Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập java về nhập liệu từ bàn phím

Được đăng lên bởi mimompo4443
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 384 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài tập java về nhập liệu từ bàn phím!
1. Viết chương trình kiểm tra giá trị một số N nhập vào là chẵn hay lẻ.
import java.io.*;
public class ChanLe {
public static void main (String[] args) throws Exception{
int n;
BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
System.out.print("Nhap n can xem chan hay le: ");
n=Integer.parseInt(in.readLine());
if(n%2==0){
System.out.print("so :"+n+"la so chan");
}
else{
System.out.print("so : "+n+" la so le");
}
}
}
[=========> Bổ sung bài viết <=========]
2. Viết một chương trình hiển thị tổng các bội số của 7 nằm giữa 1 và 100.
public class TongBoiSoCua7 {
public static void main (String[] args){
int tong=0;
int dem=0;
for(int i=1;i<=100;i++)
if(i%7==0){
tong= tong+i;
dem=dem+1;
}
System.out.println("tong boi so cua 7 tu 1 den 100 la: " +tong);
System.out.println("vay co '"+dem+"' so la boi so cua 7 tu 1 den 100\n");
System.out.println("gom cac so:\n");
for(int i=1;i<=100;i++)
if(i%7==0)
{
System.out.print(","+i);
}
}
}
[=========> Bổ sung bài viết <=========]
3.Viết chương trình in ra tất cả các số nguyên từ 0 đến 10, bỏ qua 3, 4, 5.

import java.io.*;
public class InSoNguyen {
public static void main (String[] args) throws Exception {
int so;
System.out.println("cac so nguyen tu 0 den 10 tru cac so 3,4,5 la: ");
for(int i=0;i<=10;i++)
if((i<=2)|(i>=6))
{
so=i;
System.out.print(","+so);
}
}
}
[=========> Bổ sung bài viết <=========]
4. Viết chương trình tính giai thừa một số.
import java.io.*;
public class GiaiThua {
public static void main (String[] args) throws Exception {
int gt=1;
int gthua,n;
BufferedReader in =new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
System.out.print("Nhap n de tinh giai thua: ");
n=Integer.parseInt(in.readLine());
for(int i=1;i<=n;i++){
gt=gt*i;
}
gthua=gt;
System.out.print("giai thua cua "+n+" la:"+gthua);
}
}
[=========> Bổ sung bài viết <=========]
5. Viết chương trình để cộng bảy số hạng của dãy sau: 1!+2!+3!………
import java.io.*;
public class Cong7soHang {
public static void main (String[] args) throws Exception{
int n,tong=0;
int gt=1;
BufferedReader in=new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));

System.out.print("Nhap n de tinh tong cac gia thua tu 1-n:");
n=Integer.parseInt(in.readLine());
for(int i=1;i<=n;i++)
{ gt=gt*i;
tong= gt+tong;
}
System.out.print("tong cac so tu 1! den "+n+ " ! la:"+tong);
}
}
[=========> Bổ sung bài viết <=========]
6. Viết chương trình tính tổng: S = 1+1/2!+1/3!+.......+1/N!
import java.io.*;
public class Ti...
Bài tập java về nhập liệu từ bàn phím!
1. Viết chương trình kiểm tra giá trị một số N nhập vào là chẵn hay lẻ.
import java.io.*;
public class ChanLe {
public static void main (String[] args) throws Exception{
int n;
BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
System.out.print("Nhap n can xem chan hay le: ");
n=Integer.parseInt(in.readLine());
if(n%2==0){
System.out.print("so :"+n+"la so chan");
}
else{
System.out.print("so : "+n+" la so le");
}
}
}
[=========> Bổ sung bài viết <=========]
2. Viết một chương trình hiển thị tổng các bội số của 7 nằm giữa 1 và 100.
public class TongBoiSoCua7 {
public static void main (String[] args){
int tong=0;
int dem=0;
for(int i=1;i<=100;i++)
if(i%7==0){
tong= tong+i;
dem=dem+1;
}
System.out.println("tong boi so cua 7 tu 1 den 100 la: " +tong);
System.out.println("vay co '"+dem+"' so la boi so cua 7 tu 1 den 100\n");
System.out.println("gom cac so:\n");
for(int i=1;i<=100;i++)
if(i%7==0)
{
System.out.print(","+i);
}
}
}
[=========> Bổ sung bài viết <=========]
3.Viết chương trình in ra tất cả các số nguyên từ 0 đến 10, bỏ qua 3, 4, 5.
Bài tập java về nhập liệu từ bàn phím - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập java về nhập liệu từ bàn phím - Người đăng: mimompo4443
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Bài tập java về nhập liệu từ bàn phím 9 10 191