Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập chia mạng con đơn giản

Được đăng lên bởi nth7293
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 15464 lần   |   Lượt tải: 52 lần
Phần A: Bài tập chia mạng con đơn giản
1. Cho địa chỉ IP: 172.16.3.23/27
1. Địa chỉ này thuộc lớp nào? Giải thích.
2. Tìm địa chỉ mạng và địa chỉ broadcast của mạng chứa địa chỉ IP trên?
3. Hãy chia mạng con vừa tìm được ở câu b thành 4 mạng con. Liệt kê các địa chỉ mạng, địa
chỉ broadcast và dãy địa chỉ host của 4 mạng con này.
Giải:
1. Địa chỉ này thuộc lớp B. Vì lớp B có Byte đầu tiên nằm trong khoảng từ 128 đến 191.
2. Vì Subnet Mask là /27 nên Mạng này mượn 11 bit để chia mạng con.
-

Do đó ta có địa chỉ các mạng lần lượt là.

172.16.3.0/27
172.16.3.32/27
172.16.3.64/27
…
172.16.3.224/27
….
- Từ đó ta suy ra địa chỉ IP đầu bài nằm ở Mạng đầu tiên là 172.16.3.0/27
- Địa chỉ Broadcast là địa chỉ sau địa chỉ mạng kế tiếp.
172.16.3.31/27

Ở đây nó là

c. Ta sẽ lấy mạng 172.16.3.0/27 để chia tiếp 4 mạng con.
(phần này không cần trình bày vào bài vì mình chỉ giải thích:
Địa chỉ 172.16.3.0/27 thì có 27 bit đã được chia. Ta không được dùng các bit đó để chia mà phải
mượn các bit trong phần Host ID để chia tiếp.
Hay nói cách khác
172.16.0.0/27 = 172.16.3.00000000/27 (trong đó Net ID là phần in đậm))
- Để chia 4 mạng con ta cần mượn thêm 2 bit. Vậy Lúc đó Octet C còn 3 bit nữa. Suy ra ta có 4 mạng.
Mỗi mạng cách nhau 8 (2^3) đơn vị Ta có bảng sau

Các mạng con Địa chỉ broadcast

Dải địa chỉ host

172.16.3.0/29

172.16.3.7

172.16.3.1 – 172.16.3.6

172.16.3.8/29

172.16.3.15

172.16.3.9- 172.16.3.15

172.16.3.16/29 172.16.3.23

172.16.3.17 – 172.16..3.23

172.16.3.24/29 172.16.3.31

172.16.3.25 – 172.16.3.31

Bài 2 Cho hệ thống mạng gồm 202 Host và địa chỉ IP được thiết lập ở lớp 172.16.1.1/16. Hãy chia hệ
thống mạng này thành bốn mạng con (Net 1: có 101 Host, Net 2: có 52 Host, Net 3: có 30 Host và Net 4:
có 19 Host) gồm các thông tin: Network ID (địa chỉ lớp mạng con), Subnet Mask(mặt nạ của mạng con),
Start IP Address(địa chỉ IP bắt đầu của mạng con), End IP Address(địa chỉ IP kết thúc mạng con),
Broadcast IP(địa chỉ IP quảng bá của mạng con).
Bài giải
(Nếu bài giải không yêu cầu bạn chia sao cho HỢP LÝ VÀ TIẾT KIỆM thì bạn cứ chia như bình
thường. Một vài bài sẽ yêu cầu các bạn chia sao cho hợp lý đặc biệt là trong các đề thi, và tí nữa Phần B
mình sẽ chia lại bài này sao cho Hợp lý và tiết kiệm )
Cần chia 4 mạng con thì ta mượn thêm 2 bit ở phần Host ID (Octet C còn lại 6 bit, như vậy các
NET sẽ cách nhau 2^6 là 64 đơn vị. Từ đó ta có bảng sau
Địa chỉ mạng

Subnet mask

Địa chỉ Broadcast

Dải địa chỉ hosts

172.16.0.0

255.255.192.0 172.16.63.255 172.16.0....
Phần A: Bài tập chia mạng con đơn giản
1. Cho địa chỉ IP: 172.16.3.23/27
1. Địa chỉ này thuộc lớp nào? Giải thích.
2. Tìm địa chỉ mạng và địa chỉ broadcast của mạng chứa địa chỉ IP trên?
3. Hãy chia mạng con vừa tìm được ở câu b thành 4 mạng con. Liệt kê các địa chỉ mạng, địa
chỉ broadcast và dãy địa chỉ host của 4 mạng con này.
Giải:
1. Địa chỉ này thuộc lớp B. Vì lớp B có Byte đầu tiên nằm trong khoảng từ 128 đến 191.
2. Vì Subnet Mask là /27 nên Mạng này mượn 11 bit để chia mạng con.
- Do đó ta có địa chỉ các mạng lần lượt là.
172.16.3.0/27
172.16.3.32/27
172.16.3.64/27
172.16.3.224/27
….
- Từ đó ta suy ra địa chỉ IP đầu bài nằm ở Mạng đầu tiên là 172.16.3.0/27
- Địa chỉ Broadcast là địa chỉ sau địa chỉ mạng kế tiếp. Ở đây nó là
172.16.3.31/27
c. Ta sẽ lấy mạng 172.16.3.0/27 để chia tiếp 4 mạng con.
(phần này không cần trình bày vào bài vì mình chỉ giải thích:
- Địa chỉ 172.16.3.0/27 thì có 27 bit đã được chia. Ta không được dùng các bit đó để chia mà phải
mượn các bit trong phần Host ID để chia tiếp.
Hay nói cách khác
172.16.0.0/27 = 172.16.3.00000000/27 (trong đó Net ID là phần in đậm))
- Để chia 4 mạng con ta cần mượn thêm 2 bit. Vậy Lúc đó Octet C còn 3 bit nữa. Suy ra ta có 4 mạng.
Mỗi mạng cách nhau 8 (2^3) đơn vị Ta có bảng sau
Bài tập chia mạng con đơn giản - Trang 2
Bài tập chia mạng con đơn giản - Người đăng: nth7293
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài tập chia mạng con đơn giản 9 10 307