Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập CSDL khóa dữ liệu

Được đăng lên bởi Linh Nguyễn Văn
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 625 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHẬP MÔN CSDL QUAN HỆ

Soạn bởi bộ môn Công nghệ phần mềm - 2007

3. BµI TËP VÒ kho¸
MỤC TIÊU CỦA BÀI NÀY GIÚP NGƯỜI HỌC

Phân biệt các loại khoá

Các thuật toán tìm một khoá, nhiều khoá.

Ứng dụng giải quyết các bài toán về khoá.
A/ NHẮC LẠI LÝ THUYẾT
I.

CÁC ĐỊNH NGHĨA, TÍNH CHẤT, THUẬT TOÁN

1. Họ Sperner
Nếu gọi K là tập tất c các khoá của lược đồ =(U,F), như vậy mỗi phần tử của K  là một tập
thuộc tính và các tập hợp đó là không bao nhau.
Định nghĩa: Họ Sperner trên U là họ M={ X | XU } sao cho hai phần tử của M là không bao
nhau.
Nhận xét: Tập hợp K tất cả các khoá của lược đồ là một họ Sperner trên U.
2. Siêu khoá và khoá
Định nghĩa: Cho lược đồ quan hệ =(U,F) , KU n ếu K+= U, thì ta nói K là một siêu khoá.
Chú ý: Điều kiện K+=U có thể thay bằng KU hoặc KU \ K
Định nghĩa: Cho lược đồ quan hệ =(U,F) , KU n ếu K+= U, thì ta nói K là một siêu khoá.
Chú ý: Điều kiện K+=U có thể thay bằng KU hoặc KU \ K
Định nghĩa: Cho lược đồ quan hệ =(U,F), tập K U được gọi là khoá của lược đồ (nếu như
nó thoả mãn:
- K là một siêu khoá
-  K1  K thì K1 Không là siêu khoá tức K+1  U
Chú ý: định nghĩa này là tương đương với định nghĩa
Cho lược đồ quan hệ =(U,F), tập K U được gọi là khoá của lược đồ ( nếu như nó thoả
mãn:
- K U  F+
-  K1  K thì K1  U  F+ (K+  U)
Tập hợp K tất cả các khoá của lược đồ là một họ Sperner trên U.
Bài toán: Cho M là một họ Sperner trên U thì có tồn tại hay không một lược đồ quan hệ
=(U,F) sao cho K =M ( lược đồ có các khoá là các phần tử của họ M).
Trả lời: Có tồn tại một lược đồ =(U,F) được xây dựng như sau:
Xây dựng F, giả sử M={X1, X2,..., Xn} ta xây dựng F như sau:
F={ Xi U\ Xi  i=1, .., n }
Khi đó lược đồ =(U,F) có K =M
2. Một số vấn đề về khoá
Cho =(U,F) ta cần quan tâm một số vấn đề sau:
Bài toán 1:
Cho K U hỏi rằng K có phải là khoá hay không?
Cách làm: Tính K+, nếu K+  U thì K không là khoá của lược đồ

Trang 1

NHẬP MÔN CSDL QUAN HỆ

Soạn bởi bộ môn Công nghệ phần mềm - 2007

nếu K+ = U chứng tỏ K là một siêu khoá, để kiểm tra K có phải là khoá không ta lấy mọi tập
con thực sự của K, nếu tất cả các tập con thực sự của K đều không là siêu khoá thì chứng tỏ
K là khoá, nếu tồn tai một tập con thực sự của K là siêu khoá thì chứng tỏ K không là khoá
Bài toán 2:
Tìm một khoá của lược đồ
Cho một lược đồ  = (U, F), hãy tìm một khoá K.
Phương pháp:
b1) Trước hết chọn một siêu khoá K
b2) Từ siêu khoá đó kiểm tra xem nó có phải là khoá không
b3) Nếu K là khoá thì dừng thuật toán, ngựơc lại chuyển bước ti...
NHẬP MÔN CSDL QUAN HỆ Soạn bởi bộ môn Công nghệ phần mềm - 2007
3. BµI TËP VÒ kho¸
MỤC TIÊU CỦA BÀI NÀY GIÚP NGƯỜI HỌC
Phân biệt các loại khoá
Các thuật toán tìm một khoá, nhiều khoá.
Ứng dụng giải quyết các bài toán về khoá.
A/ NHẮC LẠI LÝ THUYẾT
I. CÁC ĐỊNH NGHĨA, TÍNH CHẤT, THUẬT TOÁN
1. Họ Sperner
Nếu gọi K
là tập tất c các khoá của lược đồ =(U,F), như vậy mỗi phần tử của K
một tập
thuộc tính và các tập hợp đó là không bao nhau.
Định nghĩa: Họ Sperner trên U họ M={ X | XU } sao cho hai phần tử của M không bao
nhau.
Nhận xét: Tập hợp K
tất cả các khoá của lược đồ là một họ Sperner trên U.
2. Siêu khoá và khoá
Định nghĩa: Cho lược đồ quan hệ =(U,F) , KU n ếu K
+
= U, thì ta nói K là một siêu khoá.
Chú ý: Điều kiện K
+
=U có thể thay bằng KU hoặc KU \ K
Định nghĩa: Cho lược đồ quan hệ =(U,F) , KU n ếu K
+
= U, thì ta nói K là một siêu khoá.
Chú ý: Điều kiện K
+
=U có thể thay bằng KU hoặc KU \ K
Định nghĩa: Cho lược đồ quan hệ =(U,F), tập K U được gọi khoá của lược đ(nếu như
nó thoả mãn:
- K là một siêu khoá
-
K
1
K thì K1 Không là siêu khoá tức K
+
1
U
Chú ý: định nghĩa này là tương đương với định nghĩa
Cho lược đ quan hệ =(U,F), tập K U được gọi khoá của lược đồ ( nếu như thoả
mãn:
- K
U
F
+
-
K
1
K thì K
1
U
F
+
(K
+
U)
Tập hợp K
tất cả các khoá của lược đồ là một họ Sperner trên U.
Bài toán: Cho M là một họ Sperner trên U thì có tồn tại hay không một lược đồ quan hệ
=(U,F) sao cho K
=M ( lược đồ có các khoá là các phần tử của họ M).
Trả lời: Có tồn tại một lược đồ =(U,F) được xây dựng như sau:
Xây dựng F, giả sử M={X1, X2,..., Xn} ta xây dựng F như sau:
F={ Xi U\ Xi i=1, .., n }
Khi đó lược đồ =(U,F) có K =M
2. Một số vấn đề về khoá
Cho =(U,F) ta cần quan tâm một số vấn đề sau:
Bài toán 1:
Cho K U hỏi rằng K có phải là khoá hay không?
Cách làm: Tính K
+
, nếu K
+
U thì K không là khoá của lược đồ
Trang 1
Bài tập CSDL khóa dữ liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập CSDL khóa dữ liệu - Người đăng: Linh Nguyễn Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Bài tập CSDL khóa dữ liệu 9 10 321