Ktl-icon-tai-lieu

Bài Tập Excel

Được đăng lên bởi Tran Ngoc
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2742 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đại học Nông Lâm - TPHCM

Thực hành Nhập môn Tin học – Microsoft Excel

Bài thực hành 1
1. Kiểm tra các xác lập sau đây của Windows trong Control Panel theo quy cách Việt Nam :
a) Quy cách cho dữ liệu kiểu số (Number)
- Kí hiệu thập phân (Decimal symbol) : dấu phẩy.
- Kí hiệu phân cách hàng ngàn (Digit grouping symbol) : dấu chấm
- Số chữ số lẻ ở phần thâp phân (No. of digits after decimal)
- Kí hiệu dùng làm dấu cho số âm (Negative sign symbol) : dấu trừ
- Dạng hiển thi cho số âm (Negative number format)
- Kí hiệu phân cách giữa các đối số trong hàm (List separator) : dấu chấm phẩy
- Hệ thống đo lường được sử dụng (Measurement system) : metric
Lưu ý : 3 ký hiệu (số lẽ thập phân, phân cách hàng ngàn, phân cách đối số) phải khác nhau.
b) Quy cách cho dữ liệu kiểu ngày tháng (date)
- Dạng ngày được sử dụng (Short date format) : dd/MM/yyyy (14/11/2004)
- Dạng ngày (Long date format) : dd MMMM yyyy (14 Novmber 2004)
- Date separator (Kí hiệu phân cách giữa các thành phần ngày, tháng, năm) : dấu /
c) Quy cách cho dạng tiền tệ (Currency)
- Kí hiệu tiền tệ (Currency symbol) : có thể thêm đơn vị tiền tệ mới
(vd : Đồng hay VNĐ)
- Dạng trình bày cho số dương (Positive currency format) : vị trí đơn vị tiền tệ.
- Dạng trình bày cho số âm (Negative currency format)
- Kí hiệu thập phân (Decimal symbol) : dấu phẩy
- Kí hiệu phân cách hàng ngàn (Digit grouping symbol) : dấu chấm
Lưu ý: Có thể thay đổi cho phù hợp với nhu cầu sử dụng; tuy nhiên, việc nhập dữ liệu
vào bảng tính phải luôn tuân theo các thiết lập hiện thời của hệ thống.
2) Khởi động Excel, thực hiện các yêu cầu sau đây cho giao diện:
- Tắt / mở thanh công cụ chuẩn (Standard toolbar)
- Tắt / mở thanh công cụ định dạng (Formatting toolbar)
- Tắt / mở thanh công cụ vẽ (Drawing toolbar)
- Tắt / mở nút Fill Handle.
- Dùng chuột (Mouse) thay đổi vị trí của các thanh công cụ
- Tắt / mở thanh công thức (Formula bar)
- Thay đổi kiểu Font mặc định cho bảng tính là Tahoma, size 12; Arial, size 10; Times
New Roman, size 12.
- Thay đổi số sheets mặc định cho một workbook mới là 2, 3, 4.
- Tắt/mở các thanh cuộn ngang và dọc (Horizontal scroll bar va Vertical scroll bar)
- Tắt/mở chế độ điền dữ liệu đầy đủ cho ô (Enable Autocomplete for cell values)
----------------------------------- Mỗi lần thực hành, sinh viên nên kiểm tra lại các tham số về Number, Date, … của hệ
thống theo định dạng của Việt Nam.
 Thường xuyên lưu tập tin (Save) trong quá trình làm việc với Excel.
 Sinh viên nên có 1 đĩa mềm để copy lại các bài tập....
Đại học Nông Lâm - TPHCM Thực hành Nhập môn Tin học – Microsoft Excel
Bài thực hành 1
1. Kiểm tra các xác lập sau đây của Windows trong Control Panel theo quy cách Việt Nam :
a) Quy cách cho dữ liệu kiểu số (Number)
- Kí hiệu thập phân (Decimal symbol) : dấu phẩy.
- Kí hiệu phân cách hàng ngàn (Digit grouping symbol) : dấu chấm
- Số chữ số lẻ ở phần thâp phân (No. of digits after decimal)
- Kí hiệu dùng làm dấu cho số âm (Negative sign symbol) : dấu trừ
- Dạng hiển thi cho số âm (Negative number format)
- Kí hiệu phân cách giữa các đối số trong hàm (List separator) : dấu chấm phẩy
- Hệ thống đo lường được sử dụng (Measurement system) : metric
Lưu ý : 3 ký hiệu (số lẽ thập phân, phân cách hàng ngàn, phân cách đối số) phải khác nhau.
b) Quy cách cho dữ liệu kiểu ngày tháng (date)
- Dạng ngày được sử dụng (Short date format) : dd/MM/yyyy (14/11/2004)
- Dạng ngày (Long date format) : dd MMMM yyyy (14 Novmber 2004)
- Date separator (Kí hiu phân cách giữa các tnh phần ngày, tháng, năm) : dấu /
c) Quy cách cho dạng tiền tệ (Currency)
- Kí hiệu tiền tệ (Currency symbol) : có thể thêm đơn vị tiền tệ mới
(vd : Đồng hay VNĐ)
- Dạng trình bày cho số dương (Positive currency format) : vị trí đơn vị tiền tệ.
- Dạng trình bày cho số âm (Negative currency format)
- Kí hiệu thập phân (Decimal symbol) : dấu phẩy
- Kí hiệu phân cách hàng ngàn (Digit grouping symbol) : dấu chấm
Lưu ý: Có thể thay đổi cho phù hợp với nhu cầu sử dụng; tuy nhiên, việc nhập dữ liệu
vào bảng tính phải luôn tuân theo các thiết lập hiện thời của hệ thống.
2) Khởi động Excel, thực hiện các yêu cầu sau đây cho giao diện:
- Tắt / mở thanh công cụ chuẩn (Standard toolbar)
- Tắt / mở thanh công cụ định dạng (Formatting toolbar)
- Tắt / mở thanh công cụ vẽ (Drawing toolbar)
- Tắt / mở nút Fill Handle.
- Dùng chuột (Mouse) thay đổi vị trí của các thanh công cụ
- Tắt / mở thanh công thức (Formula bar)
- Thay đổi kiểu Font mặc định cho bảng tính là Tahoma, size 12; Arial, size 10; Times
New Roman, size 12.
- Thay đổi số sheets mặc định cho một workbook mới là 2, 3, 4.
- Tắt/mở các thanh cuộn ngang và dọc (Horizontal scroll bar va Vertical scroll bar)
- Tắt/mở chế độ điền dữ liệu đầy đủ cho ô (Enable Autocomplete for cell values)
------------------------------------
Mỗi lần thực hành, sinh viên nên kiểm tra lại các tham số về Number, Date, … của hệ
thống theo định dạng của Việt Nam.
Thường xuyên lưu tập tin (Save) trong quá trình làm việc với Excel.
Sinh viên nên có 1 đĩa mềm để copy lại các bài tập.
Trang 1
Bài Tập Excel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài Tập Excel - Người đăng: Tran Ngoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Bài Tập Excel 9 10 435