Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Javascript

Được đăng lên bởi buitrung995
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 811 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BT JAVASCRIPT
Buổi 1:
Bài 1:
Viết các hàm tính tổng , hiệu , tích thương của 2 số a và b . Xuất ra ở
dạng như sau :
Tổng (5,4) = 9
Hiệu (5,4) = 1,….
Bài 2:
Viêt đoan mã javaScript cho phép nhập vào 3 số a,b,c từ bàn phím và
kiểm tra xem ba cạnh đó có là ba cạnh của tam gíac không ?, nếu có
thì tam gia1c đó có rơi vào dạng đặc biệt nào
Bài 3:
Viết đoạn mã javaScript cho phép nhập vào gía trị tháng, năm từ bàn
phím và xuất ra trên trình duyệt số ngày tương ứng như sau
Tháng 10 năm 2011 có 31 ngày
Gợi ý :
Tháng : 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 :31 ngày
Tháng : 2 : 29 ngày nếu là năm nhuận ( chia hêt cho 4)
Tháng :4,6,9,11 : 30 ngày
Bài 4:
Viết đoạn mã javaScript cho phép nhập và xuất lên trình duyệt một
dãy số, với số lượng ký số không xác định trước ( nhập esc để thoát )
Bài 5:
Viết chương trình tạo một table m dòng, n cột và trong mỗi cell mang
gía trị i,j tương ứng
Bài 6:

Viết hàm trả về chiều dài của một chuỗi
Bài 7:
Viết chương trình nhập vào 2 chuỗi str1 : họ và tên ; str2 :MSSV
Yêu cầu : nối chuỗi Str1 và Str2 theo hai cách
- Viết hàm nối chuỗi
- Nối bằng toán tử
Bài 8:
Viết hàm cho phép đảo ngược một chuỗi
Buổi 2:
Bài 1:
Tạo giao diện như sau :

Yêu cầu :
Khi Click chuột vào Radio Button thì có các thông điệp (Message) tương
ứng
Hướng dẫn :

Bài 2:

Y/c : Khi click chuột vào nút message thì hiện lên câu chào
Hướng dẫn :

Bài 3:

Chào tạm biệt
Yêu cầu: Khi đóng cửa sổ trình duyệt hoặc chuyển sang trang Web khác thì xuất hiện lời
chào tạm biệt

Hướng dẫn:

Bài 4:
Yêu cầu : Khi nhấp vào liên kết thì Windows hỏi .Nếu OK thì ta link dến trang đó ,không
thì ta không làm gì cả

Hướng dẫn :

Bài 5:
Tạo một chương trình máy tính điện tử theo dạng form như sau :

Hướng dẫn :

Bài 6:
Tạo một chương trình mô tả việc gửi mail

Khi Click vào link hoặc button thì cho phép ta nhập vào địa chỉ người nhận và subject.
Hướng dẫn:

Bài 7:
Kiểm tra tính hợp lệ của thông tin nhập vào;

nếu không nhập vào họ tên or tuổi  thông báo

Hướng dẫn:

Bài 8:
Tạo 3 button như sau :

Hướng dẫn:

Bài 9:
Tạo nút bấm khi người dùng bấm vào thì hiện mã nguồn chương trình :

Hướng dẫn:

Bài 10: (option)
Tạo một chương trình mô tả Lịch để bàn như sau :

Hướng dẫn:
<body>
<script LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Begin
monthnames = new Array("January","Februrary","March","April","May","June",
"July","August","September","October","November","Decemeber");
var linkcount=0;
function addlink(month, day, href) {
var entry = new Array(3);
entry[0] = month;
entry[1] = day;
entry[2] = href;
this[linkcoun...
BT JAVASCRIPT
Buổi 1:
Bài 1:
Viết các hàm tính tổng , hiệu , tích thương của 2 số a và b . Xuất ra ở
dạng như sau :
Tổng (5,4) = 9
Hiệu (5,4) = 1,….
Bài 2:
Viêt đoan mã javaScript cho phép nhập vào 3 số a,b,c từ bàn phím và
kiểm tra xem ba cạnh đó có là ba cạnh của tam gíac không ?, nếu có
thì tam gia1c đó có rơi vào dạng đặc biệt nào
Bài 3:
Viết đoạn mã javaScript cho phép nhập vào gía trị tháng, năm từ bàn
phím và xuất ra trên trình duyệt số ngày tương ứng như sau
Tháng 10 năm 2011 có 31 ngày
Gợi ý :
Tháng : 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 :31 ngày
Tháng : 2 : 29 ngày nếu là năm nhuận ( chia hêt cho 4)
Tháng :4,6,9,11 : 30 ngày
Bài 4:
Viết đoạn mã javaScript cho phép nhập và xuất lên trình duyệt một
dãy số, với số lượng ký số không xác định trước ( nhập esc để thoát )
Bài 5:
Viết chương trình tạo một table m dòng, n cột và trong mỗi cell mang
gía trị i,j tương ứng
Bài 6:
Bài tập Javascript - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Javascript - Người đăng: buitrung995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Bài tập Javascript 9 10 46