Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập CSDL SQL

Được đăng lên bởi Linh Nguyễn Văn
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 740 lần   |   Lượt tải: 2 lần
NHẬP MÔN CSDL QUAN HỆ

Soạn bởi bộ môn Công nghệ phần mềm – 2007

4. BµI TËP VÒ sql
MỤC TIÊU CỦA BÀI NÀY GIÚP NGƯỜI HỌC

Hiểu và phân biệt 3 nhóm lệnh của ngôn ngữ SQL

Giải một số bài tập thao tác trên quan hệ có sử dụng 3 nhóm lệnh
trên.

Vận dụng giải quyết các bài toán tổng hợp.
A/ NHẮC LẠI LÝ THUYẾT
I. CÁC NHÓM LỆNH CỦA NGÔN NGỮ SQL
Phân biệt các nhóm câu lệnh sau:

- Các lệnh DDL: CREATE, ALTER, DROP.
a. Lệnh CREATE
Lệnh này dùng để tạo ra các quan hệ như TABLE,VIEW,INDEX
CREATE TABLE
-Bảng là một cấu trúc c bn để cất giữ trong hệ thống quan hệ.Có khuôn dạng hai chiều gồm
có các cột và hàng.Nó là yếu tố cơ bản cho các thao tác khác nhau.Có thể nói việc tạo bảng
là bước đầu tiên quan trọng nhất để thiết lập CSDL.
-Cú pháp của lệnh này:
CREATE TABLE table-name(colom_name type(size)..)
Khi tạo ra bảng chúng ta phải chỉ ra kiểu dữ liệu của cột và mỗi cột chỉ có thể có môt kiểu dữ
liệu duy nhất.Khi tạo bảng ta có thể đưa ra các ràng buộc
Các ràng buộc của các trường có thể là : primary key,foreign key ,unique,not null ...
VD:Tạo bảng nhân viên
CREATE TABLE NHAN_VIEN (#NV varchar(4) constraint NV_Primary key,ho_tên
Varchar(25),Ng_sinh date,chứcvụ varchar(20),đia_chỉ varchar(30).lưng number(7));
trong VD trên ta tạo ra một ràng buộc là #NV được định nghĩa là primary key
-Ta cũng có thể tạo ra bảng mới với cấu trúc và dữ liệu từ 1 bảng khác.
Cú pháp:
CREATE TABLE TABLE_name[(colum_name..)]AS
SELECT statement;
VD:Tạo ra 1 bảng mới có tên là NVN (#NV,họ_tên) từ bảng NHAN_VIEN
CREATE TABLE NVN AS SELECT #NV,họ_tên FROM NHAN_VIEN;
b. Lệnh ALTER
-Dùng để hoặc là thêm một hay nhiều trường vào bng hoặc sửa đổi một cột hiện
tại.SQL ANSI chuẩn không cho phép huỷ bỏ các cột.
-Cú pháp:
ALTER TABLE TABLE_name ADD | MODIFY | DROP option (colum Datatype..)
+ADD:thêm cột mới
+MODIFY:sửa đổi cột
+DROP option xoá bỏ các ràng buộc
VD1:thêm trường gia đình kiểu char(1) vào R1
ALTER TABLE R1 ADD gia đình char(1);
VD2:Thay đổi trường Địa_chỉ Varchar(30) trong R1 thành Địa_Chỉ(20):
ALTER TABLE R1 MODIFY Địa_Chỉ varchar(20);
VD3:Huỷ bỏ ràng buộc trường khoá #NV trong R1

Trang 1

NHẬP MÔN CSDL QUAN HỆ

Soạn bởi bộ môn Công nghệ phần mềm – 2007

ALTER TABLE R1 DROP constraint NV_prim
c. Lệnh DROP
-Dùng để xoá bỏ một quan hệ,khi ta xoá bỏ một bng c sở thì tất c các VIEW,INDEX được
định nghĩa trên bng đó sẽ bị xoá bỏ .
Cú phap:
DROP TABLE/VIEW/INDEX Name;
VD:Xoá bỏ Nhân_viên_id;
DROP INDEX Nhân_viên_id;
- Các lệnh DML: SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE, …
a. Lệnh SELECT
Mệnh đề SELE...
NHẬP MÔN CSDL QUAN HỆ Soạn bởi bộ môn Công nghệ phần mềm – 2007
4. BµI TËP VÒ sql
MỤC TIÊU CỦA BÀI NÀY GIÚP NGƯỜI HỌC
Hiểu và phân biệt 3 nhóm lệnh của ngôn ngữ SQL
Giải một số bài tập thao tác trên quan hệ có sử dụng 3 nhóm lệnh
trên.
Vận dụng giải quyết các bài toán tổng hợp.
A/ NHẮC LẠI LÝ THUYẾT
I. CÁC NHÓM LỆNH CỦA NGÔN NGỮ SQL
Phân biệt các nhóm câu lệnh sau:
- Các lệnh DDL: CREATE, ALTER, DROP.
a. Lệnh CREATE
Lệnh này dùng để tạo ra các quan hệ như TABLE,VIEW,INDEX
CREATE TABLE
-Bảng một cấu trúc c bn để cất giữ trong hệ thống quan hệ.Có khuôn dạng hai chiều gồm
các cột hàng.Nó là yếu tố bản cho các thao tác khác nhau.Có thể nói việc tạo bảng
là bước đầu tiên quan trọng nhất để thiết lập CSDL.
-Cú pháp của lệnh này:
CREATE TABLE table-name(colom_name type(size)..)
Khi tạo ra bảng chúng ta phải chỉ ra kiểu dữ liệu của cột và mỗi cột chỉ có thể có môt kiểu dữ
liệu duy nhất.Khi tạo bảng ta có thể đưa ra các ràng buộc
Các ràng buộc của các trường có thể là : primary key,foreign key ,unique,not null ...
VD:Tạo bảng nhân viên
CREATE TABLE NHAN_VIEN (#NV varchar(4) constraint NV_Primary key,ho_tên
Varchar(25),Ng_sinh date,chứcvụ varchar(20),đia_chỉ varchar(30).lưng number(7));
trong VD trên ta tạo ra một ràng buộc là #NV được định nghĩa là primary key
-Ta cũng có thể tạo ra bảng mới với cấu trúc và dữ liệu từ 1 bảng khác.
Cú pháp:
CREATE TABLE TABLE_name[(colum_name..)]AS
SELECT statement;
VD:Tạo ra 1 bảng mới có tên là NVN (#NV,họ_tên) từ bảng NHAN_VIEN
CREATE TABLE NVN AS SELECT #NV,họ_tên FROM NHAN_VIEN;
b. Lệnh ALTER
-Dùng để hoặc là thêm một hay nhiều trường vào bng hoặc sửa đổi một cột hiện
tại.SQL ANSI chuẩn không cho phép huỷ bỏ các cột.
-Cú pháp:
ALTER TABLE TABLE_name ADD | MODIFY | DROP option (colum Datatype..)
+ADD:thêm cột mới
+MODIFY:sửa đổi cột
+DROP option xoá bỏ các ràng buộc
VD1:thêm trường gia đình kiểu char(1) vào R1
ALTER TABLE R1 ADD gia đình char(1);
VD2:Thay đổi trường Địa_chỉ Varchar(30) trong R1 thành Địa_Chỉ(20):
ALTER TABLE R1 MODIFY Địa_Chỉ varchar(20);
VD3:Huỷ bỏ ràng buộc trường khoá #NV trong R1
Trang 1
Bài tập CSDL SQL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập CSDL SQL - Người đăng: Linh Nguyễn Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Bài tập CSDL SQL 9 10 448