Ktl-icon-tai-lieu

Bài tâp kỹ thuật lập trình

Được đăng lên bởi vietnamabcdef
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 158 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1:
Lợi ích của việc sử dụng getter và setter:
- Tránh được các giá trị không mong muốn:
Ví dụ:
public class Nguoi{
int chieuCao;
public static void main(String[] args){
Nguoi n = new Nguoi();
n.chieuCao = -1;
}
}
Trong ví dụ trên, đối tượng người n có chiều cao là số âm, điều đó không thể xảy ra trong thực tế.
Để tránh được trường hợp này ta sửa lại như sau:
public class Nguoi{
private int chieuCao;
public void setChieuCao(int chieuCao){
if(chieuCao < 0){
this.chieuCao = 175;
}else{
this.chieuCao = chieuCao;
}
}
public static void main(String[] args){
Nguoi n = new Nguoi();
n.setChieuCao(166);
}
}
- Thay đổi mã mà không ảnh hưởng đến toàn bộ chương trình.

Ví dụ:
public class Nguoi{
private int chieuCao;
public void setChieuCao(int chieuCao){
this.chieuCao = chieuCao;
}
public static void main(String[] args){
Nguoi n = new Nguoi();
n.setChieuCao(177);
}
}

Sau khi thay đổi:
public class Nguoi{
private int chieuCao;
public void setChieuCao(int chieuCao){
if(chieuCao < 0){
this.chieuCao = 175;
}else{
this.chieuCao = chieuCao;
}
}
public static void main(String[] args){
Nguoi n = new Nguoi();
n.setChieuCao(177);
}
}
-Sử dụng, khởi tạo nhiều giá trị cùng một lúc.
public class Nguoi{
private int chieuCao;
private int canNang;
public void setThongTin(int chieuCao, int canNang){
this.chieuCao = chieuCao;
this.canNang = canNang;
}
}

Câu 2:
Chọn B.
Phạm vi biểu diễn của các kiểu dữ liệu từ lớn đến bé là float>long>int>short. Trong ví dụ
trên, khi gọi f1(5), số 5 có nguyên dạng là kiểu int.
Vì kiểu short là kiểu nhỏ hơn nên không thể chuyển kiểu ngầm định nên hàm f1(short)
không được gọi.
Kiểu float là kiểu lớn hơn kiểu long nên máy sẽ chuyển số 5 sang kiểu long trước khi chuyển
sang kiểu float.
Kết quả màn hình hiện ra là :
long

...
Câu 1:
L i ích c a vi c s d ng getter và setter:
- Tnh đ c các giá tr không mong mu n:ượ
Ví d :
public class Nguoi{
int chieuCao;
public static void main(String[] args){
Nguoi n = new Nguoi();
n.chieuCao = -1;
}
}
Trong ví d trên, đ i t ng ng i n có chi u cao là s âm, đi u đó không th x y ra trong th c t . ượ ườ ế
Đ tránh đ c tr ng h p này ta s a l i nh sau: ượ ườ ư
public class Nguoi{
private int chieuCao;
public void setChieuCao(int chieuCao){
if(chieuCao < 0){
this.chieuCao = 175;
}else{
this.chieuCao = chieuCao;
}
}
public static void main(String[] args){
Nguoi n = new Nguoi();
n.setChieuCao(166);
}
}
- Thay đ i mã mà không nh h ng đ n toàn b ch ng trình. ưở ế ươ
Ví d :
public class Nguoi{
private int chieuCao;
public void setChieuCao(int chieuCao){
this.chieuCao = chieuCao;
}
public static void main(String[] args){
Nguoi n = new Nguoi();
n.setChieuCao(177);
}
}
Bài tâp kỹ thuật lập trình - Trang 2
Bài tâp kỹ thuật lập trình - Người đăng: vietnamabcdef
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tâp kỹ thuật lập trình 9 10 813