Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập chứng chỉ B - Microsoft Access 1

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 8389 lần   |   Lượt tải: 24 lần
TRUNG TÂM TIN HỌC – ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
227 Nguyễn Văn Cừ - Quận 5- Tp.Hồ Chí Minh
Tel: 8351056 – Fax 8324466 – Email: ttth@hcmuns.edu.vn

BÀI TẬP
CHUYÊN ĐỀ
CHỨNG CHỈ B
Microsoft Access 1

Mã tài liệu: DT_NCM_CD_BT_CCB_ACC1
Phiên bản 1.0 – Tháng 8/2008

Bài tập Microsoft Access 1

BÀI 1: CÁC THAO TÁC CƠ BẢN
Giúp học viên nắm rõ một số thao tác cơ bản trong môi trường Microsoft Access

1. Khởi động Microsoft Access
Thực hiện tất cả các cách để khởi động Microsoft Access
Khởi động từ thực đơn Start

Programs

Khởi động từ thực đơn Start

Run

Khởi động thông qua Shortcut
2. Các thao tác trên tập tin Access
Tạo mới tập tin Access
Mở một tập tin Access đã có
Tìm hiểu các đối tượng trong cửa sổ cơ sở dữ liệu

Bai_tap_chung_chi_B_-_ACC1.doc

Trang 2/17

Bài tập Microsoft Access 1

BÀI 2: TẠO CƠ SỞ DỮ LIỆU
Giúp học viên biết cách tạo ra các Table với các kiểu dữ liệu thích hợp, biết cách nhập
dữ liệu cũng như tạo quan hệ giữa các bảng

1. Tạo cơ sở dữ liệu Quản lý đặt mua hàng: QL_DAT_HANG.MDB
Cấu trúc các bảng
Các Field được gạch dưới và in đậm là khóa chính của bảng.
KHACHHANG – Khách hàng

Field Name
MAKH
TENKH
SODT
SODONDH

Field Type

Field Size

Text
Text
Text
Number

4
30
7
Long Integer

Format

Caption
Mã khách hàng
Tên khách hàng
Số điện thoại
Tổng số đặt hàng

Description
Mã khách hàng
Tên khách hàng
Số điện thoại
Tổng số đơn đặt hàng

MATHANG - Mặt hàng

Field Name
MAHG
TENHG
DACDIEM
DVT
DONGIA
TONGSLDAT

Field Type

Field Size

Text
Text
Text
Text
Number
Number

4
100
50
5
Double
Long Integer

Format

Caption
Mã hàng
Tên hàng
Đặc điểm
Đơn vị tính
Đơn giá
Tổng số lượng đặt

Description
Mã hàng
Tên hàng
Đặc điểm
Đơn vị tính
Đơn giá
Tổng số lượng đặt

NHACUNGCAP – Nhà cung cấp

Field Name
MANCC
TENNCC
DIACHI
SODONDH

Field Type

Field Size

Text
Text
Text
Number

4
50
50
Long Integer

Format

Caption
Mã nhà cung cấp
Tên nhà cung cấp
Địa chỉ nhà cung cấp
Tổng số đặt hàng

Description
Mã nhà cung cấp
Tên nhà cung cấp
Địa chỉ nhà cung cấp
Tổng số đơn đặt hàng

DONDH – Đơn đặt hàng

Field Name
SODH
MANCC
MAKH
NGAYDH
NGAYHG

Field Type

Field Size

Text
Text
Text
Date/Time
Date/Time

5
4
4

TINHTRANG

Number

Caption

Số đặt hàng
Mã nhà cung cấp
Mã khách hàng
dd/mm/yyyy Ngày đặt hàng
dd/mm/yyyy Ngày hẹn giao

Yes/No

TONGTG

Format

Tình trạng
Double

Tổng trị giá

Description
Số đặt hàng
Mã nhà cung cấp
Mã khách hàng
Ngày đặt hàng
Ngày hẹn giao
Tình trạng (Yes: Đã
giao, No: Chưa giao)
Tổng trị giá

CTDONDH – Chi tiết đơn đặt hàng

Field Name
S...
TRUNG TÂM TIN HC – ĐẠI HC KHOA HC T NHIÊN TP.HCM
227 Nguyn Văn C - Qun 5- Tp.H Chí Minh
Tel: 8351056 – Fax 8324466 – Email: ttth@hcmuns.edu.vn
Mã tài liu: DT_NCM_CD_BT_CCB_ACC1
Phiên bn 1.0 – Tháng 8/2008
BÀI TP
CHUYÊN ĐỀ
CHNG CH B
Microsoft Access 1
Bài tập chứng chỉ B - Microsoft Access 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập chứng chỉ B - Microsoft Access 1 - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Bài tập chứng chỉ B - Microsoft Access 1 9 10 996