Ktl-icon-tai-lieu

bài tập kỹ thuật mạng

Được đăng lên bởi pirlo1210
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1174 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRUNG TÂM TIN HỌC VNPRO
149/1D Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
Tel: 08 35124257
Fax: 08 35124314
Website: 
Forum: 
Email: vnpro@vnpro.org
Livechat: www.vnpro,vn/support

Địa chỉ IP, chia subnet, VLSM, summary.
Địa chỉ IP là một chuyên đề quan trọng trong chương trình đào tạo chuyên viên
mạng CCNA. Để có thể theo học tốt chương trình CCNA, vượt qua được các kỳ
thi lấy chứng chỉ quốc tế và theo học tiếp được các chứng chỉ cao cấp hơn cũng
như để hoàn thành tốt được các công việc trong lĩnh vực mạng, người học viên, kỹ
sư, chuyên viên phải nắm vững các kiến thức và kỹ năng liên quan đến địa chỉ IP.
Tài liệu sau sẽ cung cấp những điểm chính yếu, quan trọng của chuyên đề nền tảng
này.

1. Một vài điểm cơ bản cần nhớ :
- Chuyển đổi nhị phân – thập phân: cần nắm vững cách chuyển đổi giữa số nhị
phân và thập phân. VD: 5 <-> 101 ; 10 <-> 1010; 64 <-> 1000000.
- Với n bit nhị phân, ta có thể thiết lập được: 2n số nhị phân n bit với giá trị thập
phân tương ứng chạy từ 0 đến 2n – 1.
VD:
 Với n = 2, ta lập được 22 = 4 số nhị phân 2 bit chạy từ 0 đến 3 ( = 22 – 1 ):
00  0
01  1
10  2
11  3
 Với n = 3, ta lập được 23 = 8 số nhị phân 3 bit chạy từ 0 đến 7 ( = 23 – 1 ):
000  0
100  4
001  1
101  5
010  2
110  6
011  3
111  7
- Cố gắng nhớ một số lũy thừa của 2, ít nhất cho đến 28 :
24 = 16
28 = 256
20 = 1
1
5
2 = 32
2 =1
2
26 = 64
2 =4
27 = 128
23 = 8
-

Sau đây là các chuỗi nhị phân 8 bit cùng các số thập phân tương ứng cần phải
thuộc để phục vụ cho việc tính nhanh subnet mask:

Địa chỉ IP

1

GV: Lê Đức Phương.

TRUNG TÂM TIN HỌC VNPRO
149/1D Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
Tel: 08 35124257
Fax: 08 35124314
Website: 
Forum: 
Email: vnpro@vnpro.org
Livechat: www.vnpro,vn/support

Chuỗi nhị phân 8 bit. Giá trị thập phân tương ứng.
00000000
0
10000000
128
11000000
192
11100000
224
11110000
240
11111000
248
11111100
252
11111110
254
11111111
255
Bảng 1.1 – Các chuỗi nhị phân 8 bit cần nhớ
- Bảng bước nhảy: bảng này được sử dụng để tính toán trong phép chia subnet
Số bit mượn
Bước nhảy

1
2
128 64

3
32

4
16

5
8

6
4

7
2

8
1

Bảng 1.2 – Bảng tương ứng số bit mượn và bước nhảy

2. Địa chỉ IP:
Địa chỉ IP là địa chỉ logic được sử dụng trong giao thức IP của lớp Internet
thuộc mô hình TCP/IP (tương ứng với lớp thứ 3 – lớp network của mô hình OSI).
Mục này trình bày các điểm chính cần ghi nhớ về địa chỉ IP.
2.1. Cấu trúc địa chỉ IP
- Địa chỉ IP gồm 32 bit nhị phân...
TRUNG TÂM TIN HC VNPRO
149/1D Ung Văn Khiêm, Phường 25, Qun Bình Thnh, Tp.HCM
Tel: 08 35124257 Fax: 08 35124314
Website: www.vnpro.vn
Forum: http://www.vnpro.org
Livechat: www.vnpro,vn/support
Email: vnpro@vnpro.org
Địa ch IP GV: Lê Đức Phương.
1
Địa ch IP, chia subnet, VLSM, summary.
Địa ch IP là mt chuyên đề quan trng trong chương trình đào to chuyên viên
mng CCNA. Để có th theo hc tt chương trình CCNA, vượt qua được các k
thi ly chng ch quc tế và theo hc tiếp được các chng ch cao cp hơn cũng
như để hoàn thành tt được các công vic trong lĩnh vc mng, người hc viên, k
sư, chuyên viên phi nm vng các kiến thc và k
năng liên quan đến địa ch IP.
Tài liu sau s cung cp nhng đim chính yếu, quan trng ca chuyên đề nn tng
này.
1. Mt vài đim cơ bn cn nh :
- Chuyn đổi nh phân – thp phân: cn nm vng cách chuyn đổi gia s nh
phân và thp phân. VD: 5 <-> 101 ; 10 <-> 1010; 64 <-> 1000000.
- Vi n bit nh phân, ta có th thiết lp được: 2
n
s nh phân n bit vi giá tr thp
phân tương ng chy t 0 đến 2
n
– 1.
VD:
Vi n = 2, ta lp được 2
2
= 4 s nh phân 2 bit chy t 0 đến 3 ( = 2
2
– 1 ):
00 0
01 1
10 2
11 3
Vi n = 3, ta lp được 2
3
= 8 s nh phân 3 bit chy t 0 đến 7 ( = 2
3
– 1 ):
000 0 100 4
001 1 101 5
010 2 110 6
011 3 111 7
- C gng nh mt s lũy tha ca 2, ít nht cho đến 2
8
:
2
0
= 1 2
4
= 16 2
8
= 256
2
1
= 1 2
5
= 32
2
2
= 4 2
6
= 64
2
3
= 8 2
7
= 128
- Sau đây là các chui nh phân 8 bit cùng các s thp phân tương ng cn phi
thuc để phc v cho vic tính nhanh subnet mask:
bài tập kỹ thuật mạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập kỹ thuật mạng - Người đăng: pirlo1210
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
bài tập kỹ thuật mạng 9 10 213