Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lập trình

Được đăng lên bởi dongtramanh28
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 4041 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài 1. Viết chương trình nhập từ bàn phím n số nguyên dương nhỏ hơn 100, in ra màn hình
hai cột song song, một cột là các số, còn cột kia là tổng của các chữ số tương ứng ở cột thứ
nhất. Tìm và in ra số có tổng của các chữ số là lớn nhất, nếu có nhiều hơn một số như vậy thì
in số đầu tiên.
Bài 2. Một người gửi tiết kiệm a đồng với lãi suất s% một tháng (tính lãi hàng tháng). Việt
một chương trình tính và in ra màn hình hai cột song song, cột thứ nhất là số tháng đã gửi, cột
thứ hai tổng số tiền (cả vốn và lãi) ứng với số tháng ở cột thứ nhất cho một khoảng thời gian
từ 1 đến t tháng, với a, s, t được nhập từ bàn phím.
Bài 3. Một người gửi tiết kiệm à đồng với lãi suất là s% một tháng trong kỳ hạn 6 tháng (6
tháng tính lãi một lần). Viết chương trình tính và in ra màn hình hai cột song song, cột thứ
nhất là số tháng đã gửi, cột thứ hai là tổng tiền (cả vốn và lãi) ứng với số tháng ở cột thứ nhất
cho một khoảng thời gian từ 6 tháng đến t tháng, với a, s, và t được nhập từ bàn phím. (Biết
rằng nếu lĩnh không chắn kỳ nào thì không được tính lãi kỳ ấy).
Bài 4. Cho x là một số thực, hãy xây dựng hàm tính và in ra màn hình hai cột song song, cột
thứ nhất là giá trị của đối số, cột thứ hai là giá trị của hàm f ứng với đối số ở cột thứ nhất:
Sau đó, viết một chương trình nhạp từ bán phím một mảng gồm n số thực, và gọi hàm đã lập
được ở trên với đối số là các số vừa nhập.
Bài 5. Viết chương trình tính và in ra màn hình số tiền điện tháng 10/99 của n khách hàng theo
các chỉ số trên đồng hồ điện của tháng 9 và của tháng 10 được nhập vào từ bàn phím (phải
kiểm tra để đảm bảo rằng chỉ số của tháng sau phải lớn hơn chỉ số của các tháng trước).
Biết rằng: 50 số đầu tiền giá 500 đồng/số, 100 số tiếp theo giá 800 đồng/số, 100 số tiếp theo
nữa giá 1000 đồng/số, 100 số tiếp theo nữa giá 1200 đồng/số, và từ số thứ 351 trở đi giá 1500
đồng/số.
Bài 6. Viết một chương trình nhập vào từ bàn phím điểm kiểm tra của một môn học của n học
sinh và in kết quả ra màn hình dưới dạng hai cột song song, một cột là điểm và cột thứ hai là
xếp loại theo điểm với các qui định sau:
Dưới 5: Yếu
Từ 5 đến dưới 7: Trung bình
Từ 7 đến dưới 9: Khá
Từ 9 trở lên: Giỏi
Bài 7. Viết chương trình giải phương trình bậc hai ax2+bx+c=0 với a, b, c bất kỳ được nhập
vào từ bàn phím. In ra màn hình phương trình bậc hai với các hệ số đã nhập, giá trị của delta
và các nghiệm thức của nó (nếu cố), ngươcij lại thì in là không có nghiệm thực.
Bài 8. Năm 1999, dân số nước ta là 76 triệu người, tỷ lệ tăng tự nhiên là k%...
Bài 1. Viết chương trình nhập từ bàn phím n số nguyên dương nhỏ hơn 100, in ra màn hình
hai cột song song, một cột là các số, còn cột kia là tổng của các chữ số tương ứng ở cột thứ
nhất. Tìm và in ra số có tổng của các chữ số là lớn nhất, nếu có nhiều hơn một số như vậy thì
in số đầu tiên.
Bài 2. Một người gửi tiết kiệm a đồng với lãi suất s% một tháng (tính lãi hàng tháng). Việt
một chương trình tính và in ra màn hình hai cột song song, cột thứ nhất là số tháng đã gửi, cột
thứ hai tổng số tiền (cả vốn và lãi) ứng với số tháng ở cột thứ nhất cho một khoảng thời gian
từ 1 đến t tháng, với a, s, t được nhập từ bàn phím.
Bài 3. Một người gửi tiết kiệm à đồng với lãi suất là s% một tháng trong kỳ hạn 6 tháng (6
tháng tính lãi một lần). Viết chương trình tính và in ra màn hình hai cột song song, cột thứ
nhất là số tháng đã gửi, cột thứ hai là tổng tiền (cả vốn và lãi) ứng với số tháng ở cột thứ nhất
cho một khoảng thời gian từ 6 tháng đến t tháng, với a, s, và t được nhập từ bàn phím. (Biết
rằng nếu lĩnh không chắn kỳ nào thì không được tính lãi kỳ ấy).
Bài 4. Cho x là một số thực, hãy xây dựng hàm tính và in ra màn hình hai cột song song, cột
thứ nhất là giá trị của đối số, cột thứ hai là giá trị của hàm f ứng với đối số ở cột thứ nhất:
Sau đó, viết một chương trình nhạp từ bán phím một mảng gồm n số thực, và gọi hàm đã lập
được ở trên với đối số là các số vừa nhập.
Bài 5. Viết chương trình tính và in ra màn hình số tiền điện tháng 10/99 của n khách hàng theo
các chỉ số trên đồng hồ điện của tháng 9 và của tháng 10 được nhập vào từ bàn phím (phải
kiểm tra để đảm bảo rằng chỉ số của tháng sau phải lớn hơn chỉ số của các tháng trước).
Biết rằng: 50 số đầu tiền giá 500 đồng/số, 100 số tiếp theo giá 800 đồng/số, 100 số tiếp theo
nữa giá 1000 đồng/số, 100 số tiếp theo nữa giá 1200 đồng/số, và từ số thứ 351 trở đi giá 1500
đồng/số.
Bài 6. Viết một chương trình nhập vào từ bàn phím điểm kiểm tra của một môn học của n học
sinh và in kết quả ra màn hình dưới dạng hai cột song song, một cột là điểm và cột thứ hai là
xếp loại theo điểm với các qui định sau:
Dưới 5: Yếu
Từ 5 đến dưới 7: Trung bình
Từ 7 đến dưới 9: Khá
Từ 9 trở lên: Giỏi
Bài 7. Viết chương trình giải phương trình bậc hai ax2+bx+c=0 với a, b, c bất kỳ được nhập
vào từ bàn phím. In ra màn hình phương trình bậc hai với các hệ số đã nhập, giá trị của delta
và các nghiệm thức của nó (nếu cố), ngươcij lại thì in là không có nghiệm thực.
Bài 8. Năm 1999, dân số nước ta là 76 triệu người, tỷ lệ tăng tự nhiên là k% một năm. Lập
Bài tập lập trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lập trình - Người đăng: dongtramanh28
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
Bài tập lập trình 9 10 772