Ktl-icon-tai-lieu

bài tập excel

Được đăng lên bởi Huan Phung
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1298 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BẢNG ĐƠN GIÁ
Mã
Đơn giá mua
Tên Hàng
Sản Phẩm
Loại 1 Loại 2
D
Đường
4050
4000
G
Gạo
3200
3050
M
Mè
4000
3850
N
Nếp
3500
3400
Cửa Hàng Nông Sản Thực Phẩm

Số TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

BÁO CÁO BÁN HÀNG
THÁNG 1/1997

Mã hàng Tên hàng Số lượng
G2A
M1A
N1B
M1C
D2B
G2B
D2A
N1C
G1B
D1A
G2A
M1A
N1B
M1C
D2B
G2B
D2A
N1C
G1B
D1A
D1A

Gạo
Mè
Nếp
Mè
Đường
Gạo
Đường
Nếp
Gạo
Đường
Gạo
Mè
Nếp
Mè
Đường
Gạo
Đường
Nếp
Gạo
Đường
Đường

BẢNG TỈ LỆ THỐNG KÊ LÃI LỖ
Mã
Tỉ lệ Tên hàng Lãi lỗ
A
### Đường
41200
B
###
Gạo
28000
C
###
Mè
95000
Nếp
56000

200
350
400
400
50
700
90
250
450
150
250
400
450
450
100
750
140
300
500
200
200

Đơn
Đơn giá
giá
Thuế Chuyên chở Lãi lỗ
mua
bán
3500
3050 ###
18300
4400
4000 70000
42000
4000
3500 ###
42000
4380
4000 ###
48000
4350
4000 9000
6000
3300
3050 ###
64050
4500
4000 ###
10800
4700
3500 ###
26250
3500
3200 ###
43200
4350
4050 ###
18225
3400
3050 ###
22875
4380
4000 80000
48000
3800
3500 ###
47250
4380
4000 ###
54000
4350
4000 ###
12000
3900
3050 ###
68625
4400
4000 ###
16800
4500
3500 ###
31500
3500
3200 ###
48000
4450
4050 ###
24300
4450
4050 ###
24300
Tổng cộng

1.Sử dụng Fill Hand
2.Điền cột Tên Hàng
Giá.
3.Tính cột Đơn Giá
Đơn Giá. Trong đó,
là Loại 1, ngược lại
4.Tính cột Thuế:
Thuế = Số Lượng *
Trong đó Tỷ Lệ cho
Hàng.
5.Tính cột Chuyên C
Chuyên Chở = Số L
Ngược lại: Chuyên
6.Tính cột Lãi Lỗ:
Lãi Lỗ = (Số Lượng
+Thuế)
7.Tính giá trị Tổng c
8.Thống kê tiền Lãi
Thống Kê Lãi Lỗ.
9.Từ Bảng Thống K
Hàng.
10. Trích xuống dướ

1.Sử dụng Fill Handle để điền số thứ tự (Số TT).
2.Điền cột Tên Hàng dựa vào một ký tự bên trái của Mã Hàng và Bảng Đơn
Giá.
3.Tính cột Đơn Giá Mua dựa vào một ký tự bên trái của cột Mã Hàng và Bảng
Đơn Giá. Trong đó, nếu ký tự thứ hai của Mã Hàng là “1” thì lấy Đơn Giá Mua
là Loại 1, ngược lại thì Đơn Giá Mua là Loại 2.
4.Tính cột Thuế:
Thuế = Số Lượng * Đơn Giá Mua * Tỷ Lệ
Trong đó Tỷ Lệ cho trong Bảng Tỷ Lệ và phụ thuộc vào ký tự cuối của Mã
Hàng.
5.Tính cột Chuyên Chở:
Chuyên Chở = Số Lượng * Đơn Giá Mua * 2% nếu Số Lượng >= 400
Ngược lại: Chuyên Chở = SốLượng * Đơn Giá Mua * 3%
6.Tính cột Lãi Lỗ:
Lãi Lỗ = (Số Lượng*Đơn Giá Bán) – (Số Lượng*Đơn Giá Mua + Chuyên Chở
+Thuế)
7.Tính giá trị Tổng cộng cho các cột Thuế, Chuyên Chở và Lãi Lỗ.
8.Thống kê tiền Lãi Lỗ theo Tên Hàng và ghi kết quả vào cột Lãi Lỗ của Bảng
Thống Kê Lãi Lỗ.
9.Từ Bảng Thống Kê Lãi Lỗ, dùng đồ thị Pie để biểu diễn tiền Lãi Lỗ theo Tên
Hàng.
10. Trích xuống dưới các mẫu tin về những loại hàng là Gạo hoặc Nếp.

BẢNG...
BẢNG ĐƠN GIÁ
Tên Hàng
Đơn giá mua BẢNG TỈ LỆ
THỐNG KÊ LÃI LỖ
Sản Phẩm
Loại 1 Loại 2 Tỉ lệ Tên hàng i lỗ
D Đường 4050 4000 A ### Đường 41200
G Gạo 3200 3050 B ### Gạo 28000
M 4000 3850 C ### 95000
N Nếp 3500 3400 Nếp 56000
Cửa Hàng Nông Sản Thực Phẩm
BÁO CÁO BÁN HÀNG
THÁNG 1/1997
Số TT Mã hàng
Tên hàng
Số lượng
Thuế
Chuyên chở
Lãi lỗ
1 G2A Gạo 200 3500 3050 ### 18300
2 M1A Mè 350 4400 4000 70000 42000
3 N1B Nếp 400 4000 3500 ### 42000
4 M1C 400 4380 4000 ### 48000
5 D2B Đường 50 4350 4000 9000 6000
6 G2B Gạo 700 3300 3050 ### 64050
7 D2A Đường 90 4500 4000 ### 10800
8 N1C Nếp 250 4700 3500 ### 26250
9 G1B Gạo 450 3500 3200 ### 43200
10 D1A Đường 150 4350 4050 ### 18225
11 G2A Gạo 250 3400 3050 ### 22875
12 M1A Mè 400 4380 4000 80000 48000
13 N1B Nếp 450 3800 3500 ### 47250
14 M1C 450 4380 4000 ### 54000
15 D2B Đường 100 4350 4000 ### 12000
16 G2B Gạo 750 3900 3050 ### 68625
17 D2A Đường 140 4400 4000 ### 16800
18 N1C Nếp 300 4500 3500 ### 31500
19 G1B Gạo 500 3500 3200 ### 48000
20 D1A Đường 200 4450 4050 ### 24300
21 D1A Đường 200 4450 4050 ### 24300
Tổng cộng
Đơn
giá
bán
Đơn giá
mua
1.Sử dụng Fill Handle để điền số thứ tự (Số TT).
2.Điền cột Tên Hàng dựa vào một ký tự bên trái của Mã Hàng và Bảng Đơn
Giá.
3.Tính cột Đơn Giá Mua dựa vào một ký tự bên trái của cột Mã Hàng và Bảng
Đơn Giá. Trong đó, nếu ký tự thứ hai của Mã Hàng là “1” thì lấy Đơn Giá Mua
là Loại 1, ngược lại thì Đơn Giá Mua là Loại 2.
4.Tính cột Thuế:
Thuế = Số Lượng * Đơn Giá Mua * Tỷ Lệ
Trong đó Tỷ Lệ cho trong Bảng Tỷ Lệ và phụ thuộc vào ký tự cuối của Mã
Hàng.
5.Tính cột Chuyên Chở:
Chuyên Chở = Số Lượng * Đơn Giá Mua * 2% nếu Số Lượng >= 400
Ngược lại: Chuyên Chở = SốLượng * Đơn Giá Mua * 3%
6.Tính cột Lãi Lỗ:
Lãi Lỗ = (Số Lượng*Đơn Giá Bán) – (Số Lượng*Đơn Giá Mua + Chuyên Chở
+Thuế)
7.Tính giá trị Tổng cộng cho các cột Thuế, Chuyên Chở và Lãi Lỗ.
8.Thống kê tiền Lãi Lỗ theo Tên Hàng và ghi kết quả vào cột Lãi Lỗ của Bảng
Thống Kê Lãi Lỗ.
9.Từ Bảng Thống Kê Lãi Lỗ, dùng đồ thị Pie để biểu diễn tiền Lãi Lỗ theo Tên
Hàng.
10. Trích xuống dưới các mẫu tin về những loại hàng là Gạo hoặc Nếp.
bài tập excel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập excel - Người đăng: Huan Phung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
bài tập excel 9 10 478