Ktl-icon-tai-lieu

Bài Tập JAVA Phần 1

Được đăng lên bởi Lê Trường Lâm
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 497 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC BÀI TẬP CƠ BẢN (PHẦN I)
1. Viết chương trình nhập vào n từ bàn phím, nếu n nguyên dương hãy tính tổng của
1 1 1
1
biểu thức sau: + + + ... + , ngược lại hãy thông báo lỗi. Kết quả định dạng
1 2 3
n
lấy 3 số lẻ.

1 1 1 1 1
+ + + + = 2.283
1 2 3 4 5
Nhập vào n<=0 thì thông báo : Hãy nhập vào số nguyên dương.

Ví dụ: Nhập vào n=5 thì tổng=

2. Viết chương trình nhập vào n từ bàn phím, in ra tổng các số lẻ (1+3+5….+n) nếu
n là số chẳn, và in ra tổng các số chẳn (2+4+6+….n) nếu n là số lẻ.
Ví dụ: Nhập vào n=8 thì tổng=1+3+5+7=16
Nhập n=7 thì tổng=2+4+6=12
3. Viết chương trình tạo ra 100 số ngẫu nhiên từ 10-100. In ra số lớn nhất trong 100
số ngẫu nhiên vừa tạo.
4. Viết chương trình tạo ra 100 số ngẫu nhiên từ 10-100. Đếm số các phần tử chẳn,
số các phần tử lẻ và xuất kết quả ra màn hình.
5. Viết phương thức dùng để chuyển ký tự đầu của mỗi từ trong câu sang chữ

hoa (giống như chức năng Title Case trong MS.Word). Phương thức gồm
một tham số, đó chính là câu cần chuyển. Phương thức trả về câu sau khi
chuyển chữ cái đầu mỗi từ sang chữ hoa.
Ví dụ:
Câu nhập vào: “Hôm qua, trời mưa rất to.”
Câu xuất ra: “Hôm Qua, Trời Mưa Rất To.”
6. Hãy viết phương thức docSoSangChu, phương thức nhận vào một tham số

thuộc kiểu số nguyên (int), phương thức trả về kết quả là chuỗi (String) cho
biết cách đọc số n ra dạng chữ:
Ví dụ: n=235 => Hai trăm ba mươi lăm
n=1305 => Một nghìn ba trăm lẻ năm
7. Viết chương trình nhập vào một chuỗi các con số ngăn cách bởi dấu phNy. Tính tổng
các số đó và xuất ra màn hình.
Ví dụ: N hập vào chuỗi: 12, 4, 5, 7, 8
In ra tổng là: 12+4+5+7+8=36.

8. Viết phương thức dùng để đếm số lần 1 từ nào đó xuất hiện trong một câu.
Phương thức gồm hai tham số, tham số thứ nhất là một câu, tham số thứ hai là từ
cần kiểm tra. Phương thức trả về số lần từ đó xuất hiện trong câu.

9. Viết chương trình nhập vào một chuỗi các ký tự từ bàn phím. Đếm số ký tự
nguyên âm có trong chuỗi vừa nhập (các nguyên âm: a, e, u, o, i).
Ví dụ: Chuỗi nhập vào: “trung tam tin hoc”
Xuất ra tổng các nguyên âm: 4
10. Viết phương thức dùng để thay thế một từ nào đó xuất hiện trong một câu bằng
một từ khác, không phân biệt chữ thường hay chữ hoa (giống như chức năng
Replace All trong MS.Word). Phương thức gồm ba tham số: tham số thứ nhất là
một câu, tham số thứ hai là từ cần thay thế và tham số thứ ba là từ mới. Phương
thức trả về câu sau khi đã thay thế tất cả các từ.
Ví dụ: Câu cần thay: “Ah Hoa! Ah Dao. Hien ah, Thao My”
Cần thay từ “ah” thành từ “Anh”
Æ

Kết quả sau khi thay thế:...
CÁC BÀI TP CƠ BN (PHN I)
1. Viết chương trình nhp vào n t bàn phím, nếu n nguyên dương hãy tính tng ca
biu thc sau:
n
1
...
3
1
2
1
1
1
++++
, ngược li hãy thông báo li. Kết qu định dng
ly 3 s l.
Ví d: Nhp vào n=5 thì tng=
=++++
5
1
4
1
3
1
2
1
1
1
2.283
Nhp vào n<=0 thì thông báo : Hãy nhp vào s nguyên dương.
2. Viết chương trình nhp vào n t bàn phím, in ra tng các s l (1+3+5….+n) nếu
n là s chn, và in ra tng các s chn (2+4+6+….n) nếu n là s l.
Ví d: Nhp vào n=8 thì tng=1+3+5+7=16
Nhp n=7 thì tng=2+4+6=12
3.
Viết chương trình to ra 100 s ngu nhiên t 10-100. In ra s ln nht trong 100
s ngu nhiên va to.
4.
Viết chương trình to ra 100 s ngu nhiên t 10-100. Đếm s các phn t chn,
s các phn t l và xut kết qu ra màn hình.
5.
Viết phương thc dùng để chuyn ký t đầu ca mi t trong câu sang ch
hoa (ging như chc năng Title Case trong MS.Word). Phương thc gm
mt tham s, đó chính là câu cn chuyn. Phương thc tr v câu sau khi
chuyn ch cái đầu mi t sang ch hoa.
Ví d: Câu nhp vào: “Hôm qua, tri mưa rt to.”
Câu xut ra: “Hôm Qua, Tri Mưa Rt To.”
6. Hãy viết phương thc docSoSangChu, phương thc nhn vào mt tham s
thuc kiu s nguyên (int), phương thc tr v kết qu là chui (String) cho
biết cách đọc s n ra dng ch:
Ví d: n=235 => Hai trăm ba mươi lăm
n=1305 => Mt nghìn ba trăm l năm
7. Viết chương trình nhp vào mt chui các con s ngăn cách bi du phNy. Tính tng
các s đó và xut ra màn hình.
Ví d: N hp vào chui: 12, 4, 5, 7, 8
In ra tng là: 12+4+5+7+8=36.
8. Viết phương thc dùng để đếm s ln 1 t nào đó xut hin trong mt câu.
Phương thc gm hai tham s, tham s th nht là mt câu, tham s th hai là t
cn kim tra. Phương thc tr v s ln t đó xut hin trong câu.
Bài Tập JAVA Phần 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài Tập JAVA Phần 1 - Người đăng: Lê Trường Lâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài Tập JAVA Phần 1 9 10 830