Ktl-icon-tai-lieu

bài tap excel

Được đăng lên bởi Gấu Trúc Đạo Đạo
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 328 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngaøy
16-02
21-03
28-03
12-04
17-06
15-09
25-11
30-11
22-12
23-12

Coâng ty xuaát khaåu Nhaø Roàng
Toâng giaù trò xuaát khaåu noâng saûn naêm 2000
Maõ haøng Teân haøng Giaù/taán (USD) Soá löôïng(taán) Toång giaù trò
Ca04
205
Ba01
800
Ca03
520
Tr03
1200
Ba02
5320
Tr04
205
Ca02
720
Tr02
670
Tr03
925
Ca02
135
Toång coäng

Caâu hoûi:
1. Döïa vaøo hai chöõ ñaàu coät Maõ haøng vaø baûng A ñeå ñieàn vaøo coät teân haøng
2. Döïa vaøo hai chöõ cuoái coät Maõ haøng vaø baûng B ñeå ñieàn vaøo coät giaù
3. Tính coät toång giaù trò theo coâng thöùc: (Soá löôïng * giaù) + 5% thueá
4. Tính toång giaù trò cuûa Cafe, Traø, Baép
(Baøi giaûi ôû Sheet2)

Baûng phuï A
Maõ
Teân haøng
Ca
Cafe
Ba
Baép
Tr
Traø
Baûng phuï B
Maõ
Giaù

01
40

02
120

03
210

04
250

Coâng ty xuaát khaåu Nhaø Roàng
Toåâng giaù trò xuaát khaåu noâng saûn naêm 2000
Ngaøy
Maõ haøng
Teân haøng Giaù/taán (USD) Soá löôïng(taán) Toång giaù trò (USD)
16-02
Ca04
Cafe
250
205
53,813
21-03
Ba01
Baép
40
800
33,600
28-03
Ca03
Cafe
210
520
114,660
12-04
Tr03
Traø
210
1200
264,600
17-06
Ba02
Baép
120
5320
670,320
15-09
Tr04
Traø
250
205
53,813
25-11
Ca02
Cafe
120
720
90,720
30-11
Tr02
Traø
120
670
84,420
22-12
Tr03
Traø
210
925
203,963
23-12
Ca02
Cafe
120
135
17,010
Toåäng coäng
1,586,918
Toâång giaù trò cuûa:(USD)
Click vaøo caùc oâ maøu vaøng
Cafe
276202.5
Click vaøo caùc oâ maøu vaøng
ñeå
ng
c,cñöa
ñeåxem
xemcoâcoâ
ngthöù
thöù
, ñöatroû
troû
Baép
703920
chuoä
t
ñeá
n
hình
tam
giaù
c
chuoät ñeán hình tam giaùc
Traø
606795
maø
uuñoû
c ctreâ
nnphaû
ii
maø
ñoûôûôûgoù
goù
treâ
phaû
TC
1,586,918
ñeå
ñeåxem
xemghi
ghichuù
chuù

Baûng phuï A
Maõ
Teân haøng
Ca
Cafe
Ba
Baép
Tr
Traø
Baûng phuï B
Maõ
Giaù

01
40

02
120

03
210

04
250

...
Coâng ty xuaát khaåu Nhaø Roàng
Toâng giaù trò xuaát khaåu noâng saûn naêm 2000
Ngaøy Maõ haøng Teân haøng Giaù/taán (USD) Soá löôïng(taán) Toång giaù trò
16-02 Ca04 205
21-03 Ba01 800
28-03 Ca03 520
12-04 Tr03 1200
17-06 Ba02 5320
15-09 Tr04 205
25-11 Ca02 720
30-11 Tr02 670
22-12 Tr03 925
23-12 Ca02 135
Toång coäng
Caâu hoûi:
1. Döïa vaøo hai chöõ ñaàu coät Maõ haøng vaø baûng A ñeå ñieàn vaøo coät teân haøng
2. Döïa vaøo hai chöõ cuoái coät Maõ haøng vaø baûng B ñeå ñieàn vaøo coät giaù
3. Tính coät toång giaù trò theo coâng thöùc: (Soá löôïng * giaù) + 5% thueá
4. Tính toång giaù trò cuûa Cafe, Traø, Baép
(Baøi giaûi ôû Sheet2)
bài tap excel - Trang 2
bài tap excel - Người đăng: Gấu Trúc Đạo Đạo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
bài tap excel 9 10 722