Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Excel

Được đăng lên bởi hoangthithuong11to
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 523 lần   |   Lượt tải: 0 lần
id

giới tinh

tuổi

Nhóm tuổi

bmi

Béo phì

hdl
ldl
(mmol/L) (mmol/L)

14 Nam

42 Nhóm 1

20 Bình thường

1.904

0.7

17 Nữ
18 Nữ

44 Nhóm 1
45 Nhóm 1

21 Bình thường
21 Bình thường

5.53
6.625

4.3

22 Nữ

45 Nhóm 1

21 Bình thường

3.36

3

44 Nam
48 Nam
37 Nữ
5 Nam
29 Nữ
20 Nữ

45 Nhóm
45 Nhóm
46 Nhóm
47 Nhóm
47 Nhóm
48 Nhóm

1
1
1
1
1
1

24 Bình thường
24 Bình thường
23 Bình thường
18 Thiếu cân
22 Bình thường
21 Bình thường

5.45
7.88
5.4
6.25
5.625
3.8

2.8
4
2.6
2.1
4.2
4

36 Nam

48 Nhóm 1

23 Bình thường

3.22

3

16 Nữ
38 Nam
32 Nam
12 Nam

49 Nhóm
49 Nhóm
50 Nhóm
51 Nhóm

20 Bình
23 Bình
22 Bình
20 Bình

thường
thường
thường
thường

0.633
6.3
7.545
4.823

4.1
4.4
4.3
1.3

24 Nữ

51 Nhóm 2

21 Bình thường

2.608

2

41 Nam
46 Nữ
26 Nam
34 Nữ
1 Nam
10 Nữ
27 Nữ

51 Nhóm
52 Nhóm
54 Nhóm
55 Nhóm
57 Nhóm
57 Nhóm
57 Nhóm

2
2
2
2
2
2
2

23 Bình thường
24 Bình thường
22 Bình thường
22 Bình thường
17 Thiếu cân
19 Bình thường
22 Bình thường

6.2
3.36
5
6.17
5
5
6.235

3
2
4
6
2
2
4.1

42 Nữ

58 Nhóm 2

23 Bình thường

7.05

4.1

9 Nam
3 Nữ
13 Nữ
30 Nữ
31 Nữ
33 Nam
43 Nam
8 Nam
21 Nữ
50 Nữ
11 Nữ
25 Nam
45 Nam
2 Nữ
15 Nam
47 Nam
49 Nữ
4 Nam

59 Nhóm
60 Nhóm
60 Nhóm
60 Nhóm
60 Nhóm
60 Nhóm
60 Nhóm
61 Nhóm
61 Nhóm
62 Nhóm
63 Nhóm
63 Nhóm
63 Nhóm
64 Nhóm
64 Nhóm
64 Nhóm
64 Nhóm
65 Nhóm

19 Bình thường
18 Thiếu cân
20 Bình thường
22 Bình thường
22 Bình thường
22 Bình thường
24 Bình thường
19 Bình thường
21 Bình thường
25 Thừa cân
20 Bình thường
22 Bình thường
24 Bình thường
18 Thiếu cân
20 Bình thường
24 Bình thường
25 Thừa cân
18 Thiếu cân

6.942
3.36
3.75
5.36
6.58
6.44
6.3
7.17
5.375
7.75
4.217
4.13
5
4.38
6.9
7.17
7.36
5.92

3
3
1.2
4.2
4.4
2.3
4.4
3
3.1
4
5
2.1
3
3
4
1
4.6
4

1
1
1
2

2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

6 Nữ
39 Nữ
23 Nữ
28 Nam
40 Nữ
35 Nữ
7 Nam
19 Nữ

65 Nhóm
69 Nhóm
70 Nhóm
70 Nhóm
72 Nhóm
74 Nhóm
76 Nhóm
80 Nhóm

3
3
3
3
4
4
4
4

18 Thiếu cân
23 Bình thường
21 Bình thường
22 Bình thường
23 Bình thường
23 Bình thường
19 Bình thường
21 Bình thường

4.15
9.11
5
3.6
7.75
5.27
0.737
5.96

3
4.3
1.7
4
4
3
3
4.3

Câu 12
Béo phì
#N/A
giới tinh

tuổi

Nam
Nam
Nữ
Nữ
Nam
Nữ

Nhóm tuổi
47 Nhóm
57 Nhóm
60 Nhóm
64 Nhóm
65 Nhóm
65 Nhóm

1
2
2
3
3
3

bmi

Béo phì

18 Thiếu
17 Thiếu
18 Thiếu
18 Thiếu
18 Thiếu
18 Thiếu

cân
cân
cân
cân
cân
cân

hdl
ldl
(mmol/L) (mmol/L)
6.25
2.1
5
2
3.36
3
4.38
3
5.92
4
4.15
3

Câu 13
ldl
(mmol/L)
>=2.6
giới tinh
Nữ
Nam
Nữ
Nam
Nam
Nam
Nữ
Nam
Nữ
Nam
Nữ
Nữ
Nữ
Nam

tuổi

ldl
(mmol/L)

<=3.37
Nhóm tuổi
45 Nhóm
45 Nhóm
46 N...
id giới tinh tuổi Nhóm tuổi bmi Béo phì
14 Nam 42 Nhóm 1 20 nh thưng 1.904 0.7
17 N 44 Nhóm 1 21 nh thưng 5.53 4.3
18 N 45 Nhóm 1 21 nh thưng 6.625
22 N 45 Nhóm 1 21 nh thưng 3.36 3
44 Nam 45 Nhóm 1 24 nh thưng 5.45 2.8
48 Nam 45 Nhóm 1 24 nh thưng 7.88 4
37 N 46 Nhóm 1 23 nh thưng 5.4 2.6
5 Nam 47 Nhóm 1 18 Thiếu cân 6.25 2.1
29 N 47 Nhóm 1 22 nh thưng 5.625 4.2
20 N 48 Nhóm 1 21 nh thưng 3.8 4
36 Nam 48 Nhóm 1 23 nh thưng 3.22 3
16 N 49 Nhóm 1 20 nh thưng 0.633 4.1
38 Nam 49 Nhóm 1 23 nh thưng 6.3 4.4
32 Nam 50 Nhóm 1 22 nh thưng 7.545 4.3
12 Nam 51 Nhóm 2 20 nh thưng 4.823 1.3
24 N 51 Nhóm 2 21 nh thưng 2.608 2
41 Nam 51 Nhóm 2 23 nh thưng 6.2 3
46 N 52 Nhóm 2 24 nh thưng 3.36 2
26 Nam 54 Nhóm 2 22 nh thưng 5 4
34 N 55 Nhóm 2 22 nh thưng 6.17 6
1 Nam 57 Nhóm 2 17 Thiếu cân 5 2
10 N 57 Nhóm 2 19 nh thưng 5 2
27 N 57 Nhóm 2 22 nh thưng 6.235 4.1
42 N 58 Nhóm 2 23 nh thưng 7.05 4.1
9 Nam 59 Nhóm 2 19 Bình thưng 6.942 3
3 Nữ 60 Nhóm 2 18 Thiếu cân 3.36 3
13 N 60 Nhóm 2 20 nh thưng 3.75 1.2
30 N 60 Nhóm 2 22 nh thưng 5.36 4.2
31 N 60 Nhóm 2 22 nh thưng 6.58 4.4
33 Nam 60 Nhóm 2 22 nh thưng 6.44 2.3
43 Nam 60 Nhóm 2 24 nh thưng 6.3 4.4
8 Nam 61 Nhóm 3 19 Bình thưng 7.17 3
21 N 61 Nhóm 3 21 nh thưng 5.375 3.1
50 N 62 Nhóm 3 25 Tha cân 7.75 4
11 N 63 Nhóm 3 20 nh thưng 4.217 5
25 Nam 63 Nhóm 3 22 nh thưng 4.13 2.1
45 Nam 63 Nhóm 3 24 nh thưng 5 3
2 Nữ 64 Nhóm 3 18 Thiếu cân 4.38 3
15 Nam 64 Nhóm 3 20 nh thưng 6.9 4
47 Nam 64 Nhóm 3 24 nh thưng 7.17 1
49 N 64 Nhóm 3 25 Tha cân 7.36 4.6
4 Nam 65 Nhóm 3 18 Thiếu cân 5.92 4
hdl
(mmol/L)
ldl
(mmol/L)
Bài tập Excel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Excel - Người đăng: hoangthithuong11to
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Bài tập Excel 9 10 188