Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập chương 3

Được đăng lên bởi Lợi Ích Kỷ
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 978 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài tập chương 3
Bài 1:
Tạo cơ sở dữ liệu bằng SQL Server quản lý các máy tính trong trường học với cấu trúc các bảng
như hình sau

Nhập liệu bảng tblPhonghoc ít nhất 5 mẫu tin, tblMaytinh 10 mẫu tin.
Tạo 1 project (3 tầng) bằng ngôn ngữ lập trình C# nhằm thực hiện công việc sau:
1. Tạo form hiển thị thông tin bảng tblMaytinh vào dataGridView như sau:

2. Tạo Form chọn bảng, cho phép hiển thị tất cả các bảng trong CSDL:
Khi form Load, trong Combobox sẽ chứa danh sách các bảng trong CSDL

Khi chọn tên một bảng trong ComboBox thì hiển thị thông tin của bảng đó vào DataGridView
như hình bên dưới

3. Thiết kế Form như sau dùng kỹ thuật UnBound Control:
Khi form load, combobox sẽ hiển thị thông tin CPU.

khi chọn 1 CPU thì sẽ hiển thị thông tin của máy đó vào các label bên dưới:

4.

Thiết kế form kết hợp Tree và ListView như sau:

Gới ý và yêu cầu:
+ Thiết kế form có SplitContainer một bên Tree và một bên Listview
+ Ápdụng vòng lặp duyệt từng dòng đưa dữ liệu vào Treeview theo nguyên tắc
- Nút gốc là Tên Phòng, có thuộc tính Tag=msPhong (dùng cho câu truy vấn
qua ListView.
- Nút con hiển thị tầng lầu.
+ Nhấn vào node gốc (tên Phòng) hiện thông tin Máy tính của phòng đó vào
Listview (xem hình).
(Sinh viên tự làm bài này, GV chấm điểm sau đó sửa bài)

Bài 2: (về nhà)
Tạo cơ sở dữ liệu bằng SQL Server quản lý sản phẩm với cấu trúc các bảng như hình sau:

Nhập liệu mỗi bảng tblNCC ít nhất 5 mẫu tin, tblSanPham 10 mẫu tin.

Thực hiện các câu tương tự như bài tập 1 với CSDL là SQL Server
Hướng dẫn bài tập 1:
Tạo các lớp Bussiness, DataAcess, Presentation như sau:

Bước 1: Tạo lớp SQLHelper để kết nối đến CSDL và thực thi câu truy vấn

Ví dụ như hàm:
public static DataSet ExcuteQuery(string SqlQuery, CommandType commandType,
params object[] pars)
{

SqlConnection con = new SqlConnection(@"Data
Source=laptop_the\sql2008;Initial Catalog=quanlybanhang;Integrated
Security=True");
SqlCommand com = new SqlCommand(SqlQuery, con);
com.CommandType = commandType;
for (int i = 0; i < pars.Length; i += 2)
{
SqlParameter par = new SqlParameter(pars[i].ToString(),
pars[i + 1]);
com.Parameters.Add(par);
}
SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(com);
DataSet ds = new DataSet();
da.Fill(ds);
return ds;
}

Tương tự viết hàm ExcuteQuery
Bước 2: Tạo lớp DataAccess cho Máy tính và phòng học

Tương tự cho DA lớp học
Bước 3: Tạo lớp thực thể máy tính

namespace Entity
{
public class tblMaytinh
{
private string msMay;

public string MsMay
{
get { return msMay; }
set { msMay = value; }...
Bài tập chương 3
Bài 1:
Tạo cơ sở dữ liệu bằng SQL Server quản lý các máy tính trong trường học với cấu trúc các bảng
như hình sau
Nhập liệu bảng tblPhonghoc ít nhất 5 mẫu tin, tblMaytinh 10 mẫu tin.
Tạo 1 project (3 tầng) bằng ngôn ngữ lập trình C# nhằm thực hiện công việc sau:
1. Tạo form hiển thị thông tin bảng tblMaytinh vào dataGridView như sau:
2. Tạo Form chọn bảng, cho phép hiển thị tất cả các bảng trong CSDL:
Khi form Load, trong Combobox sẽ chứa danh sách các bảng trong CSDL
Bài tập chương 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập chương 3 - Người đăng: Lợi Ích Kỷ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài tập chương 3 9 10 0