Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Kiểm thử luồng điều khiển

Được đăng lên bởi bhgiang-it
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 377 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập kiểm thử luồng điều khiển
1. Ko có vòng lặp
int DayOfMonth(int month)
{
1. int maxday=0;
2. if (month == 1 || month == 3 || month == 5 || month
== 7 || month == 8 || month == 10 || month == 12)
3.
maxday = 31;
4. if (month == 4 || month == 6 || month == 9 || month
== 11)
5.
maxday = 30;
6. if (month == 2)
7.
maxday = 28;
8. return maxday;
}
+ Đồ thị dòng điều khiển C1, C2

Bảng 1.1: Các ca kiểm thử cho độ đo C1
#
1
2

Test path
1,2,3,4,5,6,7,8
1,2,4,6,8 

Input
4
13

EO
30
0 

RO
 
 

Bảng 1.2: Các ca kiểm thử cho độ đo C2
Đồ thị dòng điều khiển hàm MonthOfDay theo độ đo C2 có 3 điểm quyết định (2,4,6), nên số
test path = 3+1=4.
#
Test path
Input
EO
RO
 
1
1,2,3,4,5,6,7,8
1
31
 
2
1,2,4,6,8
13
0
 
3
1,2,4,5,6,8
6
30
 
4
1,2,4,6,7,8
2
28

+ Đồ thị dòng điều khiển C3

Đồ thị dòng điều khiển tương ứng với độ đo C3 có 12 điểm quyết định
(2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,15) nên có số test path = 12+1 = 13
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Bảng 1.3: Các ca kiểm thử cho độ đo C3
Test path
Input
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,17
3
1,2,10,11,12,13,14,15,17
6
1,2,10,15,16,17
2
1,2,10,15,17
0
1,2,3,10,11,12,13,14,15,17
4
1,2,3,4,10,11,12,13,14,15,17
9
1,2,3,4,5,10,11,12,13,14,15,17
11
1,2,3,4,5,6,10,11,12,13,14,15,17
9
1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,15,17
9
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,17
4
1,2,10,11,15,16,17
2
1,2,10,11,12,15,16,17
2
1,2,10,11,12,13,15,16,17
2

EO
31
30
28
0
30
30
30
30
30
30
28
28
28

 

RO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Có vòng lặp
double Xichma(double[] arr,int n, double average)
{
1. double sum=0;
2. if (n>0 && n<100){
3. for (int i = 0; i < n; i++)
4.
sum = sum + (arr[i] - average) *
(arr[i] - average);
}else
5.
sum = sum + average * average;
6. return Math.Round(Math.Sqrt(sum / (n - 1)),2);
}
+ Đồ thị dòng điều khiển với độ đo C1, C2

Bảng 2.1: Các ca kiểm thử cho độ đo C1
#
1

Test path
1,2,5,6

Input
[1.2,2,...], 200, 2.5

EO
0

RO
 

2

1,2,3,4,6

[1.5,2.5,3.0,4.0],4,3

1.08

 

Bảng 2.2: Các ca kiểm thử độ đo C2
Đồ thị dòng điều khiển hàm XichMa theo độ đo C2 có 2 điểm quyết định (2 và 3), nên số test
path = 3

#
1
2
3

Test path
1,2,5,6
1,2,3,4,3,6
1,2,3,6

+ Đồ thị dòng điều khiển với độ đo C3

Input
[1.2,2,...], 200, 2.5
[1.5,2.5,3.0,4.0],4,3
[1.5,2.5,3.0,4.0],1,4

EO
0
1.08
test path ko khả thi

RO
 
 
 

Đồ thị dòng điều khiển ứng với độ đo C3 có 3 điểm quyết định (2,3,5) nên có 4 test path
#
1
2
3
4

Test path
1,2,3,4,5,7...
Ba
1. 
int DayOfMonth(int month)
{
1. int maxday=0;
2. if (month == 1 || month == 3 || month == 5 || month
== 7 || month == 8 || month == 10 || month == 12)
3. maxday = 31;
4. if (month == 4 || month == 6 || month == 9 || month
== 11)
5. maxday = 30;
6. if (month == 2)
7. maxday = 28;
8. return maxday;
}
+ Đ th dng điu khin C1, C2
 !"

# $%&! ' () *)
 
 
    
 
Bài tập Kiểm thử luồng điều khiển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Kiểm thử luồng điều khiển - Người đăng: bhgiang-it
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài tập Kiểm thử luồng điều khiển 9 10 199