Ktl-icon-tai-lieu

bài tập form

Được đăng lên bởi lenguyenquoccuong960
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 197 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài Tập Form _ sử dụng file Baitap_SV.Accdb

1/. Tạo Form NHANVIEN:

+ Đặt thuộc tính cho Form:
Default View: Single Form; Record Selectors: No; Dividing Lines: Yes; Scroll Bars: Neither…
+ Tạo các nút lệnh bằng Wizards:
First Record, Previous Record, Next Record, Last Record, Find Record, Delete Record, Add
Record, Close Form, Open Report (phần Report sẽ học sau)

2/. Tạo Form DUAN: có nhúng Subform THAMGIA
+ Tạo Form THAMGIA: (subform)

+ Có 2 Combo box MANV, MADA lấy nguồn từ NHANVIEN, DUAN
Row Source Type: Table/Query; Row Source: NHANVIEN; Bound Column: 1; Column Count: 4;
Column Widths: 1”;2”;1”;1”; List Width: 5”; Limit To List: Yes. Tương tự cho Combo box MADA.
+ Đặt thuộc tính cho Form:

Default View: Continuous Form;

+ Tạo Form DUAN: (Main form) có nhúng Subform THAMGIA

+ Đặt thuộc tính cho Subform THAMGIA:
Link Master Fields: MADA; Link Child Fields: MADA; Locked: No.
+ Tạo các nút lệnh bằng Wizards: Tương tự Form NHANVIEN.
+ Kết quả hiển thị:

3/. Tạo Form HANG:

+ Có 2 Combo box DVT, NUOCSX lấy nguồn từ Value List
Row Source Type: Value List; Row Source: "Kg";"Bộ";"Cái";"Thùng";"Met";"Cặp",…
Limit To List: No. Tương tự cho Combo box NUOCSX.

+ Kết quả hiển thị:

+ Tạo các nút lệnh bằng Wizards: Tương tự Form NHANVIEN.

4/. Tạo Form KHACH:

+ Kết quả hiển thị:

5/. Tạo Form DATHANG:
+ Tạo Form CTDATHANG: (Subform)

+ Tạo Form DATHANG: (Mainform) có nhúng Subform CTDATHANG

+ Kết quả hiển thị:

6/. Tạo Form DATHANG1: một dạng Form thường gặp khác
+ Tạo CTDATHANG1:

+ Đặt thuộc tính cho Form:
Record Source: SELECT CTDATHANG.SPDH, CTDATHANG.MAHG, HANG.TENHG,
HANG.DVT, CTDATHANG.SL, CTDATHANG.DG FROM HANG INNER JOIN
CTDATHANG ON HANG.MAHG = CTDATHANG.MAHG;
Default View: Continuous Form
+ Đặt thuộc tính cho control SPDH:

Visible: No.

+ Tạo Form DATHANG1:

+ Kết quả hiển thị:

...
Bài Tập Form _ s dng file Baitap_SV.Accdb
1/. To Form NHANVIEN:
+ Đặt thuộc tính cho Form:
Default View: Single Form; Record Selectors: No; Dividing Lines: Yes; Scroll Bars: Neither
+ Tạo các nút lệnh bng Wizards:
First Record, Previous Record, Next Record, Last Record, Find Record, Delete Record, Add
Record, Close Form, Open Report (phn Report s hc sau)
bài tập form - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập form - Người đăng: lenguyenquoccuong960
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
bài tập form 9 10 931