Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập cơ sở dữ liệu

Được đăng lên bởi caubanhcamau92
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 586 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP CSDL CHƯƠNG 2
MÔ HÌNH THỰC THỂ KẾT HỢP
1. QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
Để quản lý việc phân công các nhân viên tham gia vào xây dựng các công trình. Công ty xây dựng
ABC tổ chức quản lý như sau:
Cùng lúc công ty có thể tham gia xây dựng nhiều công trình, mỗi công trình có một mã số công
trình duy nhất (MACT), mỗi mã số công trình xác định các thông tin như: tên gọi công trình (TENCT),
địa điểm(ĐIAĐIEM), ngày công trình được cấp giấy phép xây dựng (NGAYCAPGP), ngày khởi công
(NGAYKC), ngày hoàn thành (NGAYHT).
Mỗi nhân viên của công ty ABC có một mã số nhân viên(MANV) duy nhất, một mã số nhân viên
xác định các thông tin như: Họ tên (HOTEN), ngày sinh (NGAYSINH), phái (PHAI), địa chỉ
(ĐIACHI). Mỗi nhân viên phải chịu sự quản lý hành chánh bởi một phòng ban. Tất nhiên một phòng ban
quản lý hành chánh nhiều nhân viên. Công ty có nhiều phòng ban (Phòng kế toán, phòng
kinh doanh, phòng kỹ thuật, phòng tổ chức, phòng chuyên môn, Phòng phục vụ,…). Mỗi phòng ban có
một mã số phòng ban(MAPB) duy nhất, mã phòng ban xác định tên phòng ban (TENPB).
Công ty phân công các nhân viên tham gia vào các công trình, mỗi công trình có thể được phân
cho nhiều nhân viên và mỗi nhân viên cùng lúc cũng có thể tham gia vào nhiều công trình. Với mỗi công
trình một nhân viên có một số lượng ngày công (SLNGAYCONG) đã tham gia vào công trình đó.
2. QUẢN LÝ THƯ VIỆN
Một thư viện tổ chức việc cho mượn sách như sau:
Mỗi quyển sách được đánh một mã sách (MASH) dùng để phân biệt với các quyển sách khác (giả
sử nếu một tác phẩm có nhiều bản giống nhau hoặc có nhiều tập thì cũng xem là có mã sách khác nhau),
mỗi mã sách xác định các thông tin khác như : tên sách (TENSACH), tên tác giả (TACGIA), nhà xuất
bản (NHAXB), năm xuất bản (NAMXB).
Mỗi đọc giả được thư viên cấp cho một thẻ thư viện, trong đó có ghi rõ mã đọc giả (MAĐG),
cùng với các thông tin khác như : họ tên (HOTEN), ngày sinh (NGAYSINH), địa chỉ (ĐIACHI), nghề
nghiệp(NGHENGHIEP).
Cứ mỗi lượt mượn sách, đọc giả phải ghi các quyển sách cần mượn vào một phiếu mượn, mỗi
phiếu mượn có một số phiếu mượn (SOPM) duy nhất, mỗi phiếu mượn xác định các thông tin như: ngày
mượn (NGAYMUON), đọc giả mượn, các quyển sách mượn và ngày trả (NGAYTRA). Các các quyển
sách trong cùng một phiếu mượn không nhất thiết phải trả trong trong cùng một ngày.
3. QUẢN LÝ BÁN HÀNG
Mỗi khách hàng có một mã khách hàng (MAKH) duy nhất, mỗi MAKH xác định được các thông
tin về khách hàng như : họ tên khách hàng (HOTEN), địa chỉ (ĐIACHI), số điện thoại (ĐIENTHOAI).
Các mặt hà...
1
BÀI TẬP CSDL CHƯƠNG 2
MÔ HÌNH THỰC THỂ KẾT HỢP
1. QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
Để quản lý việc phân công các nhân viên tham gia vào xây dựng các công trình. Công ty xây dựng
ABC tổ chức quản lý như sau:
Cùng lúc công ty ththam gia xây dựng nhiều công trình, mỗi công trình một mã scông
trình duy nhất (MACT), mỗi mã scông trình xác định các thông tin như: tên gọi công trình (TENCT),
địa điểm(ĐIAĐIEM), ngày công trình được cấp giấy phép xây dựng (NGAYCAPGP), ngày khởi công
(NGAYKC), ngày hoàn thành (NGAYHT).
Mỗi nhân viên của công ty ABC một mã số nhân viên(MANV) duy nhất, một mã snhân viên
xác định các thông tin như: Họ tên (HOTEN), ngày sinh (NGAYSINH), phái (PHAI), địa chỉ
(ĐIACHI). Mỗi nhân viên phải chịu sự quản lý hành chánh bởi một phòng ban. Tất nhiên một phòng ban
quản lý hành chánh nhiều nhân viên. Công ty có nhiều phòng ban (Phòng kế toán, phòng
kinh doanh, phòng kthuật, phòng tchức, phòng chuyên môn, Phòng phục vụ,…). Mỗi phòng ban
một mã số phòng ban(MAPB) duy nhất, mã phòng ban xác định tên phòng ban (TENPB).
Công ty phân công các nhân viên tham gia vào các công trình, mỗi công trình thđược phân
cho nhiều nhân viên mỗi nhân viên cùng lúc cũng thể tham gia vào nhiều công trình. Với mỗi công
trình một nhân viên có một số lượng ngày công (SLNGAYCONG) đã tham gia vào công trình đó.
2. QUẢN LÝ THƯ VIỆN
Một thư viện tổ chức việc cho mượn sách như sau:
Mỗi quyển sách được đánh một mã sách (MASH) dùng đphân biệt với c quyển sách khác (giả
snếu một tác phẩm nhiều bản giống nhau hoặc nhiều tập thì cũng xem là sách khác nhau),
mỗi mã sách xác định các thông tin khác như : tên sách (TENSACH), tên tác giả (TACGIA), nhà xuất
bản (NHAXB), năm xuất bản (NAMXB).
Mỗi đọc giả được thư viên cấp cho một thẻ thư viện, trong đó ghi rõ đọc giả (MAĐG),
cùng với các thông tin khác như : họ tên (HOTEN), ngày sinh (NGAYSINH), địa chỉ IACHI), nghề
nghiệp(NGHENGHIEP).
Cmỗi lượt mượn sách, đọc giả phải ghi các quyển ch cần mượn vào một phiếu mượn, mỗi
phiếu mượn một số phiếu mượn (SOPM) duy nhất, mỗi phiếu mượn xác định các thông tin như: ngày
mượn (NGAYMUON), đọc giả mượn, các quyển sách mượn và ngày tr(NGAYTRA). Các các quyển
sách trong cùng một phiếu mượn không nhất thiết phải trả trong trong cùng một ngày.
3. QUẢN LÝ BÁN HÀNG
Mỗi khách hàng một mã khách hàng (MAKH) duy nhất, mỗi MAKH xác định được các thông
tin về khách hàng như : họ tên khách hàng (HOTEN), địa chỉ (ĐIACHI), số điện thoại (ĐIENTHOAI).
Các mặt hàng được phân loại theo từng nhóm hàng, mi nhóm hàng một mã nhóm
(MANHOM) duy nhất, mỗi mã nhóm hàng xác định tên nhóm hàng (TENNHOM), tất nhiên một nhóm
hàng thnhiều mặt hàng. Mỗi mặt hàng được đánh một mã s(MAHANG) duy nhất, mỗi mã s
này xác định các thông tin về mặt hàng đó như: tên hàng (TENHANG), đơn giá bán (ĐONGIA), đơn v
tính (ĐVT). Mỗi hóa đơn bán hàng một số hóa đơn (SOHĐ) duy nhất, mỗi hóa đơn xác định được
khách hàng và ngày lập hóa đơn (NGAYLAPHĐ), ngày bán hàng (NGAYBAN). Với mỗi mặt hàng trong
một hóa đơn cho biết số lượng bán (SLBAN) của mặt hàng đó.
4. QUẢN LÝ LỊCH DẠY - HỌC
Để quản lý lịch dạy của các giáo viên và lịch học của các lớp, một trường tổ chức như sau:
Mỗi giáo viên có một mã số giáo viên (MAGV) duy nhất, mỗi MAGV xác định các thông tin như:
hvà tên giáo viên (HOTEN), sđiện thoại (DTGV). Mỗi giáo viên thdạy nhiều môn cho nhiều
khoa nhưng chỉ thuộc sự quản lý hành chánh của một khoa nào đó.
Mỗi môn học một mã smôn học (MAMH) duy nhất, mỗi môn học xác định tên môn học
(TENMH). Ưng với mỗi lớp thì mỗi môn học chỉ được phân cho một giáo viên.
Bài tập cơ sở dữ liệu - Trang 2
Bài tập cơ sở dữ liệu - Người đăng: caubanhcamau92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tập cơ sở dữ liệu 9 10 668