Ktl-icon-tai-lieu

Bài Tập JAVA Phần 2

Được đăng lên bởi Lê Trường Lâm
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 448 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC BÀI TẬP CƠ BẢN PHẦN 2
1. Viết chương trình sử dụng JoptionPane để nhập vào 2 số nguyên tương ứng cho
một miền giá trị. In ra số ngẫu nhiên có giá trị trong phạm vi của miền đó.
Thông báo lỗi nếu số thứ hai nhỏ hơn số thứ nhất.

2. Viết chương trình để nhập vào độ F. Sau đó chuyển sang độ C tương ứng, theo
giao diện sau:

Thông báo lỗi cho các trường hợp sau:

3. Tạo form theo mẫu sau:

4. Viết chương trình mô phỏng phép toán theo giao diện sau:

5. Thiết kế giao diện sau:

6. Thiết kế giao diện sau:

7. Thiết kế giao diện sau:

8. Thiết kế giao diện như sau:

9. Thiết kế giao diện như sau:

10. Thiết kế giao diện như sau:

...
CÁC BÀI TP CƠ BN PHN 2
1. Viết chương trình s dng JoptionPane để nhp vào 2 s nguyên tương ng cho
mt min giá tr. In ra s ngu nhiên có giá tr trong phm vi ca min đó.
Thông báo li nếu s th hai nh hơn s th nht.
2. Viết chương trình để nhp vào độ F. Sau đó chuyn sang độ C tương ng, theo
giao din sau:
Thông báo li cho các trường hp sau:
Bài Tập JAVA Phần 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài Tập JAVA Phần 2 - Người đăng: Lê Trường Lâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài Tập JAVA Phần 2 9 10 287