Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập excel cơ bản

Được đăng lên bởi nguyenthanh11a5zz
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 263 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1
BÀI TẬP EXCEL
Baøi 1
Moät tröôøng hoïc duøng Excel ñeå laäp baûng toång keát ñieåm cuoái naêm vaø xeùt leân lôùp cho sinh
vieân treân sôû ñieåm caùc moân thi. Bng ñim caùc moân thi ca sinh vieân hieän ñang ñöôïc löu
trong baûng tính (sheet BANG DIEM) nhö sau :
Tieâu chuaån phaân loại hoïc löïc :
Bài tập excel cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập excel cơ bản - Người đăng: nguyenthanh11a5zz
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Bài tập excel cơ bản 9 10 817