Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lập trình C

Được đăng lên bởi Trieu Thu Huong
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1137 lần   |   Lượt tải: 1 lần
I. NHẬP XUẤT VÀ TÍNH TOÁN
Tóm tắt lý thuyết
- Các thư viện cần sử dụng:
Thư viện vào ra chuẩn
#include “conio.h”
#include “stdio.h”

Thư viện toán học
#include “math.h”

- Câu lệnh xuất dữ liệu:
printf(điều khiển, bt1, bt2 ...);

- Câu lệnh nhập dữ liệu:
scanf( xâu điều khiển, đối 1, đối 2...);

- Các toán tử: +, -, *, /, % (chia lấy phần dư)
1. Viết chương trình in lên màn hình như sau:
**************************
* CHAO MUNG DEN VOI *
*
NGON NGU C
*
**************************
Hướng dẫn:
- Khai báo thư viện vào ra chuẩn
#include “conio.h”
#include “stdio.h”

- Viết câu lệnh hiển thị ra màn hình tại chương trình chính
void main()

- Sử dụng câu lệnh printf() để hiển thị chuỗi ra màn hình.
printf(“*********************************”);
printf(“*

CHAO MUNG DEN VOI

printf(“*

NGON NGU C

*”);
*”);

printf(“**********************************”);

- Dừng màn hình
getch();

2. Viết chương trình nhập vào năm sinh, in ra tuổi, ví dụ nhập 1984
in ra:
1

Ban sinh năm 1984, vay ban 19 tuoi.
Hướng dẫn:
- Khai báo thư viện vào ra chuẩn
#include “conio.h”
#include “stdio.h”

- Viết câu lệnh hiển thị ra màn hình tại chương trình chính
void main()

- Khai báo biến năm sinh (ns) kiểu số nguyên để lưu trữ ns
int ns;

- Sử dụng câu lệnh printf() để thông báo, sử dụng câu lệnh scanf()
đề cho người dùng nhập liệu từ bàn phím.
printf(“\n Nhap vao nam sinh:”);
scanf(“%d”,&ns);
printf(“\n Ban sinh nam %d, vay ban %d tuoi”,ns, 2012ns);

- Dừng màn hình
getch();

3. Viết chương trình, thực hiện các yêu cầu sau (không dùng hàm
chuyển đổi):
a. Nhập vào một ký tự và in ra mã ASCII tương ứng với ký tự
đó.
b. Nhập vào một số nguyên (1  255) và in ra ký tự có mã
ASCII tương ứng.
4. Nhập vào bán kính của hình tròn, tính và in ra chu vi, diện tích của
hình tròn đó.
Hướng dẫn:
- Công thức tính chu vi hình tròn là:
2*M_PI*r; với r là bán kính hình tròn, M_Pi là hệ số pi
có sẵn trong thư viện math.h
- Công thức tính diện tích hình tròn là:
M_PI*r*r; với r là bán kính hình tròn, M_Pi là hệ số pi có
sẵn trong thư viện math.h
Chú ý: Các bài liên quan đến công thức sinh viên cần tìm hiển trên

Sinh viên cần xác định công thức trước khi thực hiện lập trình
giải quyết bài toán.
5. Nhập vào bán kính đáy R và chiều cao h của hình trụ tròn, tính diện
tích đáy, diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ tròn theo
2

công thức (các số liệu là số thực, giá trị  đã được C định nghĩa sẵn
bằng hằng số M_PI):
SDAY =  R 2
SXQ = 2  Rh
V = SDAY * h
6. Nhập vào số thực x, tính và in ra cá...
I. NHP XUT VÀ TÍNH TOÁN
Tóm tt lý thuyết
- Các thư vin cn s dng:
Thư vin vào ra chun
#include “conio.h”
#include “stdio.h”
Thư vin toán hc
#include “math.h”
- Câu lnh xut d liu:
printf( i u khi n, bt1, bt2 ...);đ
- Câu lnh nhp d liu:
scanf( xâu i u khi n, i 1, i 2...);đ đố đố
- Các toán t: +, -, *, /, % (chia ly phn dư)
1. Viết chương trình in lên màn hình như sau:
**************************
* CHAO MUNG DEN VOI *
* NGON NGU C *
**************************
Hưng dn:
- Khai báo thư vin vào ra chun
#include “conio.h”
#include “stdio.h”
- Viết câu lnh hin th ra màn hình ti chương trình chính
void main()
- S dng câu lnh printf() đ hin th chui ra màn hình.
printf(“*********************************”);
printf(“* CHAO MUNG DEN VOI *”);
printf(“* NGON NGU C *”);
printf(“**********************************”);
- Dng màn hình
getch();
2. Viết chương trình nhp vào năm sinh, in ra tuổi, ví d nhp 1984
in ra:
1
Bài tập lập trình C - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lập trình C - Người đăng: Trieu Thu Huong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Bài tập lập trình C 9 10 106