Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP EXCEL

Được đăng lên bởi Jackie Tran
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 426 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP EXCEL
Baøi 1
Moät tröôøng hoïc duøng Excel ñeå laäp baûng toång keát ñieåm cuoái naêm vaø xeùt leân lôùp cho sinh
vieân treân cô sôû ñieåm caùc moân thi. Bảng ñiểm caùc moân thi của sinh vieân hieän ñang ñöôïc löu
trong baûng tính (sheet BANG DIEM) nhö sau :

Tieâu chuaån phaân loại hoïc löïc :

1

Yeâu cầu
1) Taïo hai baûng neâu treân (sheet BANG DIEM)
2) Laäp baûng toång keát naêm hoïc theo maãu neâu döôùi ñaây(sheet TONG KET).

Caùc chi tieát lieân quan :


Ñieåm toång keát = trung bìng coäng cuûa caùc ñieåm thi



Vị thứ: Xếp vị thứ theo điểm tổng kết.



Loaïi hoïc löïc: phuï thuoäc ÑTK (caên cöù vaøo baûng tieâu chuaån) hoaëc duøng haøm IF



Soá moân khoâng ñaït : soá moân coù ñieåm thi döôùi 5 ñieåm



Ghi chuù : keát quaû xeùt leân lôùp (nôï moân, ôû laïi hoaëc ñeå troáng trong tröôøng hôïp sinh
vieân ñöôïc leân lôùp). Sinh vieân ñöôïc leân lôùp neáu soá moân khoâng ñaït baèng 0, ñöôïc nôï
moân neáu coù moân khoâng ñaït, nhöng ñieåm toång keát vaãn ñaït töø 5.0 trôû leân. Trong
tröôøng hôp coøn laïi, sinh vieân phaûi ôû laïi lôùp.

3) Saép xeáp laïi danh saùch sinh vieân theo thöù töï giaûm daàn cuûa ñieåm toång keát. Caùc sinh
vieân coù cuøng ñieåm toång keát ñöôïc saép xeáp theo thöù töï taêng daàn cuûa maõ sinh vieân.
4) Ruùt trích töø baûng treân danh saùch caùc sinh vieân leân lôùp coù ñieåm thi D1 ñaït töø 7 ñieåm
trôû leân vaø ñieåm toång keát ñaït töø 5.5 trôû leân. Löu keát quaû vaøo moät baûng môùi.
5) Thoáng keâ soá sinh vieân leân lôùp, ôû laïi, nôï moân.
6) Taïo bieåu ñoà coät, bieåu ñoà tyû leä cho caùc soá lieäu vöøa thoáng keâ.
7) Löu baûng tính vaøo taäp tin ‘Tong ket cuoi nam’.

2

Baøi 2
Moät xí nghieäp giao cho caùc coâng nhaân gia coâng 6 loaïi saûn phaåm (A, B, C, D, E, F) vôùi ñôn
giaù ñöôïc neâu trong ñôn giaù gia coâng döôùi ñaây. Moãi coâng nhaân chæ ñöôïc giao moät loaïi saûn
phaåm nhaát ñịnh, caùc saûn phaåm giao noäp ñöôïc xí nghieäp nghieäm thu vaø chia thaønh hai loaïi
ñaït vaø khoâng ñaït yeâu caàu. Tyû leä saûn phaåm khoâng ñaït cho pheùp laø 2% (treân soá saûn phaåm thöïc
hieän). Neáu vöôït tyû leä naøy, coâng nhaân seõ bò phaït soá tieàn baèng 3 laàn ñôn giaù gia coâng cho moãi
saûn phaåm khoâng ñaït.

Yeâu caàu
1) Duøng Excel ñeå laäp baûng löông thaùng 4/2005 cho caùc coâng nhaân (maãu döôùi )

3

Caùc coâng thöùc vaø chi tieát lieân quan :


Thaønh tieàn = Soá SP ñaït * Ñôn giaù gia coâng



Soá SP khoâng ñaït = Soá SP nhaän – Soá SP ñaït



Tyû leä khoâng ñaït = Soá SP khoâng ñaït/ Soá SP n...
1
BÀI TẬP EXCEL
Baøi 1
Moät tröôøng hoïc duøng Excel ñeå laäp baûng toång keát ñieåm cuoái naêm vaø xeùt leân lôùp cho sinh
vieân treân sôû ñieåm caùc moân thi. Bng ñim caùc moân thi ca sinh vieân hieän ñang ñöôïc löu
trong baûng tính (sheet BANG DIEM) nhö sau :
Tieâu chuaån phaân loại hoïc löïc :
BÀI TẬP EXCEL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP EXCEL - Người đăng: Jackie Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
BÀI TẬP EXCEL 9 10 872