Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP HỆ CSDL

Được đăng lên bởi Út Phương Nht
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 474 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trang 4: Sửa MASV trong table SinhVien
Ý tưởng: Để xóa được MaSV, đầu tiên ta ngắm nhìn xem MaSV có trong các table nào.
Ở bài tập này MaSV tồn tại trong 2 bảng: SinhVien và KetQua. Nếu như ta sửa MaSV
trong bảng SinhVien thì sẽ gây lỗi do MaSV là khóa chính và nó được tham chiếu đến
MaSV là khóa ngoại trong bảng kết quả. Còn nếu ta sửa MaSV trong bảng KetQua thì lúc
này MaSV trong SinhVien không đồng bộ và gây ra lỗi tham chiếu (foreign key)
Vì thế ta phải chép những bộ nào cần sửa ra bảng tạm, sau đó chỉnh sửa MaSV trên bảng
tạm đó và chép ngược về bảng chính
Bước 1: Chép MaSV cần sửa trong bảng KetQua ra bảng tạm (temp_kq)
Bước 2: Chép MaSV cần sửa trong bảng SinhVien ra bảng tạm (temp_sv)
Bước 3: Xóa MaSV cũ trong KetQua
Bước 4: Xóa MaSV cũ trong SinhVien
Bước 5: Cập nhật MaSV mới trong temp_sv
Bước 6: Cập nhật MaSV mới trong temp_kq
Bước 7: Chép bảng temp_sv sang SinhVien. Sau đó xóa temp_sv
Bước 8: Chép bảng temp_kq sang KetQua. Sau đó xóa temp_kq
BEGIN
IF EXISTS (SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
WHERE TABLE_NAME = 'temp_MaSV')
DROP TABLE temp_MaSV
-- tao bang tam ket qua
SELECT * INTO temp_MaSV
from KETQUA
WHERE MaSV = @masv_old
-- xoa sinh vien trong ket qua
DELETE FROM KETQUA WHERE MaSV = @masv_old
-- sua masv trong sinhvien
UPDATE SINHVIEN SET MaSV = @masv_new
WHERE MaSV = @masv_old
-- sua masv moi trong bang ta,
UPDATE temp_MaSV SET MaSV = @masv_new
-- them vao ket qua bang tam do
INSERT INTO KETQUA SELECT * FROM temp_MaSV
END;

-- Sử dụng
exec sp_updateSinhVien @masv_old = '90002', @masv_new = '91002'
Sửa MaKhoa trong table Khoa
Đối với bài này hơi khó hơn 1 chút. Vì sao? Nếu như bài trên thì MaKhoa nằm trong 2
table là Khoa và SinhVien. Nếu ta sửa table SinhVien (trong lúc delete MaSV cũ để sửa
trên table temp_SV) thì gây ra những MaSV không có thông tin trong bảng KetQua
(MaSV tồn tại trong KetQua mà không tồn tại trong SinhVien). Vì thế lúc này phải phát
sinh ra thêm sửa bảng KetQua
Các bước thực hiện:
- Tạo bảng tạm sinh viên temp_sv (MaKhoa cũ)
- Tạo bảng tạm kết quả temp_kq (MaSV cũ)
- Xóa các bộ có MaSV nằm trong bảng KetQua (với điều kiện makhoa cũ)
- Xóa các bộ có MaKhoa cũ nằm trong SinhVien (với điều kiện makhoa cũ)
- Sửa MaKhoa mới trong bảng temp_sv
- Sửa MaKhoa mới trong bảng Khoa (các MaKhoa này bây giờ không được ai tham chiếu
đến nên sửa dễ dàng)
- Đổ dữ liệu temp_sv về SinhVien. Xóa temp_sv
- Đổ dữ liệu temp_kq về KetQua. Xóa temp_kq
CREATE proc sp_updateKhoa
@makh_old as nvarchar(20),
@makh_new as nvarchar(20)
AS
BEGI...
Trang 4: Sa MASV trong table SinhVien
Ý tưởng: Để xóa được MaSV, đầu tiên ta ngm nhìn xem MaSV có trong các table nào.
bài tp này MaSV tn ti trong 2 bng: SinhVien và KetQua. Nếu như ta sửa MaSV
trong bng SinhVien thì sy lỗi do MaSV là khóa chính và nó đưc tham chiếu đến
MaSV là khóa ngoi trong bng kết qu. Còn nếu ta sa MaSV trong bng KetQua thì lúc
này MaSV trong SinhVien không đng b và gây ra li tham chiếu (foreign key)
Vì thế ta phi chép nhng b nào cn sa ra bng tm, sau đó chỉnh sa MaSV trên bng
tạm đó và chép ngược v bng chính
Bước 1: Chép MaSV cn sa trong bng KetQua ra bng tm (temp_kq)
Bước 2: Chép MaSV cn sa trong bng SinhVien ra bng tm (temp_sv)
Bước 3: Xóa MaSV cũ trong KetQua
Bước 4: Xóa MaSV cũ trong SinhVien
Bước 5: Cp nht MaSV mi trong temp_sv
Bước 6: Cp nht MaSV mi trong temp_kq
Bước 7: Chép bảng temp_sv sang SinhVien. Sau đó xóa temp_sv
Bước 8: Chép bảng temp_kq sang KetQua. Sau đó xóa temp_kq
BEGIN
IF EXISTS (SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
WHERE TABLE_NAME = 'temp_MaSV')
DROP TABLE temp_MaSV
-- tao bang tam ket qua
SELECT * INTO temp_MaSV
from KETQUA
WHERE MaSV = @masv_old
-- xoa sinh vien trong ket qua
DELETE FROM KETQUA WHERE MaSV = @masv_old
-- sua masv trong sinhvien
UPDATE SINHVIEN SET MaSV = @masv_new
WHERE MaSV = @masv_old
-- sua masv moi trong bang ta,
UPDATE temp_MaSV SET MaSV = @masv_new
-- them vao ket qua bang tam do
INSERT INTO KETQUA SELECT * FROM temp_MaSV
END;
BÀI TẬP HỆ CSDL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP HỆ CSDL - Người đăng: Út Phương Nht
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
BÀI TẬP HỆ CSDL 9 10 37