Ktl-icon-tai-lieu

bài tập excel có lời giải

Được đăng lên bởi votuvinhvinhvotu
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 397 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khách sạn Sài Gòn
BẢNG CHI PHÍ THUÊ KHÁCH SẠN
TT
Loại phòng
1
L2A
2
L2B
3
TRA
4
L1B
5
L2B
6
TRB
7
L1A
8
L2A
9
TRA
10
L2B
11
TRA
12
L1A
13
TRB
14
L1B

Bảng giá phòng
Loại phòng
TRA
ĐG tuần
ĐG ngày
Bảng Doanh Thu
Loại phòng
TRA
Doanh thu

Ngày đến Ngày đi
Số tuần
12/5/06
17/05/06
5
15/04/06
15/04/06
0
14/05/06
28/05/06
14
15/04/06
5/21/2006
-3242
17/05/06
6/1/2006
-3992
19/05/06
28/05/06
3288
21/05/06
26/05/06
1826
22/05/06
25/05/06
1096
22/05/06
23/05/06
365
22/05/06
28/05/06
2192
23/05/06
26/05/06
1096
22/05/06
26/05/06
1461
24/05/06
30/05/06
-34334
29/05/06
6/10/2006
-8366

TRB
700000
110000

L1A
600000
90000

TRB

L1B
500000
75000

L1A

400000
65000

L1B

Số ngày lẻ

Đơn giá

Đơn giá

300000

50000

250000

45000

700000

110000

400000

65000

250000

45000

600000

90000

500000

75000

300000

50000

700000

110000

250000

45000

700000

110000

500000

75000

600000

90000

400000

65000

Tổng cộng:

L2A

L2B
300000
250000
50000
45000

L2A

L2B

Thành tiền

...
Khách sạn Sài Gòn
BẢNG CHI PHÍ THUÊ KHÁCH SẠN
TT Loại phòng Ngày đến Ngày đi Số tuần
1 L2A 12/5/06 17/05/06
5
2 L2B 15/04/06 15/04/06
0
3 TRA 14/05/06 28/05/06
14
4 L1B 15/04/06 5/21/2006
-3242
5 L2B 17/05/06 6/1/2006
-3992
6 TRB 19/05/06 28/05/06
3288
7 L1A 21/05/06 26/05/06
1826
8 L2A 22/05/06 25/05/06
1096
9 TRA 22/05/06 23/05/06
365
10 L2B 22/05/06 28/05/06
2192
11 TRA 23/05/06 26/05/06
1096
12 L1A 22/05/06 26/05/06
1461
13 TRB 24/05/06 30/05/06
-34334
14 L1B 29/05/06 6/10/2006
-8366
Tổng cộng:
Bảng giá phòng
Loại phòng TRA TRB L1A L1B
ĐG tuần 700000 600000 500000 400000
ĐG ngày 110000 90000 75000 65000
Bảng Doanh Thu
Loại phòng TRA TRB L1A L1B
Doanh thu
bài tập excel có lời giải - Trang 2
bài tập excel có lời giải - Người đăng: votuvinhvinhvotu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
bài tập excel có lời giải 9 10 482