Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập excel cơ bản có lời giải

Được đăng lên bởi thiensu109
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 867 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢNG LƯƠNG THÁNG 12/94
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TEN
NAM
THU
HOA
DONG
THANH
QUANG
NAM
TRUNG
THAO
TRUNG

Phụ cấp theo SNCT:
MA SO
A4
C2
D1
B4
B7
C5
B3
B5
A6
D2

LCB
600
480
390
520
520
480
520
520
600
390

NC
23
25
28
24
23
25
25
25
22
28

MA LOAI
A
C
D
B
B
C
B
B
A
D

SNCT
4
2
1
4
7
5
3
5
6
2

BANG TINH HE SO THEO SNCT

MA LOAI
A
B
C
D

SO NAM CONG TAC
<4
<7
>=7
10
12
15
9
11
14
9
10
12
8
9
11

YÊU CẦU:
1. Thêm cột THUC LANH sau PHU CAP
2. Lập công thức điền dữ liệu vào cột MA LOAI: là 1 ký tự bên trái của MA SO.
3. Lập công thức tính SNCT: là một ký tự cuối của MA SO và chuyển sang giá trị số ( dùng hàm RIGH
4. Tính HE SO dựa vào MA LOAI, SNCT và BANG TINH HE SO ( dùng hàm VLOOKUP)
Gợi ý: Dò tìm trong BANG TINH HE SO với giá trị dò là MA LOAI; Số cột lấy thuộc dạng phức tạp : IF
5. Tính Ngày công tính lương (NCTL): Biết nếu NC>24, thì phần ngày công vượt trên 24 được tính gấp
Ví dụ: Ông A có NC =25 thì NCTL là : (25-24)*2+24 =26 ngày
6. Tính LUONG = LCB * HE SO * NCTL
7. Tính PHU CAP: = SNCT * 10000 + Nếu MA LOAI là "A" thì được + 6000
Nếu lấy 10000 ở ô H1, 6000 ở ô L1 ( cần phải cố định 2 ô dùng chung này)
8. Tính THUC LANH = LUONG + PHU CAP nhưng THUC LANH này không được thấp hơn 140000
(Nếu LUONG + PHU CAP <140000 thì THUC LANH là 140000, ngược lại THUC LANH là LUONG +
9. Dùng Advanced Filter trích ra các dòng có MA LOAI là B và NC >24
10. Sắp xếp danh sách theo TEN tăng dần, trùng TEN thì sắp theo THUC LANH giảm dần
11. Lập BANG TONG KET sau vào cuối bảng tính
Số năm công
1 tác
2
3
4
5
6
Số người ?
?
?
?
?
?
Tổng thực ?lãnh
?
?
?
?
?

10000

Phụ cấp theo MA LOAI:

HE SO
12
9
8
11
14
10
9
11
12
8

NCTL

LUONG

trị số ( dùng hàm RIGHT và VALUE)
VLOOKUP)
thuộc dạng phức tạp : IF(SNCT<?,2,IF(SNCT<?,3,4))
ượt trên 24 được tính gấp đôi; ngược lại giữ nguyên NC

g được thấp hơn 140000
UC LANH là LUONG + PHU CAP; dùng hàm IF hay MAX)

H giảm dần
7
?
?

PHU CAP

6000
THỰC LÃNH

...
BẢNG LƯƠNG THÁNG 12/94
Phụ cấp theo SNCT:
STT TEN MA SO LCB NC MA LOAI SNCT
1 NAM A4 600 23 A 4
2 THU C2 480 25 C 2
3 HOA D1 390 28 D 1
4 DONG B4 520 24 B 4
5 THANH B7 520 23 B 7
6 QUANG C5 480 25 C 5
7 NAM B3 520 25 B 3
8 TRUNG B5 520 25 B 5
9 THAO A6 600 22 A 6
10 TRUNG D2 390 28 D 2
BANG TINH HE SO THEO SNCT
MA LOAI
SO NAM CONG TAC
<4 <7 >=7
A 10 12 15
B 9 11 14
C 9 10 12
D 8 9 11
YÊU CẦU:
Gợi ý: Dò tìm trong BANG TINH HE SO với giá trị dò là MA LOAI; Số cột lấy thuộc dạng phức tạp : IF(SNCT<?,2,IF(SNCT<?,3,4))
Ví dụ: Ông A có NC =25 thì NCTL là : (25-24)*2+24 =26 ngày
Nếu lấy 10000 ở ô H1, 6000 ở ô L1 ( cần phải cố định 2 ô dùng chung này)
9. Dùng Advanced Filter trích ra các dòng có MA LOAI là B và NC >24
11. Lập BANG TONG KET sau vào cuối bảng tính
Số năm công tác
1 2 3 4 5 6
Số người ? ? ? ? ? ?
Tổng thực lãnh
? ? ? ? ? ?
1. Thêm cột THUC LANH sau PHU CAP
2. Lập công thức điền dữ liệu vào cột MA LOAI: là 1 ký tự bên trái của MA SO.
3. Lập công thức tính SNCT: là một ký tự cuối của MA SO và chuyển sang giá trị số ( dùng hàm RIGHTVALUE)
4. Tính HE SO dựa vào MA LOAI, SNCT và BANG TINH HE SO ( dùng hàm VLOOKUP)
5. Tính Ngày công tính lương (NCTL): Biết nếu NC>24, thì phần ngày công vượt trên 24 được tính gấp đôi; ngược lại giữ nguyên NC
6. Tính LUONG = LCB * HE SO * NCTL
7. Tính PHU CAP: = SNCT * 10000 + Nếu MA LOAI là "A" thì được + 6000
8. Tính THUC LANH = LUONG + PHU CAP nhưng THUC LANH này không được thấp hơn 140000
(Nếu LUONG + PHU CAP <140000 thì THUC LANH là 140000, ngược lại THUC LANH là LUONG + PHU CAP; dùng hàm IF hay MAX)
10. Sắp xếp danh sách theo TEN tăng dần, trùng TEN thì sắp theo THUC LANH giảm dần
Bài tập excel cơ bản có lời giải - Trang 2
Bài tập excel cơ bản có lời giải - Người đăng: thiensu109
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tập excel cơ bản có lời giải 9 10 758