Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lập trình ASP.NET

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 471 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TG
BỘ MÔN CNTT
-oOo-

BÀI TẬP LẬP TRÌNH ASP.NET
Bài 1: Tổng quan về ASP.NET
1.1: Tạo mới 1 Project.

1.2: Tạo trang Chao.aspx.

TTDT – BMCNTT

Trang 1

Bài 2: HTML Server Control
2.1: Hồ sơ đăng ký.

TTDT – BMCNTT

Trang 2

2.2: Upload tập tin.

TTDT – BMCNTT

Trang 3

Bài 3: Web Server Control
3.1: Đọc báo.

TTDT – BMCNTT

Trang 4

3.2: Câu chào.

TTDT – BMCNTT

Trang 5

runat="server"
/>
Khai báo Named Skin:
<asp:TreeView SkinId="Bookstore"
NodeStyle-Font-Names="Verdana"
NodeStyle-Font-Size="10pt"
NodeStyle-ForeColor="Black"
RootNodeStyle-Font-Bold="true"
ParentNodeStyle-Font-Italic="true"
ParentNodeStyle-Font-Underline="true"
NodeIndent="10"
runat="server"
/>
Yêu cầu xử lý:
–

Khai báo tt Theme ="Default“ trong định hướng @Page của trang

–

Khi thay đổi mục chọn DropDownList:
Sự kiện Page_PreInit
Gán giá trị được chọn của đk DropDownList cho t.tính SkinID của điều khiển
TreeView:
<TreeView>.SkinID = Request.Form(”Tên DropDownList”)

7.1:

Yêu cầu thiết kế:

–

Cấu trúc của tập tin Chu_de.xml gồm 1 node gốc và các node con

–

Các node con gồm có 2 thuộc tính: Mcd và Ten_chu_de
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<TAI_LIEU>
<CHU_DE Mcd="3" Ten_chu_de="Tiếng Việt"> </CHU_DE>
....
</TAI_LIEU>

7.2:
–

Yêu cầu xử lý:
Khi mở trang: sự kiện Load
Khai báo đối tượng tài liệu XML: kiểu XmlDocument
Đọc tập tin Chu_de.xml: pt Load
Xuất nội dung của tập tin trên ra màn hình:
Khai báo node gốc và node con: kiểu XmlElement
Xác định node gốc: tt DocumentElement của đối tượng tài liệu XML
Duyệt tập hợp các node con có trong node gốc: tt ChildNodes

TTDT – BMCNTT

Trang 32

°
°

°

7.3:
–

Tạo mới 1 dòng trong Table
Duyệt tập hợp các thuộc tính của node con: khai báo biến kiểu
XmlAttribute và dùng tt Attributes của node con
+

Tạo mới một ô và khai báo thuộc tính giá trị cho ô

+

Thêm ô mới vào dòng mới

Thêm dòng mới vào Table

Yêu cầu xử lý:
Khi mở trang: sự kiện Load
Khai báo đối tượng tài liệu XML: kiểu XmlDocument
Đọc tập tin Chu_de.xml: pt Load
Xuất nội dung của tập tin trên ra đk Menu
Khai báo node gốc và node con: kiểu XmlElement
Xác định node gốc: tt DocumentElement của đối tượng tài liệu XML
Duyệt tập hợp các node con có trong node gốc: tt ChildNodes
°

Tạo 1 mục mới trên thực đơn: khai báo kiểu MenuItem

°

Duyệt tập hợp các thuộc tính của node con: kiểu XmlAttribute
+

°
°

7.4:
–

Kiểm tra và lần lượt khai báo các tt cần thiết cho mục mới của thực
đơn: <MenuItem>.Value, <MuneItem>.Text
và <XmlAttribute>.InnerText

Xác định hình ản...
TTDT – BMCNTT Trang 1
TRƯỜNG ĐẠI HC TG
B MÔN CNTT
-oOo-
BÀI TP LP TRÌNH ASP.NET
Bài 1: Tng quan v ASP.NET
1.1: To mi 1 Project.
1.2: To trang Chao.aspx.
Bài tập lập trình ASP.NET - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lập trình ASP.NET - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài tập lập trình ASP.NET 9 10 906