Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập điều phối hệ

Được đăng lên bởi amy-shinhshan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1726 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Bài tập điều phối
Caâu 1 : Xeùt taäp caùc tieán trình sau :

Tieán
trình

Thôøi ñieåm
vaøo Ready
list

Thôøi gian
CPU laàn 1

P1
P2
P3
P4

0
2
10
11

IO laàn 1

8
1
6
3

Thôøi
gian
5
8
5
20

Thôøi gian
IO laàn 2
CPU laàn 2 Thôøi gian Thieát bò
Thieát bò

R1
R2
R1
R2

1
2
2
0

0
5
3
0

Null
R1
R2
Null

N

Bieát raèng moãi loaïi thieát bò IO chæ coù 1 theå hieän, vaø trong moãi chu kyø IO, moãi tieán trình yeâu caàu 1
theå hieän duy nhaát cuûa moät loaïi thieát bò.

O

.V

Haõy veõ sô ñoà ñieàu phoái CPU (söû duïng chieán löôïc SJF khoâng ñoäc quyeàn), vaø taøi nguyeân R1 (söû
duïng chieán löôïc FIFO) cho caùc tieán trình.

H

A

Đáp án:

TH

A

M

K

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
CPU 1 1 2 1 1 1 1 1 1
3 2 2 4 1 4 4 3 3 3 3
R1
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
R2
2 2 2 2 2 2 2 2
4 4 4 4
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
3
3 3
3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3
CPU
R1
R2
0 P1(8)
2 P1(6), P2(1)
3 P1(6)
3 P2(8)
9 null
9 P1(5)
11 null
10 P3(6)
13 P1(1), P2(5)
17 P4(20)
11 P2(2), P3(5), P4(3)
14 P2(5)
29 P3(3), P4(8)
13 P3(5), P4(3)
19 null, P2(end)
37 P3(3), P4(end)
14 P1(1), P3(5), P4(2)
22 P3(5)
40 null, P3(end)
15 P3(5), P4(2), P1(end)
27 null
17 P3(5)
22 null
27 P3(2)
29 null

A

O

.V

N

Bài 2:
Thực hiện điều phối theo chiến lược SJF không độc quyền cho các tiến trình sau:
Tiến
Vào hệ
Vào
CPU lần I/O lần CPU lần I/O lần CPU lần
trình
thống
RL
1
1
2
2
3
P1
0
0.5
1
R1(4)
3
P2
1
1.5
6
R2(3)
2
R1(4)
1
P3
1
2.5
4
R2(4)
2
P4
2
2.5
3
R1(3)
1
R1(4)
1
Các tài nguyên được xem như chỉ có duy nhất một thể hiện và việc yêu cầu tài nguyên là độc
quyền. Chiến lược điều phối được sử dụng cho tài nguyên là FIFO.
a. Trình bày quá trình điều phối .
b. Tính thời gian chờ cho các tiến trình.
Bài 3:
Thực hiện điều phối theo chiến lược SJF không độc quyền cho các tiến trình sau:
Tiến trình Thời điểm vào RL CPU lần 1 I/O lần 1 CPU lần 2 I/O lần 2 CPU lần 3
P1
0
2
4
3
P2
3
6
3
2
3
2
P3
4
4
4
2
P4
4
3
4
1
3
2

TH

A

M

K

H

c. Trình bày quá trình điều phối và vẽ sơ đồ điều phối (sơ đồ Gant ).
d. Tính thời gian chờ cho các tiến trình.
Bài 4:
Khi điều phối với RR (q=2):
P1(4), P6(4) cùng vào RL tại thời điểm 0.5.
P2(4), P7(4) cùng vào RL tại thời điểm 2.5.
P3 và P8 cùng hết IO1 tại thời điểm 2.5 chuyển sang CPU2 : P3(4) và P8(4).
P4(4) và P9(4) cùng vào RL tại thời điểm 3.
Cho biết:
RL ở ngay sau thời điểm 0.
RL ở ngay sau thời điểm 2.
RL ở ngay sau thời điểm 2.5.
RL ở ngay sau thời điểm 4.
Bài 5: Điều phối theo SJF không độc quyền...
THAMKHAO.VN
Bài tp điu phi
Caâu 1 : Xeùt taäp caùc tieán trình sau :
IO laàn 1 IO laàn 2
Tieán
trình
Thôøi ñieåm
vaøo Ready
list
Thôøi gian
CPU laàn 1
Thôøi
gian
Thieát bò
Thôøi gian
CPU laàn 2
Thôøi gian
Thieát bò
P1 0 8 5 R1 1 0 Null
P2 2 1 8 R2 2 5 R1
P3 10 6 5 R1 2 3 R2
P4 11 3 20 R2 0 0 Null
Bieát raèng moãi loaïi thieát bò IO chæ coù 1 theå hieän, vaø trong moãi chu kyø IO, moãi tieán trình yeâu caàu 1
theå hieän duy nhaát cuûa moät loaïi thieát bò.
Haõy veõ sô ñoà ñieàu phoái CPU (söû duïng chieán löôïc SJF khoâng ñoäc quyeàn), vaø taøi nguyeân R1 (söû
duïng chieán löôïc FIFO) cho caùc tieán trình.
Đáp án:
01234567891011121314151617181920
CPU112111111 32241443333
R1 1111122222
R2 22222222 4444
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
333
33333
44444444444444444333
CPU R1 R2
0 P1(8)
2 P1(6), P2(1)
3 P1(6) 3 P2(8)
9 null 9 P1(5) 11 null
10 P3(6) 13 P1(1), P2(5) 17 P4(20)
11 P2(2), P3(5), P4(3) 14 P2(5) 29 P3(3), P4(8)
13 P3(5), P4(3) 19
null,
P2(end) P4(end)
P3(end)
P1(end)
37
P3(3),
14 P1(1), P3(5), P4(2) 22 P3(5) 40
null,
15
P3(5), P4(2),
27 null
17 P3(5)
22 null
27 P3(2)
29 null
Bài tập điều phối hệ - Trang 2
Bài tập điều phối hệ - Người đăng: amy-shinhshan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tập điều phối hệ 9 10 959