Ktl-icon-tai-lieu

bài tập excel

Được đăng lên bởi dungtlhp12710
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 710 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đề 1
Nhập và trình bày bảng tính, sau đó thực hiện các yêu cầu sau:
1. Dựa vào ký tự đầu và 2 ký tự cuối của Mã HĐ, tìm trong bảng Danh mục để lấy tên mặt
hàng, đơn vị, đơn giá.
2. Tính thành tiền cho từng hóa đơn và tổng số tiền bán được trong tuần.
3. Sắp xếp bảng tính theo ngày tăng dần.
4. Định dạng ngày theo kiểu: mm/dd/yy
5. Tính tổng số tiền bán được của các mặt hàng: Đĩa mềm, đĩa cứng, đĩa CD.
6. Ghi tệp tập tin với tên THIEX01.xls

Đề 2
Nhập và trình bày bảng tính, sau đó thực hiện các yêu cầu sau:
1. Tính tiền thuê:
= Số ngày ở x Giá thuê 1 ngày
- Ký tự đầu của Số phòng cho biết loại phòng.
2. Tính tiền giảm
Nếu khách nào ở vào ngày 15/01/98 thì được giảm 50% tiền thuê của ngày đó.
3. Tiền phải trả: Tiền thuê - tiền giảm
4. Hãy cho biết:
- Tổng số người ở trong ngày 15/01/98
- Tổng số tiền đã thu được từ ngày 01 đến ngày 15/01/98
5. Trích ra những người ở trong ngày 30, gồm các cột Khách, Số phòng, Ngày đến, Ngày đi,
Tiền phải trả.
6. Ghi thành tập tin với tên THIEX02.xls

Đề 3
Nhập và trình bày bảng tính, sau đó thực hiện các yêu cầu sau:

1. Dựa vào bảng phụ 1 và phụ 2 để điền Tên mặt hàng.
Ví dụ: A01 --> Gạch men loại 1
2. Dựa vào bảng phụ 1 để điền vào cột Đơn vị tính
3. Dựa vào bảng đơn giá và bảng phụ 2 để tính đơn giá
4. Tính cột thành tiền theo yêu cầu sau:
Thành tiền = Số lượng x Đơn giá
(Giảm 2% cho các mặt hàng có giá thành lớn hơn 1,000,000)
5. Định dạng số có dấu phân cách hàng ngàn (1,000)
6. Trích ra danh sách của tất cả các mặt hàng loại một. (Trích toàn bộ thông tin)
7. Ghi thành tập tin với tên THIEX03.xls

Đề 4
Nhập và trình bày bảng tính, sau đó thực hiện các yêu cầu sau:
1. Dựa vào kí tự đầu của cột Mã để điền vào cột Tên theo qui định
T --> TEA
C --> COFFEE
2. Dựa vào bảng phụ và 2 ký tự cuối của cột Mã để điền vào cột Loại
3. Tính cột Đơn giá dựa theo bảng đơn giá xuất hàng. Biết rằng đơn giá nhập thấp hơn đơn giá
xuất 15%
* Chú ý: Cột Loại HĐ cho biết hàng xuất hay nhập (N: Nhập, X: Xuất)
4. Tính cột thành tiền theo yêu cầu sau:
Thành tiền = Số lượng x Đơn giá
(Giảm 5% cho các hóa đơn xuất ngày 15-10-98)
5. Định dạng cột Đơn gía và Thành tiền theo dạng Currency, có dấu phân cách hàng ngàn và
không có số lẽ, có đơn vị là "Đ". Ví dụ 10,000 Đ
6. Thống kê tổng thành tiền của Tea khi xuất, Coffee khi xuất, Tea khi nhập, Coffee khi nhập.
7. Ghi thành tập tin với tên THIEX04.xls

Đề 5
Nhập và trình bày bảng tính, sau đó thực hiện các yêu cầu sau:
1. Dựa vào bảng mã, lập công thức điền vào cột Phòng ban
2. Lập công thức điền Mã ...
Đề 1
Nhập và trình bày bảng tính, sau đó thực hiện các yêu cầu sau:
1. Dựa vào ký tự đầu và 2 ký tự cuối của Mã HĐ, tìm trong bảng Danh mục để lấy tên mặt
hàng, đơn vị, đơn giá.
2. Tính thành tiền cho từng hóa đơn và tổng số tiền bán được trong tuần.
3. Sắp xếp bảng tính theo ngày tăng dần.
4. Định dạng ngày theo kiểu: mm/dd/yy
5. Tính tổng số tiền bán được của các mặt hàng: Đĩa mềm, đĩa cứng, đĩa CD.
6. Ghi tệp tập tin với tên THIEX01.xls
Đề 2
Nhập và trình bày bảng tính, sau đó thực hiện các yêu cầu sau:
1. Tính tiền thuê:
= Số ngày ở x Giá thuê 1 ngày
- Ký tự đầu của Số phòng cho biết loại phòng.
2. Tính tiền giảm
Nếu khách nào ở vào ngày 15/01/98 thì được giảm 50% tiền thuê của ngày đó.
3. Tiền phải trả: Tiền thuê - tiền giảm
4. Hãy cho biết:
- Tổng số người ở trong ngày 15/01/98
- Tổng số tiền đã thu được từ ngày 01 đến ngày 15/01/98
5. Trích ra những người ở trong ngày 30, gồm các cột Khách, Số phòng, Ngày đến, Ngày đi,
Tiền phải trả.
6. Ghi thành tập tin với tên THIEX02.xls
Đề 3
Nhập và trình bày bảng tính, sau đó thực hiện các yêu cầu sau:
bài tập excel - Trang 2
bài tập excel - Người đăng: dungtlhp12710
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
bài tập excel 9 10 271