Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập CSDL Chuẩn hóa dữ liệu

Được đăng lên bởi Linh Nguyễn Văn
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 591 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHẬP MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

Soạn bởi bộ môn Công nghệ phần mềm - 2007

5. BµI TËP VÒ chuẨN HOÁ
MỤC TIÊU CỦA BÀI NÀY GIÚP NGƯỜI HỌC

Phân biệt các dạng chuẩn của quan hệ.

Xác định một lược đồ ở dạng chuẩn nào.

Vận dụng giải các bài tập về chuẩn hóa quan hệ (Đưa các lược đồ
quan hệ (quan hệ) từ dạng chuẩn thấp lên dạng chuẩn cao hơn).

Kiểm tra được một phép tách lược đồ aqua nhệ c ó mất thông tin
không.
A/ NHẮC LẠI LÝ THUYẾT
I. CÁC ĐỊNH NGHĨA, TÍNH CHẤT
1. Dạng chuẩn 1 (1NF - first normal form)
Một lược đồ quan hệ = (U, F) được gọi là ở dạng chuẩn một (1NF) nếu và chỉ nếu tất cả
miền giá trị của các thuộc tính của R đều nguyên tố (không thể phân chia được).
Chú ý:
Tính không thể phân chia được chỉ có tính chất tương đối.
Định nghĩa này cho thấy ngay rằng bất kỳ quan hệ chuẩn hóa nào cũng ở 1NF.
2. Dạng chuẩn 2 ( 2NF- Second normal form)
Trước khi nghiên cứu dạng chuẩn thứ 2 , ta xét Ví dụ sau đây:
Xét CSDL gồm 2 lược đồ quan hệ THI(MONTHI,GIAOVIEN) và
SINHVIEN(MONTHI, MSSV, TEN, TUOI, DCHI, DIEM) phản ánh thông tin về kết qủa thi của
một đơn vị nào đó.
Trong quan hệ THI thì MONTHI là khóa và trong quan hệ SINHVIEN thì MOMTHI và MSSV là
khóa.
ở quan hệ thứ hai dễ nhận thấy rằng MONTHI, MSSV,DIEM xác định kết qu thi của sinh viên
còn MSSV,TEN, TUOI, DCHI xác định đối tượng dự thi
Xét các hiện hành của 2 lược đồ quan hệ THI và SINHVIEN như sau:
THI
MONTHI
Toán

GIAOVIEN
Thầy Công

Ly

Thầy Hứa

Hóa

Thầy Giao

SINHVIEN
MONTHI
Toán
Toán
Hóa
Hóa
Ly
Ly

MSSV
11
12
11
12
11
13

TEN
Lan
Hue
Lan
Hue
Lan
An

TUOI
20
21
20
21
20
22

DCHI
HN
HY
HN
HY
HN
BN

DIEM
8.0
7.5
7.0
6.0
5.0
4.0

Trang 1

NHẬP MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

Soạn bởi bộ môn Công nghệ phần mềm - 2007

3. Dạng chuẩn 3 ( 3NF- Second normal form)
Định nghĩa: Cho lược đồ quan hệ  =(U, F), lược đồ  được gọi là ở dạng chuẩn 3, kí hiệu
là 3NF, nếu như lược đồ ở dạng chuẩn 1NF và các thuộc tính không khoá của  là không
phụ thuộc hàm bắc cầu vào khoá chính.
4. Dạng chuẩn Boyce Codd ( BCNF- Boyce Codd normal form)
Định nghĩa: Cho lược đồ quan hệ  =(U, F), lược đồ  được gọi là ở dạng chuẩn Boyce
Codd, kí hiệu là BCNF, nếu như lược đồ ở dạng chuẩn 1NF và nếu XY F+ ( Y X ) thì X
phải là siêu khoá của lược đồ.
5. Tách lược đồ quan hệ
Định nghĩa: Phép tách lược đồ quan hệ  = (U, F) là phép thay thế nó bằng một tập các lược
đồ con i = (Ui, Fi), i=1,..,k với điều kiện
Ui    i=1,..., k ,  Ui= U, Fi= F/Ui, Fi là hình chiếu của F lên tập thuộc tính Ui
Phép tách đó được ky hiệu là  ={U1, U2,.., ...
 Soạn bởi bộ môn Công nghệ phần mềm - 2007
5. BµI TËP VÒ chuN HOÁ
MỤC TIÊU CỦA BÀI NÀY GIÚP NGƯỜI HỌC
 !"#$ #%
&'()*+,-'./ !01%
234503678 !9#$ #:;,#+,-'.
$ #:$ #<= !>6+? !#1@<%
AB)C#',-)*6D6+,-'.#$ #9)>E
FE%
A/ NHẮC LẠI LÝ THUYẾT
I. CÁC ĐỊNH NGHĨA, TÍNH CHẤT
1. Dạng chuẩn 1 (1NF - first normal form)
*+,-'.$ #G:HI<',-J+0/ !)*:KI<L 70ML >5
)8C("# *N"#O'8  P?Q:FEB6#',-<%
Chú ý:
RNFEB6#',-M9N>,@'Q%
;(S#0P1>P#PCT>FU$ # !9#01V/KI%
2. Dạng chuẩn 2 ( 2NF- Second normal form)
RC,WF?X  !XYH#ZD2N4[# 'P\
&D.)Y+,-'.$ #R:]RH^]2_<70
2_:]RH2HR_HR]HH_<65E78FL$"#"#
)*'@7(01'9%
RC1$ #R`]R+0F9#70C1$ #2_`]R702+0
F9#%
/$ #X#a3>PCT]RH2H_Z'(FL$ "#[7?
b2HR_HR]HZ'('Q,-c
&D0"#Y+,-'.$ #R702_,[# \
R
]R ^]2_
R1 RdPE
e RdPX#
9# RdP^#1
2_
]R 2 R_ R]  _
R1 KK # Yf  g%f
R1 KY  h YK i j%k
9# KK # Yf  j%f
9# KY  h YK i l%f
e KK # Yf  k%f
e Km  YY n o%f
TrangK
Bài tập CSDL Chuẩn hóa dữ liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập CSDL Chuẩn hóa dữ liệu - Người đăng: Linh Nguyễn Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài tập CSDL Chuẩn hóa dữ liệu 9 10 196