Ktl-icon-tai-lieu

bài tập excel

Được đăng lên bởi Lê Mỹ
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 580 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BAØI TAÄP VEÀ CHUOÃI
LOÂ HAØNG
TV092000SN
ML082000PN
TL072000TB
MG092000SY
TV072000PN
VD082000SN
TL082000EL
TL072000SP

2 k/töï 4 k/töï 2 k/töï 4 k/töï K/töï thöù K/töï 2 k/töï ñaàu vaø K/töï 3,4 /
ñaàu ñaàu cuoái cuoái 3 vaø 4 5,6,7,8 2 k/töï cuoái k/töï 5,6,7,8
TV
ML
TL
MG
TV
VD
TL
TL

TV09
ML08
TL07
MG09
TV07
VD08
TL08
TL07

SN
PN
TB
SY
PN
SN
EL
SP

00SN
00PN
00TB
00SY
00PN
00SN
00EL
00SP

09
08
07
09
07
08
08
07

2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000

TVSN
MLPN
TLTB
MGSY
TVPN
VDSN
TLEL
TLSP

092000
082000
072000
092000
072000
082000
082000
072000

Mid , Left , Right , Date, Value
Tyû giaù USD
STT

Maõ soá

Loaïi

Thaùng

Ngaøy

Ngaøy thaùng

14560
Soá löôïng

Ñôn giaù

10A12200225 hang loaiA

12

25

12/25/2002 10

50 USD

25B11200208 hang loaiB

11

08

11/8/2002 25

25 USD

30C10200218 hang loaiC

10

18

10/18/2002 30

13 USD

15A09200230 hang loaiA

09

30

9/30/2002 15

50 USD

45B11200208 hang loaiB

11

08

11/8/2002 45

25 USD

32A05200224 hang loaiA

05

24

5/24/2002 32

50 USD

40C06200218 hang loaiC

06

18

6/18/2002 40

13 USD

45A07200227 hang loaiA

07

27

7/27/2002 45
Toång coäng
?

50 USD

Xöû duïng caùc haøm cô baûn
Moâ taû2: kyù töï ñaàu cho bieát soá löôïng
Kyù töï thöù 3 cho bieát loai
Kyù töï 4, 5 cho bieát thaùng
Kyù töï 6, 7, 8, 9 cho bieát naêm
Kyù töï 10, 11 cho bieát ngaøy

12/25/2002

123456

123

Thaønh tieàn

Mid , Left , Right , Date, Value
Mod, Int , Count , Counta, Sum
Click vaøo ñaây ñeå xem höôùng daãn

Khaùch haøng
An Tuaán
Hoaøi Vi
Anh Thö
Bao Minh
Tuù Kieät
Traàn Vuõ
Leâ Dung
Ñöùc Bình

Giôû Baét ñaàu
10:12
8:10
7:15
5:20
4:20
1:15
12:03
10:00

Giôù Keát thuùc

Thôùi gian ( Phuùt )
11:05
9:10
9:20
7:00
5:05
2:10
13:10
12:00

53
60
125
100
45
55
67
120

Soá cuoäc goïi
17 cuộc
20 cuộc
41 cuộc
33 cuộc
15 cuộc
18 cuộc
22 cuộc
40 cuộc

Toång soá cuoäc goïi
Toång thaønh tieàn
Soá khaùch haøng

Yeâu caàu

Xöû duïng caùc haøm cô baûn
Thôùi gian ( phuùt ) Thôøi gian ñöôïc tính = Giôø keát thuùc - giôø baét ñaàu vaø ñöôïc tính baèng Phuùt
Ñöôïc tính nhu sau : 3 phuùt = 1 cuoäc . Chæ laáy phaàn nguyeân
Soá cuoäc goïi
Laø soá phuùt coøn dö sau khi tính soá cuoäc goïi
Soá phuùt dö
Toång Soá cuoäc goïi * Ñôn giaù
Thaønh tieàn
Bieát ñôn giaù : 800 ñoàng / 1 cuoäc
Tuy nhieân neáu soá phuùt dö > 0 thì ñöôïc tính laø 1 cuoäc

Soá phuùt dö

Thaønh tieàn
2
0
2
1
0
1
1
0

Rank Click
, Max
, Min, Average
vaøo ñaây ñeå xem höôùng daãn
Baûng Toång Keát Hoïc Taäp
Soá TT

Hoï Teân

Xeáp loaïi
ñaïo ñöùc

ñieåm TB
HK 1

ñieåm TB
HK 2

...
BAØI TAÄP VEÀ CHUOÃI
LOÂ HAØNG
TV TV09 SN 00SN 09 2000 TVSN 092000
ML082000PN ML ML08 PN 00PN 08 2000 MLPN 082000
TL072000TB TL TL07 TB 00TB 07 2000 TLTB 072000
MG092000SY MG MG09 SY 00SY 09 2000 MGSY 092000
TV072000PN TV TV07 PN 00PN 07 2000 TVPN 072000
VD082000SN VD VD08 SN 00SN 08 2000 VDSN 082000
TL082000EL TL TL08 EL 00EL 08 2000 TLEL 082000
TL072000SP TL TL07 SP 00SP 07 2000 TLSP 072000
2 k/töï
ñaàu
4 k/töï
ñaàu
2 k/töï
cuoái
4 k/töï
cuoái
K/töï thöù
3 vaø 4
K/töï
5,6,7,8
2 k/töï ñaàu vaø
2 k/töï cuoái
K/töï 3,4 /
k/töï 5,6,7,8
TV092000SN
bài tập excel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập excel - Người đăng: Lê Mỹ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
bài tập excel 9 10 19