Ktl-icon-tai-lieu

bài tập làm quen java cơ bản

Được đăng lên bởi Chidokato Kun
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1507 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP LÀM QUEN JAVA
Yêu cầu: Mỗi sinh viên làm ít nhất 30 bài tập.
Hạn nộp: 1 tuần – qua email hoặc nộp trực tiếp cho giáo viên vào ngày 01/09/2009
=================================================================
Bài 1. Viết chương trình tìm ước số chung lớn nhất, bội số chung nhỏ nhất của hai số tự nhiên a và b.
Bài 2. Viết chương trình chuyển đổi một số tự nhiên ở hệ cơ số 10 thành số ở hệ cơ số b bất kì (1< b≤ 36).
Bài 3. Hãy viết chương trình tính tổng các chữ số của một số nguyên bất kỳ. Ví dụ: Số 8545604 có tổng các
chữ số là: 8+5+4+5+6+0+4= 32.
Bài 4. Viết chương trình phân tích một số nguyên thành các thừa số nguyên tố
Ví dụ: Số 28 được phân tích thành 2 x 2 x 7
Bài 5. Viết chương trình liệt kê tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn n cho trước.
Bài 6. Viết chương trình liệt kê n số nguyên tố đầu tiên.
Bài 7. Dãy số Fibonacci được định nghĩa như sau: F0 =1, F1 = 1; Fn = Fn-1 + Fn-2 với n>=2. Hãy viết
chương trình tìm số Fibonacci thứ n.
Bài 8. Một số được gọi là số thuận nghịch độc nếu ta đọc từ trái sang phải hay từ phải sang trái số đó ta vẫn
nhận được một số giống nhau. Hãy liệt kê tất cả các số thuận nghịch độc có sáu chữ số (Ví dụ số:
558855).
Bài 9. Viết chương trình liệt kê tất cả các xâu nhị phân độ dài n.
Bài 10. Viết chương trình liệt kê tất cả các tập con k phần tử của 1, 2, ..,n (k≤n).
Bài 11. Viết chương trình liệt kê tất cả các hoán vị của 1, 2, .., n.
Bài 12. Tính giá trị của đa thức P(x)=a nxn+ an-1xn-1+ ... + a1x+ a0 theo cách tính của Horner: P(x)=((((a nx+ an1)x+ an-2... + a1)x+ a0
Bài 13. Nhập số liệu cho 2 dãy số thực a 0 , a1 ,..., am-1 và b0 , b1 ,..., bn-1. Giả sử cả 2 dãy này đã được sắp
theo thứ tự tăng dần. Hãy tận dụng tính sắp xếp của 2 dãy và tạo dãy c 0 , c1 ,..., cm+n-1 là hợp của 2 dãy
trên, sao cho dãy ci cũng có thứ tự tăng dần .
Bài 14. Nhập số liệu cho dãy số thực a0 , a1 ,..., an-1 . Hãy liệt kê các phần tử xuất hiện trong dãy đúng một
lần.
Bài 15. Nhập số liệu cho dãy số thực a0 , a1 ,..., an-1. Hãy liệt kê các phần tử xuất hiện trong dãy đúng 2 lần.
Bài 16. Nhập số liệu cho dãy số thực a0 , a1 ,..., an-1 . In ra màn hình số lần xuất hiện của các phần tử.
Bài 17. Nhập số n và dãy các số thực a0 , a1 ,..., an-1. Không đổi chỗ các phần tử và không dùng thêm mảng số
thực nào khác (có thể dùng mảng số nguyên nếu cần) hãy cho hiện trên màn hình dãy trên theo thứ tự
tăng dần.
Bài 18. Nhập một xâu ký tự. Đếm số từ của xâu ký tự đó. Thí dụ " Trường

học " có 2 từ.

Bài 19. Viết chương trình liệt kê tất cả các số nguyên tố...
BÀI TẬP LÀM QUEN JAVA
Yêu cầu: Mỗi sinh viên làm ít nhất 30 bài tập.
Hạn nộp: 1 tuần – qua email hoặc nộp trực tiếp cho giáo viên vào ngày 01/09/2009
=================================================================
Bài 1. Viết chương trình tìm ước số chung lớn nhất, bội số chung nhỏ nhất của hai số tự nhiên a và b.
Bài 2. Viết chương trình chuyển đổi một số tự nhiên ở hệ cơ số 10 thành số ở hệ cơ số b bất kì (1< b≤ 36).
Bài 3. Hãy viết chương trình tính tổngc chữ số của một số nguyên bất kỳ. dụ: Số 8545604 tổng các
chữ số là: 8+5+4+5+6+0+4= 32.
Bài 4. Viết chương trình phân tích một số nguyên thành các thừa số nguyên tố
Ví dụ: Số 28 được phân tích thành 2 x 2 x 7
Bài 5. Viết chương trình liệt kê tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn n cho trước.
Bài 6. Viết chương trình liệt kê n số nguyên tố đầu tiên.
Bài 7. Dãy số Fibonacci được định nghĩa n sau: F0 =1, F1 = 1; Fn = Fn-1 + Fn-2 với n>=2. Hãy viết
chương trình tìm số Fibonacci thứ n.
Bài 8. Một số được gọi số thuận nghịch độc nếu ta đọc từ trái sang phải hay từ phải sang trái số đó ta vẫn
nhận được một số giống nhau. Hãy liệt tất cả các số thuận nghịch độc sáu chữ số (Ví dụ số:
558855).
Bài 9. Viết chương trình liệt kê tất cả các xâu nhị phân độ dài n.
Bài 10. Viết chương trình liệt kê tất cả các tập con k phần tử của 1, 2, ..,n (k≤n).
Bài 11. Viết chương trình liệt kê tất cả các hoán vị của 1, 2, .., n.
Bài 12. Tính giá trị của đa thức P(x)=a
n
x
n
+ a
n-1
x
n-1
+ ... + a
1
x+ a
0
theo cách tính của Horner: P(x)=((((a
n
x+ a
n-
1
)x+ a
n-2
... + a
1
)x+ a
0
Bài 13. Nhập s liệu cho 2 dãy số thực a
0
, a
1
,..., a
m-1
b
0
, b
1
,..., b
n-1
. Giả sử cả 2 dãy này đã được sắp
theo thứ tự tăng dần. Hãy tận dụng tính sắp xếp của 2 dãy tạo dãy c
0
, c
1
,..., c
m+n-1
hợp của 2 dãy
trên, sao cho dãy c
i
cũng có thứ tự tăng dần .
Bài 14. Nhập số liệu cho dãy số thực a
0
, a
1
,..., a
n-1
. Hãy liệt các phần tử xuất hiện trong dãy đúng một
lần.
Bài 15. Nhập số liệu cho dãy số thực a
0
, a
1
,..., a
n-1
. Hãy liệt kê các phần tử xuất hiện trong dãy đúng 2 lần.
Bài 16. Nhập số liệu cho dãy số thực a
0
, a
1
,..., a
n-1
. In ra màn hình số lần xuất hiện của các phần tử.
Bài 17. Nhập số n và dãy các số thực a
0
, a
1
,..., a
n-1
. Không đổi chỗ các phần tử và không dùng thêm mảng s
thực nào khác (có thể dùng mảng số nguyên nếu cần) hãy cho hiện trên màn hình dãy trên theo thứ tự
tăng dần.
Bài 18. Nhập một xâu ký tự. Đếm số từ của xâu ký tự đó. Thí dụ " Trường học " có 2 từ.
Bài 19. Viết chương trình liệt kê tất cả các số nguyên tố có 5 chữ số sao cho tổng của các chữ số trong mỗi số
nguyên tố đều bằng S cho trước.
Bài 20. Nhập một số tự nhiên n. Hãy liệt kê các số Fibonaci nhỏ hơn n là số nguyên tố.
Bài 21. Viết chương trình nhập một số nguyên dương n và thực hiện các chức năng sau:
a) Tính tổng các chữ số của n.
1
bài tập làm quen java cơ bản - Trang 2
bài tập làm quen java cơ bản - Người đăng: Chidokato Kun
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
bài tập làm quen java cơ bản 9 10 706