾ VÀ
ĐÁNH GIÁ ĐỘ PHỨC TẠP CỦA GIẢI THUẬT
1. Giả sử có một bảng giờ tàu cho biết thông tin về 20 chuyến tàu khác nhau của mạng
đường sắt. Hãy biểu diễn các dữ liệu này bằng một cấu trúc dữ liệu thích hợp sao cho dễ
dàng truy xuất giờ khởi hành, giờ đến của một chuyến tàu bất kỳ tại ga.
2. Xây dựng cấu trúc dữ liệu phù hợp cho bài toán quảnsinh viên. (giả thiết số lượng
sinh viên <=1000)
3. Áp dụng phương pháp tinh chỉnh từng bước, xây dựng thuật toán để giải quyết các
bài toán sau:
- Nhập vào một dãy số nguyên. Kiểm tra xem trong dãy bao nhiêu số lẻ
dương chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 5. Các số đó nằm những vị t nào
trong mảng? Đánh giá độ phức tạp của thuật toán xây dựng được.
- Nhập vào một dãy số nguyên, đếm xem trong dãy có bao nhiêu số nguyên tố. S
lượng các số nguyên tố là số chẵn hay lẻ? Đánh giá độ phức tạp của thuật toán xây dựng
được
- Nhập vào 1 số nguyên, kiểm tra xem đó phải số hoàn hảo hay không (số
hoàn hảo là số có tổng các ước bằng chính số đó. Ví dụ: 6=1+2+3 là số hoàn hảo)
4. Xác định độ phức tạp tính toán của những giải thuật sau bằng ký pháp chữ O lớn:
a) Đoạn chương trình tính tổng hai đa thức:
P(X) = a
m
x
m
+ a
m-1
x
m-1
+ ... + a
1
x + a
0
Q(X) = b
n
x
n
+ b
n-1
x
n-1
+ ... + b
1
x + b
0
Để được đa thức R(X) = c
p
x
p
+ c
p-1
x
p-1
+ ... + c
1
x + c
0
if (m < n) p = m; else p = n; {p = min(m, n)}
for (i = 0; i<p;i++) c[i] = a[i] + b[i];
if (p < m)
for (i = p + 1; i<m; i++) c[i] = a[i]
else
for (i = p + 1; i<n; i++) c[i] = b[i];
while ((p > 0) && (c[p] = 0) ) p = p - 1;
b) Đoạn chương trình tính tích hai đa thức:
P(X) = a
m
x
m
+ a
m-1
x
m-1
+ ... + a
1
x + a
0
Q(X) = b
n
x
n
+ b
n-1
x
n-1
+ ... + b
1
x + b
0
Để được đa thức R(X) = c
p
x
p
+ c
p-1
x
p-1
+ ... + c
1
x + c
0
p = m + n;
for (i = 0; i<p;i++) c[i] = 0;
for (i = 0; i<m;i++)
for (j= 0; j<n;j++)
c[i + j] = c[i + j] + a[i] * b[j];
1
Bài tập cấu trúc dữ liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập cấu trúc dữ liệu - Người đăng: Trần Thanh Tùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài tập cấu trúc dữ liệu 9 10 102