Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Cơ Sở Dữ Liệu

Được đăng lên bởi Bảo Quân Nguyễn
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2015 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập Cơ Sở Dữ Liệu

Bài tập 1:
Cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng gồm có các quan hệ sau:
KHACHHANG (MAKH, HOTEN, DCHI, SODT, NGSINH, DOANHSO, NGDK)
Tân từ: Quan hệ khách hàng sẽ lưu trữ thông tin của khách hàng thành viên gồm có các thuộc tính: mã khách
hàng, họ tên, địa chỉ, số điện thoại, ngày sinh, ngày đăng ký và doanh số (tổng trị giá các hóa đơn của khách
hàng thành viên này).
NHANVIEN (MANV,HOTEN, NGVL, SODT)
Tân từ: Mỗi nhân viên bán hàng cần ghi nhận họ tên, ngày vào làm, điện thọai liên lạc, mỗi nhân viên phân
biệt với nhau bằng mã nhân viên.
SANPHAM (MASP,TENSP, DVT, NUOCSX, GIA)
Tân từ: Mỗi sản phẩm có một mã số, một tên gọi, đơn vị tính, nước sản xuất và một giá bán.
HOADON (SOHD, NGHD, MAKH, MANV, TRIGIA)
Tân từ: Khi mua hàng, mỗi khách hàng sẽ nhận một hóa đơn tính tiền, trong đó sẽ có số hóa đơn, ngày mua,
nhân viên nào bán hàng, trị giá của hóa đơn là bao nhiêu và mã số của khách hàng nếu là khách hàng thành
viên.
CTHD (SOHD,MASP,SL)
Tân từ: Diễn giải chi tiết trong mỗi hóa đơn gồm có những sản phẩm gì với số lượng là bao nhiêu.
KHACHHANG

HOADON

CTHD

NHANVIEN

SANPHAM

Trang 1
Đại học CNTT – khoa HTTT

Bài tập Cơ Sở Dữ Liệu

Trang 2
Đại học CNTT – khoa HTTT

Bài tập Cơ Sở Dữ Liệu

BẢNG THUỘC TÍNH
Quan hệ

Thuộc tính

Diễn giải

Kiểu dữ liệu

MAKH
HOTEN
DCHI
SODT
NGSINH
DOANHSO
NGDK

Mã khách hàng
Họ tên
Địa chỉ
Số điện thọai
Ngày sinh
Tổng trị giá các hóa đơn khách hàng đã mua
Ngày đăng ký thành viên

char(4)
varchar(40)
varchar(50)
varchar(20)
smalldatetime
money
smalldatetime

NHANVIEN

MANV
HOTEN
SODT
NGVL

Mã nhân viên
Họ tên
Số điện thoại
Ngày vào làm

char(4)
varchar(40)
varchar(20)
smalldatetime

SANPHAM

MASP
TENSP
DVT
NUOCSX
GIA

Mã sản phẩm
Tên sản phẩm
Đơn vị tính
Nước sản xuất
Giá bán

char(4)
varchar(40)
varchar(20)
varchar(40)
money

HOADON

SOHD
NGHD
MAKH
MANV
TRIGIA

Số hóa đơn
Ngày mua hàng
Mã khách hàng nào mua
Nhân viên bán hàng
Trị giá hóa đơn

int
smalldatetime
char(4)
char(4)
money

CTHD

SOHD
MASP
SL

Số hóa đơn
Mã sản phẩm
Số lượng

int
char(4)
int

KHACHHANG

I. Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (Data Definition Language):
1. Tạo các quan hệ và khai báo các khóa chính, khóa ngoại của quan hệ.
2. Thêm vào thuộc tính GHICHU có kiểu dữ liệu varchar(20) cho quan hệ SANPHAM.
3. Thêm vào thuộc tính LOAIKH có kiểu dữ liệu là tinyint cho quan hệ KHACHHANG.
4. Sửa kiểu dữ liệu của thuộc tính GHICHU trong quan hệ SANPHAM thành varchar(100).
5. Xóa thuộc tính GHICHU trong quan hệ SANPHAM.
6. Làm thế nào để thuộc tính LOAIKH tr...
SANPHAM
KHACHHANG
CTHD
NHANVIEN
HOADON
Bài tập Cơ Sở Dữ Liệu
Bài tập 1:
Cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng gồm có các quan hệ sau:
KHACHHANG (MAKH, HOTEN, DCHI, SODT, NGSINH, DOANHSO, NGDK)
Tân từ: Quan hệ khách hàng sẽ lưu trữ thông tin của khách hàng thành viên gồm có các thuộc tính: khách
hàng, họ tên, địa chỉ, sđiện thoại, ngày sinh, ngày đăng doanh số (tổng trị giá các hóa đơn của khách
hàng thành viên này).
NHANVIEN (MANV,HOTEN, NGVL, SODT)
Tân từ: Mỗi nhân viên bán hàng cần ghi nhận họ tên, ngày vào làm, điện thọai liên lạc, mỗi nhân viên phân
biệt với nhau bằng mã nhân viên.
SANPHAM (MASP,TENSP, DVT, NUOCSX, GIA)
Tân từ: Mỗi sản phẩm có một mã số, một tên gọi, đơn vị tính, nước sản xuất và một giá bán.
HOADON (SOHD, NGHD, MAKH, MANV, TRIGIA)
Tân từ: Khi mua hàng, mỗi khách hàng snhận một hóa đơn tính tiền, trong đó sẽ số hóa đơn, ngày mua,
nhân viên o bán hàng, trị giá của hóa đơn bao nhiêu số của khách hàng nếu khách hàng thành
viên.
CTHD (SOHD,MASP,SL)
Tân từ: Diễn giải chi tiết trong mỗi hóa đơn gồm có những sản phẩm gì với số lượng là bao nhiêu.
Trang 1
Đại học CNTT – khoa HTTT
Bài tập Cơ Sở Dữ Liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Cơ Sở Dữ Liệu - Người đăng: Bảo Quân Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Bài tập Cơ Sở Dữ Liệu 9 10 706